Τετάρτη, 8 Σεπτεμβρίου 2010

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
& ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. ΣΑΜΟΥ
«ΦΑΡΟΣ»
Θεμ. Σοφούλη 261, Πευκάκια Σάμος
Τηλ.: 22730 23443, 22730 87070-1
Φαξ: 22730 23441
Ιστοσελίδα: www.kpfaros.gr e-mail.: faros@kpfaros.gr
Σε Συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


Το Κέντρο Πρόληψης Ν. Σάμου «Φάρος», πρόκειται να προσλάβει, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (29/7/2010), 2 στελέχη πρόληψης για την κάλυψη των αναγκών του παραρτήματος Ικαρίας, εκ των οποίων το ένα με την ειδικότητα του Κοινωνιολόγου ή Κοινωνικού Ανθρωπολόγου ή Κοινωνικής Διοίκησης ή Κοινωνικής Εργασίας και το άλλο με την ειδικότητα του Ψυχολόγου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, με δυνατότητα ανανέωσης σε αορίστου χρόνου.

Απαιτούμενα Προσόντα
Α. Για την ειδικότητα του Κοινωνιολόγου ή Κοινωνικού Ανθρωπολόγου ή Κοινωνικής Διοίκησης ή Κοινωνικής Εργασίας
1. Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης ειδικότητας Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης ή Κοινωνικής Εργασίας (ΠΕ-ΤΕ), άδεια άσκησης επαγγέλματος όπου απαιτείται
2. Καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση Αγγλικής.
3. Γνώση χρήσης Η/Υ.
Β. Για την ειδικότητα του Ψυχολόγου
1) Πτυχίο Ψυχολογίας και άδεια άσκησης επαγγέλματος
2) Καλή γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση Aγγλικής
3) Γνώση χρήσης Η/Υ
Επιθυμητά Προσόντα (και για τις 2 ειδικότητες)
Διδακτορικό δίπλωμα ή Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με τις ουσιοεξαρτήσεις.
Επαγγελματική εμπειρία σε σχετικούς χώρους εργασίας (Δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, ΟΤΑ ή σε προγράμματα δήμων, Ιδιωτικούς Φορείς).
Εκπαίδευση (ολοκληρωμένη ή σε εξέλιξη) σε κάποια ψυχοθεραπευτική μέθοδο από αναγνωρισμένο φορέα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
Εκπαιδεύσεις σεμιναριακού τύπου τουλάχιστον 100 ωρών σε θέματα σχετικά με την Πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών ή τη θεραπεία, από αναγνωρισμένους φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι, μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν:
Βιογραφικό σημείωμα.
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας, από την οποία να προκύπτει η χρονολογία γέννησης.
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών, στους οποίους θα αναγράφεται αριθμητικά και ο βαθμός επίδοσης.
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλων ξένης γλώσσας ή αποδεικτικά .
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ή υπεύθυνη δήλωση γνώσης χρήσης Η/Υ
Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος, όπου απαιτείται (επικυρωμένο αντίγραφο).
Αποδεικτικά της εργασιακής εμπειρίας.
Είτε με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από την οποία να προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της
Είτε με ομοίου περιεχομένου βεβαίωση ελληνικής ή αλλοδαπής δημόσιας αρχής
Είτε με όμοια βεβαίωση του εργοδότη και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου σε συνδυασμό πάντοτε και με το κύριο βιβλιάριο ασφάλισης, αν από την προσκομιζόμενη βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας
Προκειμένου για τίτλους σπουδών ΑΕΙ της αλλοδαπής, πράξη αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ για τη βεβαίωση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας, ή πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Οι υποψήφιοι πρέπει:
Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Να μην έχουν κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.
Οι άρρενες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται στα γραφεία του Κέντρου Πρόληψης, από 30/8/2010 – 20/9/2010, Δευτέρα ως Παρασκευή 9:00 – 14:00, ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι 20/9/2010). Διεύθυνση Κέντρου Πρόληψης: Θεμιστοκλή Σοφούλη 261,Τ.Κ: 83100, Σάμος. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 22730.23443, 87070-1

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, θα κληθούν σε συνέντευξη σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί στους ίδιους.
Η προκήρυξη θα δημοσιευτεί στο τοπικό και ημερήσιο τύπο.
Δεν υπάρχουν σχόλια: