Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2015

1 θέση ψυχολόγου και 1 θέση κοινωνικού λειτουργού στα Κέντρα Πρόληψης Δήμου Αθηναίων


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «Αθηνά Υγεία» σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ προκηρύσσει  δύο(2) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού  με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, προκειμένου να στελεχώσει το Κέντρο Πρόληψης.
 •  Μία (1) θέση Ψυχολόγου (Π.Ε.) ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 01
 •  Μια (1) θέση Κοινωνικού Λειτουργού (Τ.Ε.) ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 02

Απαιτούμενα προσόντα:
 •  Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή αντίστοιχο ισότιμο της αλλοδαπής
 •  Καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας κατά προτίμηση της αγγλικής
 •  Γνώση χρήσης Η/Υ
Επιθυμητά προσόντα:
1)  Διδακτορικό δίπλωμα ή Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε αντικείμενο συναφές με τις ουσιοεξαρτήσεις, τη σχολική κοινότητα ή  τη συμβουλευτική. 

2)  Επαγγελματική εμπειρία ή πρακτική άσκηση σε σχετικούς χώρους εργασίας, στο Δημόσιο ή ευρύτερο Δημόσιο τομέα, στους ΟΤΑ ή σε προγράμματα Δήμων ή στον Ιδιωτικό τομέα.

3)  Εκπαίδευση (ολοκληρωμένη ή σε εξέλιξη) σε κάποια ψυχοθεραπευτική μέθοδο από αναγνωρισμένο φορέα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

4)  Εκπαιδεύσεις σεμιναριακού τύπου τουλάχιστον 100 ωρών σε θέματα σχετικά με την Πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών ή την Θεραπεία, από αναγνωρισμένους φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

5)  Επιστημονικές δημοσιεύσεις.
Επισημάνσεις:

Για όλες τις ειδικότητες απαιτείται Πτυχίο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αντίστοιχης ισότιμης της αλλοδαπής.


Για τους ψυχολόγους και τους κοινωνικούς λειτουργούς απαιτείται άδεια  ασκήσεως επαγγέλματος.Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν: 

Πράξη αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τη βεβαίωση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας, ή πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Απαραίτητα Δικαιολογητικά:
Οι υποψήφιοι, μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν:
1)  Βιογραφικό σημείωμα.


2)  Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας3)  Φωτοαντίγραφο τίτλων σπουδών στους οποίους θα αναγράφεται και ο βαθμός επίδοσης.4)  Φωτοαντίγραφο τίτλων ξένης γλώσσας.5)  Πιστοποιητικό ή Υπεύθυνη Δήλωση γνώσης χρήσης Η/Υ .6)  Φωτοαντίγραφο Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος όπου απαιτείται.7)  Αποδεικτικά της εργασιακής εμπειρίας, στο οποίο να φαίνεται το είδος της παραχθείσας εργασίας, ο φορέας και η χρονική διάρκεια της παροχής της ως εξής:

 •  Είτε με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από την οποία να προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της.

 •  Είτε με ομοίου περιεχομένου βεβαίωση ελληνικής ή αλλοδαπής δημόσιας αρχής.

 •  Είτε με όμοια βεβαίωση του εργοδότη και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου σε συνδυασμό πάντοτε και με το κύριο βιβλιάριο ασφάλισης, αν από την προσκομιζόμενη βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας.

8)  Αποδεικτικά της πρακτικής άσκησης, όπου υπάρχει, στο οποίο να φαίνεται η χρονική διάρκεια της παροχής.9)  Βεβαίωση από το φορέα εκπαίδευσης
Διευκρινίζουμε ότι σύμφωνα με το αρθ.1. του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις- Καταργήσεις- Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση διατάξεων του π.δ.318/92(4161) και λοιπές ρυθμίσεις», ΦΕΚ Α74/26.3.2014 :
α.  Τα δικαιολογητικά που προέρχονται από φορείς του Δημοσίου αρκεί να προσκομίζονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα. Ως δημόσιοι φορείς νοούνται το Δημόσιο, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα Δικαστήρια όλων των βαθμών, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, τις δημόσιες επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3429/2005, καθώς και στα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α..


β.  Αρκεί να υποβάλλονται ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α'.γ.  Αρκεί να υποβάλλονται ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει από τους υποψήφιους αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή αναγράφοντας τον κωδικό θέσης (λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία αποστολής που αναγράφεται στο φάκελο), στο γραφείο του Κέντρου Πρόληψης στη διεύθυνση: Πατησίων 189 καθημερινά από 12-10-2015έως 30-10-2015 και ώρες 9.00 έως 13.00 Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210-2114566, Φάξ: 210-2114566 E-mail:kpolias@otenet.gr


Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει και την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση FORMA_AITHSHS_2015.doc για πρόσληψη.

Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα (και το μέγιστο των επιθυμητών προσόντων), θα δώσουν συνέντευξη σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί στους ιδίους. Στη συνέχεια η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από επιτροπή που θα οριστεί από το Δ.Σ. του Κέντρου.


Ο Πρόεδρος Δ.Σ. του Κέντρου Πρόληψης  «Αθηνά Υγεία»
Φίλιππος Δραγούμης
Δημοτικός Σύμβουλος ΑθηναίωνΤρίτη, 27 Οκτωβρίου 2015


Ο ήλιος σας θα 'ναι ακριβά πληρωμένος.
Αν τυχόν δεν γυρίσω, ας είστε καλά, σκεφτείτε για λίγο πόσο μου στοίχισε.
(Σαν ήμουνα μικρός καθρεφτιζόμουνα στα ρυάκια της πατρίδας μου
δεν ήμουν πλασμένος για τον πόλεμο).


Νικηφόρος Βρεττάκος, Ένας Στρατιώτης Μουρμουρίζει Στο Αλβανικό Μέτωπο


Χαιρετισμός του προέδρου του Σωματείου στη 10η πανελλήνια συνάντηση Φορέων Πρόληψης της εξάρτησης (15-18 Οκτώβρη 2015)


·   Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, μέλη της τοπικής κοινωνίας, φοιτητές και φοιτήτριες, αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι,

·        Ζούμε την εξέλιξη μιας καταστροφής. Κάθε μέρα που περνάει, βυθιζόμαστε μέσα της όλο και πιο πολύ, περιδινούμενοι σ’ ένα ανακάτεμα από θρύψαλα ψυχικά, κοινωνικά, πολιτισμικά, χρονικά, χωρικά.  

·        Από την πλευρά που «μας αφορά άμεσα», η κρίση μάς θυμίζει πως έχουμε φτάσει στα όρια του κυρίαρχου ανθρωπολογικού (προ)τύπου: αποσπασματικότητα, εξατομίκευση, αποξένωση, οικονομισμός, παντοκρατορία της θετικιστικού τύπου λογικής, μοντέλα και υποδιαιρέσεις, εργαλεία και εξειδικεύσεις, βρίσκονται αντιμέτωπα με τα αδιέξοδα που τα ίδια έχτισαν.

Jared Nickerson: "Lost in Transition"
  
·        Στεκόμαστε σε ένα σημείο καμπής, αντικρίζοντας ένα βαθύ κενό νοήματος. Από εδώ είτε θα προχωρήσουμε σε μια ανοιχτή επανασύνδεση των ανθρώπων σε κοινωνία, με το πέρασμα από τα Άτομα που ιδιωτεύουν στα Πρόσωπα που συμμετέχουν και σχετίζονται (δύσκολος δρόμος)˙ είτε το πέρασμα θα γίνει με όρους πισωδρόμησης, συγχώνευσης των αποδομούμενων Ατόμων σε Μάζα, ολότελα ποδηγετούμενη και με τον τρόπο αυτό «ασφαλή» απέναντι σε πραγματικούς και φανταστικούς κινδύνους (εύκολος δρόμος, δρόμος χωρίς προσπάθεια).

·        Για να το πούμε κι αλλιώς, με όρους της δουλειάς μας: Σε μια κοινωνία που έχει μάθει να πορεύεται με υποκατάστατα (σχέσεων, συμμετοχής, δοσίματος, ζωής), συνυπάρχουν σήμερα η δυνατότητα απεξάρτησης και η δυνατότητα παλινδρόμησης˙ η δυνατότητα απελευθέρωσης από δεσμά που επιμένουν και η δυνατότητα ενός πισωγυρίσματος στην πλήρη ανελευθερία και υποταγή.

·    Η διελκυστίνδα παίζεται ακόμα. Το ζήτημα είναι: αν, πώς και σε ποια κατεύθυνση θα συμβάλλουμε οι εργαζόμενοι/ες της πρόληψης – και ειδικότερα των Κέντρων Πρόληψης. Νομίζω πως χρειάζεται να ξεκινήσουμε από εδώ.

·     Ο τίτλος της συνάντησης, που ξεκινά απόψε, είναι: «Η ζωή μας αύριο». Αποτυπώνει ένα σύνολο προσωπικών εμπειριών στο σημείο που συγκλίνουν σε μια κοινή αγωνία. Πιάνει ένα «ζουμί».

·    Το σίγουρο για τη ζωή μας αύριο είναι, ότι θα είναι πολύ πιο δύσκολη από τη ζωή μας σήμερα. Θα υπάρξουμε μέσα σε καταστάσεις πολύ πιο σύνθετες, πολύ πιο σκληρές, σε περιβάλλοντα αποσταθεροποίησης τοπικά, εγχώρια, περιφερειακά και διεθνή – στο σημείο της έκλειψης της νεωτερικότητας όπως τη γνωρίσαμε: λίγο δημοκρατική, λίγο πολιτισμένη, όλα τα «λίγα» που σήμερα καταπέφτουν σαν μάσκες. Μιλάμε για ένα σημείο πολύ μεγάλων τριγμών και εντάσεων, ένα σημείο αντιπαραθέσεων και αγώνων γύρω απ’ την κατεύθυνση του επόμενου βήματος, που έχει ήδη ανοίξει.

·        Για τον αγώνα: Η έννοια του αγώνα είναι κακοποιημένη, τόσο από τους οπαδούς μιας δήθεν «κανονικότητας» σ’ έναν κόσμο που τραντάζεται συθέμελα όσο και απ’ τους δήθεν «ειδικούς του αγώνα». Στα μέρη μου, υπάρχει μια άλλη σημασία, καθημερινή. Και έμαθα σήμερα ότι υπάρχει, βέβαια, και στα μέρη σας: τηλεφώνησα σε έναν φίλο μου από τον στρατό, Γιαννιώτη, για να του πω ότι έφτασα και να βρεθούμε, να τα πούμε. Όταν τον ρώτησα «Τι κάνεις;», μου απάντησε «Στον αγώνα». Αυτός ο αγώνας έχει τα πόδια στη γη, όπου η πλειοψηφία της κοινωνίας μοχθεί˙ και κρατάει το κεφάλι όρθιο, κατά τον ουρανό, εκεί όπου τα βλέμματα αξίζει να στυλώνονται. Αυτός ο αγώνας είναι ο αγώνας των πολλών για ζωή μ’ αξιοπρέπεια.

·    Συμμετέχοντας σ’ αυτόν τον καθημερινό αγώνα, αν θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία εντοπίζοντας και βοηθώντας στην αντιμετώπιση κάθε εξάρτησης που την καθηλώνει, καλούμαστε να δούμε καλά τι κρατάμε και τι αφήνουμε, απ’ αυτά που η πορεία των χρόνων συσσώρευσε. Μιλάμε για εμπειρίες, γνώσεις, αντιλήψεις, δικούς μας δεσμούς εξάρτησης. Κι αν απ’ αυτά δεν αποφασίσουμε ν’ αφήσουμε όσα χρειάζεται ν’ αφεθούν, τότε δεν ελευθερώνουμε χώρο για καινούρια πράγματα – για μια συμβολή μας σ’ έναν πλατύτερο, δημιουργικό τόπο συνάντησης και αναζήτησης νοήματος για εμάς τους ίδιους και για τους συνανθρώπους μας, σήμερα και αύριο.  

·    Δηλαδή, αυτό που τα εγχειρίδια ονομάζουν «διαρκή αξιολόγηση και επαναξιολόγηση», χρειάζεται να το κάνουμε πρώτα μέσα μας και αναμεταξύ μας – γυρεύοντας τη διέξοδο στην ανατρεπτική ουσία της πρόληψης μέσα στην κοινωνία και όχι στους τεχνοκρατικούς τύπους, που αναπαράγουν τα ισχύοντα «τεκμηριώνοντάς» τα...

Jared Nickerson: "Cut and Paste"

·        Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, επιτρέψτε μου να απευθυνθώ τώρα κυρίως σ’ εσάς:

·        Έχει έρθει η ώρα να αφήσουμε ό,τι δεν μας αφήνει. Και εδώ συμπεριλαμβάνονται πολλά «κρατήματα», καθώς η ζωή είναι πολύπλευρη. Συμπεριλαμβάνονται και τα θεσμικά δεσμά, που περισφίγγουν τη δουλειά μας δρώντας αντιπαραθετικά, εξουδετερωτικά απέναντί της, διαστρεβλώνοντας το πολύπλευρο σε χαοτικό. 

·       Δεν θα είναι εύκολος δρόμος. Χωρίς να τον πορευτούμε, όμως, δεν βλέπω πώς θα υπάρξει δυνατότητα για ένα «αύριο» προσφοράς των Κέντρων Πρόληψης στην υπαρκτή κοινωνία, σύνδεσης με τα δικά της κρίσιμα διλήμματα, με τις δικές της δυσκολίες και τους δικούς της καθημερινούς αγώνες για το ξεπέρασμά τους.

·      Εύχομαι η συνάντηση, που ξεκινά, να μας βοηθήσει όλες κι όλους να ξεδιαλύνουμε σιγά-σιγά από πού ερχόμαστε, πού πραγματικά βρισκόμαστε και πού θέλουμε να πάμε. Να μας οπλίσει με τόλμη και αλληλεγγύη, μπρος στις κρίσιμες αποφάσεις που έχουμε να πάρουμε, στην πολύ γοργή πια πορεία απ’ το εκάστοτε «σήμερα» ως το εκάστοτε «αύριο» – το δικό μας και της κοινωνίας.

·        Γι’ αυτό το εκάστοτε «αύριο», ξέροντας πόσο δύσκολη υπόθεση είναι, είμαι αισιόδοξος. Για να το πούμε με μια εικόνα: Το τραγούδι των παιδιών αναπόφευκτα θα αντηχήσει ξανά, αυθόρμητο, χαρμόσυνο και ενοχλητικό.


Νίκος Λάιος, πρόεδρος Δ.Σ. του Σωματείου των Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης


Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2015

Τα ψυχιατρεία του Βερολίνου γεμίζουν από τους Έλληνες μετανάστες της κρίσης


Τα ψυχιατρεία του Βερολίνου γεμίζουν από τους Έλληνες μετανάστες της κρίσης

Στα Εξωτερικά Ιατρεία Ψυχικής Υγείας της δημοτικής κλινικής Humboldt στη συνοικία Wittenau του Βερολίνου παρακολουθούνται το τελευταίο χρονικό διάστημα περισσότεροι από 600 Ελληνες ασθενείς.

Οι Ελληνες ασθενείς αποτελούν το 15% όσων επισκέπτονται τα Εξωτερικά Ιατρεία Ψυχικής Υγείας ΙΙ του Humboldt, τονίζει η ψυχολόγος Δέσποινα Παπαδημητράτου
Τρεις στους τέσσερις είναι άνθρωποι που μετανάστευσαν στη Γερμανία μετά το 2010. Κυνηγημένοι από την άγρια κρίση που μαστίζει την Ελλάδα αναζήτησαν εκεί μια καλύτερη τύχη, όχι όμως πάντοτε επιτυχώς: Δεν είναι λίγοι εκείνοι που μένουν άνεργοι για καιρό ή υφίστανται άγρια εκμετάλλευση δουλεύοντας αδήλωτοι, με εξευτελιστικές αμοιβές, υπό άθλιες συνθήκες που ενίοτε αγγίζουν τα όρια της σύγχρονης δουλείας. Κάποιοι μέσα από αυτές τις διαδρομές καταλήγουν εξαντλημένοι να αναζητούν τον εαυτό τους στα αντικαταθλιπτικά και στην ψυχανάλυση. Με το θέμα ασχολήθηκε πρόσφατα και η Deutsche Welle.
Οι Ελληνες ασθενείς αποτελούν το 15% όσων επισκέπτονται τα Εξωτερικά Ιατρεία Ψυχικής Υγείας ΙΙ του Humboldt, τα οποία δέχονται σχεδόν τους μισούς ψυχικά ασθενείς ολόκληρου του Βερολίνου...
Από την επαρχία
Προέρχονται κυρίως από την ελληνική επαρχία, έχουν χαμηλή μόρφωση και είναι ανειδίκευτοι, όμως ανάμεσά τους υπάρχουν αρκετοί με σημαντικούς τίτλους σπουδών. Οπως εξηγεί μιλώντας στο «Εθνος» η κ. Δέσποινα Παπαδημητράτου, ψυχολόγος στα εξωτερικά ιατρεία ΙΙ, οι Ελληνες ασθενείς εμφανίζουν προβλήματα όμοια με ανθρώπους που αφήνουν πίσω τους μια εμπόλεμη χώρα.

«Είναι η ίδια εικόνα που παρουσιάζουν πρόσφυγες πολέμου. Πάσχουν από μετατραυματικό σύνδρομο το οποίο εκφράζεται με κατάθλιψη, φοβίες, κρίσεις πανικού και νευρώσεις. Αυτό συμβαίνει γιατί οι περισσότεροι έχουν υποστεί μια εξαναγκαστική μετανάστευση, το αισθάνονται ως βίαιο ξεριζωμό από την πατρίδα, έρχονται στη Γερμανία με μαύρη καρδιά όχι ως αποτέλεσμα επιλογής. Είναι τόσο σπρωγμένοι από την ανάγκη που πολλοί δεν έχουν καν την ευκαιρία να προετοιμαστούν για τη μετανάστευση. Ερχονται χωρίς να γνωρίζουν τη γλώσσα και αντιμετωπίζουν ρατσισμό».
Τα χρόνια της κρίσης τα ψυχικά προβλήματα των Ελλήνων έχουν οξυνθεί ιδιαίτερα, εξηγεί η κ. Παπαδημητράτου. «Οσοι έχουν την τύχη να βρουν εργασία δεν συναντούν ρόδινες συνθήκες. Τον τελευταίο χρόνο που έγινε ντόρος για την Ελλάδα λόγω των πολιτικών εξελίξεων, οι περισσότεροι έζησαν ρατσιστικά σχόλια. Ασθενής που εργάζεται σε νοσοκομείο μού έχει πει πως όταν χτυπούσε το τηλέφωνό του του έλεγαν: ''Μην το σηκώσεις, είναι ο Τσίπρας να σου ζητήσει λεφτά'' ή ''είναι ο Βαρουφάκης'' και γελούσαν. Αλλοι που εργάζονται σε επιχειρήσεις τούς λένε το καλοκαίρι: ''Γιατί να πας στην Ελλάδα; Εδώ βγάζεις τα λεφτά σου, θα πας στην Ελλάδα να τα χαλάσεις;''. Φοβούμενοι μη χάσουν τη δουλειά τους, σκύβουν το κεφάλι και καταπίνουν όσα τους κάνουν δυστυχισμένους. Οταν σου συμβαίνει αυτό, από ένα σημείο και μετά αποκτάς παρανοϊκές ιδέες ότι όλοι σε κοιτούν περίεργα...».
Την ίδια αντιμετώπιση συναντούν ενίοτε και σε κρατικούς φορείς. «Σε μια υπηρεσία αντίστοιχη του ΟΑΕΔ, η οποία παρέχει ένα κοινωνικό βοήθημα, όταν οι μετανάστες δεν καταλαβαίνουν κάτι, κάποιοι υπάλληλοι τους λένε ''καλά είσαι έναν χρόνο εδώ και δεν ξέρεις να μιλήσεις;'' και άλλα σχόλια. Γενικά έχουν την αντίληψη ότι οι Ελληνες είναι τεμπέληδες και ότι έρχονται να εκμεταλλευτούν το γερμανικό κράτος.
Ενάμισι ευρώ για μία ώρα
Τους στέλνουν σε δουλειές για 1,5 ευρώ την ώρα, ώστε να συμπληρώσουν έναν μισθό αντί να τους στείλουν να μάθουν τη γλώσσα για προσαρμογή, δεν δέχονται τα πιστοποιητικά των γιατρών ότι είναι άρρωστοι, ενώ κάποιοι παίρνουν βαριά αντικαταθλιπτικά και αδυνατούν να ξυπνούν στις έξι το πρωί για δουλειά. Η κατάσταση έχει αλλάξει βέβαια και στη Γερμανία μετά από μία πενταετία κρίσης. Οι πλούσιοι έχουν γίνει πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι, καλοπληρωμένες δουλειές δεν υπάρχουν, οι μισθοί μειώθηκαν και οι άνθρωποι αναγκάζονται να το αποδεχτούν.

«Σε κάποια ελληνικά εστιατόρια οι νέοι μετανάστες αναγκάζονται δουλεύουν με ελάχιστα χρήματα, απάνθρωπες συνθήκες, σε κάποιες περιπτώσεις τούς κρατούν τα διαβατήρια...», προσθέτει. «Και μέσα σε αυτήν την κατάσταση, τα προβλήματα στην Ελλάδα εξακολουθούν να τρέχουν. Τα χρέη συνεχίζονται, κινδυνεύουν να τους πάρουν τα σπίτια, πρέπει να πληρώσουν το χαράτσι. Το βάρος είναι πλέον διπλό: στα προβλήματα της Ελλάδας προστίθενται τώρα και τα προβλήματα της Γερμανίας...».
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΛΟΥΚΕΤΟΥ
Αγωνία για τις δομές ψυχικής στήριξης

Αντιμέτωπα με τον κίνδυνο διακοπής της λειτουργίας τους είναι τα Εξωτερικά Ιατρεία Ψυχικής Υγείας ΙΙ της κλινικής Humboldt, τα οποία παρέχουν αξιόλογο έργο σε ανθρώπους που πιέζονται ψυχικά από τις δυσκολίες της καθημερινότητας.
«Επειδή σκοπός αυτών των εξωτερικών ιατρείων είναι να βοηθήσουμε κυρίως μετανάστες, έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση δυσφορίας γύρω μας και γίνονται κινήσεις για τη συγχώνευση των ιατρείων μας με τα Εξωτερικά Ιατρεία Ψυχικής Υγείας Ι, κάτι που ουσιαστικά συνεπάγεται διακοπή λειτουργίας», λέει η κ. Παπαδημητράτου.
«Εχουμε ζητήσει παράταση ενός έτους μέχρι να διαμορφωθεί ένα νέο κτίριο το οποίο πρόκειται να μας φιλοξενήσει και ελπίζω ότι το αίτημα θα ικανοποιηθεί γιατί υπάρχει κινητοποίηση. Οι ασθενείς που παρακολουθούμε ανησυχούν πάρα πολύ για το τι θα γίνει, ρωτούν "πού θα βρω υποστήριξη, τι θα κάνω, πού θα πάω". Η αλλαγή προσώπων παίζει σημαντικό ρόλο, κανένας μας δεν ανοίγεται αμέσως για να πει τα προσωπικά του, μας πήρε καιρό για να δουν ότι είμαστε με το μέρος τους και να αρχίσουν να μιλάνε», συμπληρώνει και συνεχίζει:
«Εδώ έχουμε διαφορετικές εθνικότητες που όμως κάθονται τόσο αρμονικά μαζί, περιμένουν τη σειρά τους, τους οργανώνουμε κάποια grill fest στον κήπο μας, έρχονται, παίζουν μουσική, κοινωνικοποιούνται, σκοπός μας είναι να καταλάβουν ότι έχουν κοινά συμφέροντα και κοινά προβλήματα. Εχουμε και μία κουζίνα και δίνουμε την ευκαιρία να πάρουν πρωινό όλοι μαζί. Κάθονται 15-20 άτομα σε ένα τραπέζι και συζητούν και 4-5 ώρες. Είναι τόσο ευγνώμονες που θέλουν οπωσδήποτε να μας βοηθήσουν, να σκουπίσουν τον χώρο ή κάτι άλλο. Είναι άνθρωποι που προσπαθούν να υποστηρίξουν τις οικογένειές τους. Ορισμένες φορές μάλιστα καλούμε ολόκληρη την οικογένεια για συνεδρία, γιατί και πολλά παιδιά μεταναστών αντιμετωπίζουν ψυχολογικά προβλήματα. Επίσημα μας απαγορεύεται να τα βλέπουμε γιατί δεν πληρωνόμαστε γι' αυτά, όμως κάτι τέτοιο λίγο μας ενδιαφέρει...».
ΣΤΑ  ΙΑΤΡΕΙΑ ΙΙ ΤΟΥ HUMBOLDT
Εξυπηρετούνται 4.000 ασθενείς

Τα εξωτερικά Ιατρεία Ψυχικής Υγείας ΙΙ του Humboldt περιθάλπουν συνολικά 4.000 ασθενείς, όταν όλα τα αντίστοιχα εξωτερικά ιατρεία του Βερολίνου -16 τον αριθμό- παρακολουθούν 10.000 άτομα. Τα Ιατρεία II του Humboldt επισκέπτονται κυρίως ασθενείς ξένων εθνικοτήτων.
Εκτός από τους Ελληνες, υπολογίζονται 400 Τούρκοι, 1.600 Ρώσοι και σε μικρότερα ποσοστά μετανάστες από τη Γιουγκοσλαβία, την Πολωνία, τη Βουλγαρία και Γερμανοί. Στα ιατρεία εργάζονται 40 άτομα, διαφορετικών εθνικοτήτων, μεταξύ των οποίων οκτώ Ελληνες γιατροί, ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί. 
Διευθυντής της Ιατρείων Ψυχικής Υγείας ΙΙ είναι ο νευρολόγος ψυχίατρος Werner Friedrich Platz, ένας από τους πιο διακεκριμένους εμπειρογνώμονες ιατροδικαστές της Γερμανίας, ο οποίος διατηρεί στενούς δεσμούς με τη χώρα μας λόγω της ελληνικής καταγωγής της συζύγου του. Μάλιστα, ο ίδιος λειτουργεί ορισμένους μήνες του χρόνου και ιατρείο στην Πάτρα.
Κατερίνα Ροββά

Αναδημοσίευση από το ΕΘΝΟΣ


Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015

Θεσμοθετείται "κόφτης" για την υπέρβαση των δημοσίων δαπανών  Θεσμοθετείται "κόφτης" για την υπέρβαση των δημοσίων δαπανών
  Στην εκταμίευση της δόσης των 2 δισ. ευρώ αποσκοπεί η ψήφιση του πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή με τον τίτλο "Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων". Επίμαχα ζητήματα για τα οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείονται αλλαγές ως την ψήφισή του είναι οι 100 δόσεις (να είναι δυσκολότερη η απώλεια του ευεργετήματος), η εκχώρηση ανείσπρακτων ενοικίων στο Δημόσιο και η περαιτέρω αυστηροποίηση των προστίμων για φοροδιαφυγή, όμως όχι σε βαθμό τέτοιο που να φαλκιδεύονται οι εισπράξεις και να εκτοξεύονται τα ληξιπρόθεμα χρέη προς την εφορία. Παράλληλα, εισάγονται και νέα προαπαιτούμενα, όπως η σύσταση Συμβουλίου Δημοσιονομικής Πολιτικής.
  Σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο, μπαίνει αυτόματος "κόφτης" στις δαπάνες για τους σπάταλους φορείς της γενικής κυβέρνησης, οι οποίοι, αν δεν συμμορφωθούν με τις οδηγίες, θα πρέπει για ένα τρίμηνο να αντεπεξέλθουν στις ταμειακές υποχρεώσεις τους με το 40% των πιστώσεων του προϋπολογισμού. Μετά την πάροδο αυτού του διαστήματος, καμία άλλη δαπάνη, πλην των πληρωμών για μισθούς και συντάξεις, δεν θα θεωρείται νόμιμη.
  Με το σχέδιο νόμου ο κεντρικός λογαριασμός του Δημοσίου μετονομάζεται σε Ελληνικό Δημόσιο - Ενιαίος Λογαριασμός Θησαυροφυλακίου (Ενιαίος Λογαριασμός) και έως την 31.12.2015 όλοι οι λογαριασμοί της Κεντρικής Διοίκησης τηρούνται υποχρεωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδος και εντάσσονται στον Ενιαίο Λογαριασμό.
  Στα φορολογικά μέτρα καθορίζεται ρήτρα ότι η ρύθμιση των οφειλών θα γίνεται ανάλογα με την περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη και όχι υποχρεωτικά σε 100 δόσεις. Ο φορολογούμενος χάνει το ευεργέτημα αν δεν έχει τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του.
  Αναλυτικότερα, το νομοσχέδιο προβλέπει τα εξής:
  * Αυξάνονται οι συντελεστές φορολόγησης στην κλίμακα του εισοδήματος από ενοίκια. Για εισόδημα έως 12.000 ευρώ, ο συντελεστής αυξάνεται από το 11% στο 15% και για εισόδημα πάνω από 12.000 ευρώ αυξάνεται από το 33% στο 35%. Η αύξηση των συντελεστών ισχύει αναδρομικά από τα φετινά ενοίκια.
  Ειδικότερα, προβλέπεται από 1/1/2016 αύξηση φορολογίας σε εισόδημα από ενοίκια ως εξής:
  * Εισόδημα έως 12.000 ευρώ: Φόρος 15% (από 11%).
  * Εισόδημα άνω των 12.000 ευρώ: Φόρος 35% (από 33%).
  * Αναδρομικός φόρος: Σε ανείσπρακτα ενοίκια (από 1/1/2015).
  * Θα πληρώνεται ΕΝΦΙΑ ακόμη για 1 ευρώ φόρο. Προηγούμενο όριο 5 ευρώ.
  * Συμπληρωματικός φόρος ΕΝΦΙΑ στα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα.
  * Επέρχεται κατάργηση της δυνατότητας εκχώρησης ανείσπρακτων ενοικίων στο Δημόσιο που έπρεπε να εισπραχθούν από την 1.1.2015 και μετά, αλλά δεν εισπράχθηκαν, με στόχο την αύξηση των εσόδων και σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Οικονομικών θα υπάρξει άμεσα νέα νομοθετική ρύθμιση που θα καθορίζει το νέο φορολογικό πλαίσιο για τα ενοίκια με πρόθεση να μην επιβαρυνθεί ο φορολογούμενος για εισοδήματα που δεν έχει εισπράξει.
  * Μειώνεται από τα 5 στο 1 ευρώ το όριο του ποσού του ΕΝΦΙΑ που δεν θα αναζητείται από το Δημόσιο για είσπραξη. Με την κατάργηση του συμψηφισμού ποσού έως 5 ευρώ με τον ΕΝΦΙΑ επόμενων χρόνων λύνεται το μηχανογραφικό πρόβλημα που είχε προκύψει, καθώς σε πολλές περιπτώσεις φορολογούμενοι είχαν υποβάλει περισσότερες από μια δηλώσεις στοιχείων ακινήτων και έτσι συσσωρεύονταν μη βεβαιωμένα ποσά προς το Δημόσιο, τα οποία και αύξαναν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς αυτό.
  * Δέσμευση θυρίδων: Παραμένει σε ισχύ η διάταξη του 2014 για δέσμευση του 50% των καταθέσεων και του χρηματικού περιεχομένου των θυρίδων (αλλά και του συνόλου του μη χρηματικού περιεχομένου) για οφειλές άνω των 150.000 ευρώ (ΦΠΑ, ΦΚΕ, φόρου ασφαλίστρων, παρακρατούμενων, επιρριπτόμενων φόρων, τελών και εισφορών καθώς και είσπραξη επιστροφής των παραπάνω φόρων κατόπιν παραπλάνησης της φορολογικής διοίκησης), αλλά επικαιροποιείται με τις νέες διατάξεις περί εγκλημάτων φοροδιαφυγής.

  TTIP: Οι ζωές μας υπό τον πλήρη έλεγχο των πολυεθνικών


    TTIP: Το «οικονομικό NATO» προ των πυλών!

  Οι ζωές μας υπό τον πλήρη έλεγχο των πολυεθνικών


  Τον Ιούλιο του 2013 στην Ουάσινγκτον, ο Μπαράκ Ομπάμα και ο Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο ανακοίνωσαν την αρχή των διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία που θα αλλάξει ριζικά τον τρόπο ροής του κεφαλαίου διεθνώς, τον ρόλο των κρατών, των υπερεθνικών ολοκληρώσεων και των μεταξύ τους σχέσεων.
  Πρόκειται για τη διαβόητη πλέον, Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων, γνωστή με τα αρχικά TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership), μια συμφωνία ανάμεσα σε ΗΠΑ και ΕΕ το περιεχόμενο της οποίας είναι ακόμα υπό διαπραγμάτευση και για το οποίο δεν θα είχαμε μάθει ακόμα τίποτα, εάν δεν είχε διαρρεύσει στο WikiLeaks τον Μάρτιο του 2014 ένα απόσπασμα προτεινόμενου προσχεδίου της συμφωνίας. Αυτό ήταν που ανάγκασε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημοσιεύσει τον Ιανουάριο του 2015 μια σύντομη περίληψη για το περιεχόμενο των έως τότε συνομιλιών και να τοποθετηθεί σε μια σειρά από καυτά ερωτήματα που κατέκλυσαν τη δημόσια συζήτηση.
  Η ΤΤΙΡ δεν είναι, απλώς, «μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου που στοχεύει στην πολυεπίπεδη οικονομική ανάπτυξη».  Δεν είναι, απλώς, μια συμφωνία για να αρθούν τα «ρυθμιστικά εμπόδια» σε κάποια θέματα εμπορίου και επενδύσεων. Το ελεύθερο εμπόριο μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ υπάρχει εδώ και δεκαετίες και οι δασμοί είναι μηδαμινοί. Δεν είναι απλώς, ένας τρόπος να επιτευχθεί η άρση κάθε υφιστάμενου περιορισμού των δυνητικών κερδών των πολυεθνικών εταιρειών των ΗΠΑ και της Ε.Ε. Πρόκειται για μια συνολική, στρατηγικού χαρακτήρα επίθεση της εμπροσθοφυλακής του υπερεθνικού κεφαλαίου ενάντια στα εργασιακά δικαιώματα, στους μισθούς, στο συνδικαλισμό, στην υγεία, στην παιδεία, στο περιβάλλον, στην ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του πληθυσμού, στην ασφάλεια των τροφίμων, στον πολιτισμό, στα όποια υπολείμματα του κράτους πρόνοιας, στα προσωπικά δεδομένα και στις ατομικές ελευθερίες, στην ελευθερία στο Διαδίκτυο και στους ήδη ανάπηρους εναπομείναντες στοιχειωδώς δημοκρατικούς θεσμούς. Πρόκειται μια νέα ποιοτική τομή στη σχέση εθνοκρατικής συγκρότησης-διεθνοποίησης του κεφαλαίου, μια ποιοτικά διαφορετική σχέση οικονομίας-κράτους και δημοσίου-ιδιωτικού, όπου εξέχουσα θέση έχει η τεχνοκρατική διαχείριση σε ένα σύγχρονο γεωπολιτικό περιβάλλον. 
  Ας δούμε ορισμένους βασικούς άξονες της επερχόμενης συμφωνίας:

  1) Μετασχηματίζεται άρδην το ευρωπαϊκό μοντέλο για το ρόλο του κράτους και του δημοσίου, καθώς επιβάλλεται ολοκληρωτική «απελευθέρωση» της αγοράς υπηρεσιών. Ανοίγει, δηλαδή, ο δρόμος στο ιδιωτικό κεφάλαιο να αναλάβει οποιονδήποτε τομέα που αφορά σε δημόσια αγαθά, όπως η υγεία, η παιδεία, η ενέργεια, το νερό, χωρίς κανέναν περιορισμό και χωρίς δυνατότητα επιστροφής τους υπό δημόσιο έλεγχο.
  2) Όσον αφορά στις εργασιακές σχέσεις προβλέπεται πλήρης κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, με την πρόφαση της εφαρμογής ίδιων κανόνων σε ΗΠΑ και Ε.Ε. (και με δεδομένη την άρνηση των ΗΠΑ να  εφαρμόσουν τις συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας στις οποίες περιγράφονται τα εργασιακά δικαιώματα). Φυσικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη υποστηρίξει αίτημα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων για περικοπή των μισθών και των εργασιακών δικαιωμάτων στην Ε.Ε. Απλώς, τώρα η κατεύθυνση αυτή επικυρώνεται με πιο συνολικό τρόπο.
  3) Η εφαρμογή της συμφωνίας αποτελεί κίνδυνο για την ατμόσφαιρα και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Κατά τους υπολογισμούς των διαπραγματευτών η συμφωνία θα επιβαρύνει την ατμόσφαιρα με έντεκα επιπλέον τόνους  διοξειδίου του άνθρακα τη στιγμή που υπάρχουν δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών με τη συμφωνία του Κιότο. Επιπλέον, αποδυναμώνεται η ευρωπαϊκή οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων, ώστε να αυξηθούν οι εξαγωγές προς την Ε.Ε. από τα διυλιστήρια των ΗΠΑ καναδικού πετρελαίου που εξορύσσεται  από κοιτάσματα ασφαλτούχας άμμου με ανυπολόγιστες δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον. Κεντρικής σημασίας είναι ότι επεκτείνεται και στον ευρωπαϊκό χώρο η εφαρμογή της μεθόδου της υδραυλικής ρωγμάτωσης στην εξόρυξη φυσικού αερίου, μιας μεθόδου που χαρακτηρίζεται από τις μεγάλες καταστροφές τις οποίες προκαλεί στο φυσικό περιβάλλον.
  4) Καταργούνται οι περιορισμοί που αφορούν στους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, τη χρήση φυτοφαρμάκων και τη διάθεση βοδινού κρέατος με  ορμόνες και αυξητικές ουσίες. Στην Ε.Ε. ισχύει μέχρι σήμερα η «αρχή της προφύλαξης», κάτι που σημαίνει ότι οι εταιρείες που θέλουν να κυκλοφορήσουν ένα νέο  προϊόν υποχρεούνται να αποδείξουν ότι είναι ασφαλές, πριν τη διάθεσή του προς κατανάλωση, αντί οι κρατικές υπηρεσίες να πρέπει να αποδείξουν ότι το προϊόν είναι επικίνδυνο και να εμποδίσουν την κυκλοφορία του. Στις ΗΠΑ δεν εφαρμόζεται αυτή η αρχή και τα πρότυπα ασφαλείας τροφίμων είναι πολύ χαμηλότερα των ευρωπαϊκών. Το 70% των  μεταποιημένων τροφών που πωλούνται στις ΗΠΑ περιέχουν γενετικά τροποποιημένα συστατικά. Η Ε.Ε. μέχρι σήμερα προστατεύει τις εισαγωγές  προϊόντων που διαταράσσουν το ανθρώπινο ορμονικό σύστημα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μπλοκάρεται το 40% των εξαγωγών τροφίμων από τις ΗΠΑ προς την Ε.Ε. Με την TTIP αυτά καταργούνται. Μιλώντας στη Pravda.Ru ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Προηγμένων Ερευνών Γιούρι Γκρομίκο τόνισε: «πάνω από όλα, η TTIP επηρεάζει τον τομέα των τροφίμων. Οι φίλοι μου από τονΔιεθνή Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας επιβεβαιώνουν τι σημαίνει να βλάψεις κάπως τα συμφέροντα των ΗΠΑ στον τομέα των τροφίμων. Γι’ αυτό μπορεί να σου το ανταποδώσουν με οποιαδήποτε ενέργεια. Και αυτό επειδή ο ακρογωνιαίος λίθος της Αμερικής είναι ακόμη η αγροτική παραγωγή. Οι Ευρωπαίοι γνωρίζουν καλά ότι για τους Αμερικανούς τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα είναι προϊόντα που μπορούν να τα προωθήσουν και να το πουλήσουν. Και αυτό το γεγονός, ότι είναι γενετικά τροποποιημένα, θα το κρύψουν».
  5) Προωθείται ο πλήρης έλεγχος της γνώσης από τους πολυεθνικούς ομίλους και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Επιχειρείται  να υποχρεώνονται οι πάροχοι  διαδικτυακών  υπηρεσιών να παρακολουθούν τις δραστηριότητες των πολιτών στο διαδίκτυο και να καταδίδουν οποιονδήποτε κρίνουν ύποπτο για παραβίαση των κανονισμών περί πνευματικής ιδιοκτησίας, καταστρατηγώντας έτσι την προστασία των προσωπικών δεδομένων, που αναγνωρίζεται μέχρι σήμερα από την ευρωπαϊκή νομοθεσία ως θεμέλιο της ιδιωτικής ζωής.  Αλλά η φρικαλέα προέκταση είναι πως για να αυξηθούν τα κέρδη φαρμακευτικών κολοσσών,  θα οδηγηθούν σε αύξηση οι τιμές των συνταγογραφούμενων φαρμάκων με αντίστοιχη επιβάρυνση των ήδη πενιχρών προϋπολογισμών υγείας και θα απαγορεύεται στις φτωχές χώρες να παρασκευάσουν φτηνά γενόσημα φάρμακα για ασθένειες που τις μαστίζουν, όπως η ελονοσία ή η φυματίωση.
  Η υπογραφή της συμφωνίας που θα επιτρέψει στις αμερικανικές πολυεθνικές να ασκούν ανεξέλεγκτη επιχειρηματική δραστηριότητα στο σύνολο των χωρών της Ε.Ε., απομονώνοντας ταυτόχρονα την Κίνα, Ρωσία, Ινδία και λοιπές χώρες των BRICS, έρχεται ως αντεπίθεση και ταυτόχρονα απόπειρα εμπέδωσης της αμερικανικής κυριαρχίας στους γεωπολιτικούς ανταγωνισμούς, ύστερα από την απαίτηση των αναδυόμενων BRICS για μια ουσιαστική «αλλαγή του παγκόσμιου καταμερισμού οικονομικής και πολιτικής ισχύος με τρόπο που να αντιπροσωπεύει δικαιότερα τη σύγχρονη πραγματικότητα». Μάλιστα, για να κατανοήσουμε τη σημασία της συμφωνίας αυτής, έχει ιδιαίτερη αξία να επισημάνουμε το γεγονός ότι η πρώην αμερικανή υπουργός εξωτερικών, Hillary Clinton, την είχε χαρακτηρίσει ως το «οικονομικό ΝΑΤΟ». Ή αλλιώς, σε αριθμούς, η συμφωνία TTIP αφορά 850 εκατ. κατοίκους, στους οποίους αντιστοιχεί το 45% του παγκόσμιου ΑΕΠ και υπολογίζεται ότι το εμπόριο που θα επηρεαστεί από την TTIP ανέρχεται σε 500 δισ. ευρώ ετησίως.

  Η TTIP είναι μοναχά μία από τις συμφωνίες αυτής της συνομοταξίας. Μόλις πριν λίγες μέρες υπεγράφη στην Ατλάντα και η εξίσου δυσοίωνη Συμφωνία Εμπορίου ΤPP (Trans-Pasific Parnteship) μεταξύ 12 χωρών: περιλαμβάνει ΗΠΑ, Καναδά, Μεξικό, Χιλή, Περού, Ιαπωνία, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Σιγκαπούρη, Μαλαισία,Μπρουνέι και Βιετνάμ.  Επίσης, τον Αύγουστο του 2014 έληξαν οι διαπραγματεύσεις για μια εμπορική συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Καναδά που άρχισαν το 2009, τη λεγόμενη CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement). Περιλαμβάνονται σε αυτήν θέματα σχετικά με τη συνεργασία για ρυθμίσεις στους τομείς των τροφίμων και των καταναλωτικών προϊόντων, στα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο, στις δημόσιες συμβάσεις, στις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών και στην προστασία των ιδιωτικών επενδύσεων. Η συμφωνία χρειάζεται ακόμη να περάσει από τη διαδικασία έγκρισης από τα δύο μέρη.
  Ένα καθοριστικής σημασίας στοιχείο των συμφωνιών αυτών είναι, όμως, η νομική εγκαθίδρυση της παντοδυναμίας των πολυεθνικών μέσα από τη δημιουργία του ISDS (Investor-State-Dispute Settlement-Διακανονισμός Διαφορών μεταξύ Επενδυτή και Κράτους). Τί ειναι πάλι αυτό; Πρόκειται για σύστημα παράλληλης δικαιοσύνης, σύμφωνα με το οποίο οι πολυεθνικές εταιρείες θα έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν αγωγή για αποζημίωση, εάν πιστεύουν ότι, λόγω κυβερνητικών αποφάσεων (π.χ. νέοι νόμοι για την προστασία του περιβάλλοντος ή για τα δικαιώματα των καταναλωτών), επηρεάζονται αρνητικά τα κέρδη τους (εννοείται ότι στις προσφυγές υπολογίζονται και διαφυγόντα κέρδη). Αντί των κρατικών δικαστηρίων, «ειδικά» διαιτητικά δικαστήρια θα συνεδριάζουν εν κρυπτώ για να πάρουν απόφαση για την καταβολή αποζημιώσεων. Η πληρωμή θα γίνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή με τα χρήματα των φορολογουμένων. Οι δίκες διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών και οι στρεψοδικίες είναι τόσο συνήθεις που ο θεσμός αμφισβητείται διεθνώς.  Σε παγκόσμιο επίπεδο είναι γνωστές ήδη 568 τέτοιες αγωγές εναντίον 95 χωρών, στη βάση τέτοιων συμφωνιών. Οι αγωγές στρέφονται ενάντια σε περιβαλλοντικούς νόμους, σε νόμους για κατώτατους μισθούς και προστασίας της υγείας, ενάντια σε οδηγίες για περικοπές επιδοτήσεων και ενάντια σε μέτρα αποφυγής κρατικής πτώχευσης. Η πολυεθνική ενέργειας Vattenfall διεκδικεί με επιτυχία την απόσυρση των περιβαλλοντικών κανονισμών για τη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής καύσης άνθρακα στο Αμβούργο. Επιπλέον, ο σουηδικός ενεργειακός κολοσσός ζητά από τη Γερμανία 3,7 δισ. ευρώ ως αποζημίωση για διαφυγόντα κέρδη από τα πυρηνικά της εργοστάσια στη χώρα, λόγω της απόφασης της γερμανικής κυβέρνησης να καταργήσει την πυρηνική ενέργεια. Αν για παράδειγμα αύριο η θυγατρική της Καναδικής ElDorado, Ελληνικός Χρυσός, προκαλέσει ανεπανόρθωτη περιβαλλοντική καταστροφή στη Χαλκιδική, το ελληνικό δημόσιο δεν μπορεί να μηνύσει την εταιρεία. Αντιθέτως η εταιρεία μπορεί να μηνύσει την Ελλάδα, αν κρίνει ότι το ελληνικό κράτος έθιξε τα συμφέροντα της.
  Το επίσης εξωφρενικό χαρακτηριστικό των διαπραγματεύσεων για τις συμφωνίες αυτές είναι ότι διεξάγονται από τις γραφειοκρατικές ελίτ των υπερεθνικών ολοκληρώσεων μαζί με εκπροσώπους των μεγάλων βιομηχανικών  ομίλων και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στα κρυφά! Έτσι, το σύνολο των λεπτομερειών που αποτελούν τη συμφωνία αποκρύπτονται ως απόρρητα, με τους πολίτες να  βρίσκονται σήμερα πλέον, μπροστά σε τετελεσμένα γεγονότα. Είναι αξιοσημείωτο ότι η συμφωνία μέχρι στιγμής επιχειρείται να μην περάσει προς έγκριση ούτε από το Ευρωκοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια και να τεθεί σε εφαρμογή μόνο με την υπογραφή της γραφειοκρατίας των Βρυξελλών. O επίτροπος Εμπορίου της Ε.Ε, Κάρελ ντε Χουχτ ενημέρωσε το Ευρωκοινοβούλιο ότι η Επιτροπή θα τηρήσει για την TTIP την ίδια μυστικότητα που τήρησε και για προηγούμενες εμπορικές συμφωνίες, και ζήτησε από τους ευρωβουλευτές να ταχθούν υπέρ της «εμπιστευτικότητας» των διαπραγματεύσεων. Αποκλειστικά και μόνο ομάδες μεγάλων συμφερόντων έχουν προνομιούχα πρόσβαση στο σύνολο αυτών των εγγράφων.
  Μάλιστα, όπως αναφέρει ο αρχισυντάκτης του WikiLeaks και ιδρυτικό του μέλος, Julian Assange, για να δει ένας Ευρωβουλευτής κομμάτια τής υπό συζήτηση εμπορικής συμφωνίας, θα πρέπει να καλέσει την αμερικανική πρεσβεία για να κλείσει ραντεβού. «Τα ραντεβού είναι διαθέσιμα μόνο δυο ημέρες τη βδομάδα σε συγκεκριμένες ώρες. Μόνο δυο ευρωβουλευτές επιτρέπονται να τη μελετούν ταυτόχρονα». Και συνεχίζει: «οι ευρωβουλευτές πηγαίνουν στην αμερικανική πρεσβεία. Παραδίδουν κάθε ηλεκτρονική συσκευή που μπορεί να έχουν πάνω τους, ώστε να μην μπορούν ενδεχομένως να κάνουν αντίγραφα των όσων διαβάσουν. Αφού λοιπόν συμφωνήσουν να τηρήσουν το απόρρητο, μόνο τότε οδηγούνται σε μια ασφαλισμένη αίθουσα «ανάγνωσης», την οποία παρακολουθούν συνέχεια δυο φρουροί της πρεσβείας. Αντιθέτως, εκπρόσωποι των μεγαλύτερων πολυεθνικών εταιριών, δεν έχουν το ίδιο πρόβλημα». Αν και ολόκληρες κυβερνήσεις εξαιρούνται σε μεγάλο βαθμό, οι μεγάλες πολυεθνικές μπαινοβγαίνουν ελεύθερα. Αναφερόμενος, δε, στην TPP, τόνισε: «Αν θεσπιστεί, το καθεστώς αυτών των συμφωνιών θα καταπατά τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία της έκφρασης, θα τσαλαπατά τις άδειες πνευματικών δικαιωμάτων (Creative Commons). Αν μιλάς, γράφεις, εκδίδεις, σκέφτεσαι, χορεύεις, τραγουδάς ή εφευρίσκεις, αν παράγεις ή καταναλώνεις τροφή, αν είσαι άρρωστος ή σκοπεύεις να αρρωστήσεις, θα βρίσκεσαι στο «στόχαστρο» της ΤPP». Στο φόντο αυτό, το WikiLeaks ανακοίνωσε την έναρξη καμπάνιας «crowd-funding» για να συγκεντρώσει το ποσό των 100.000 ευρώ, προκειμένου να το προσφέρει ως αμοιβή σε όποιον αποκαλύψει το πιο περιζήτητο μυστικό στον κόσμο: τα μέτρα και τις διατάξεις που θα περιλαμβάνονται στην TTIP!

  Όπως απορρέει από τα παραπάνω οι συμφωνίες αυτές δεν αλλάζουν μόνο τη δομή του διεθνούς κεφαλαίου, τους όρους αναπαραγωγής του και τη  γεωγραφία του. Δεν επαναπροσδιορίζουν μόνο το ρόλο των εκλεγμένων αντιπροσώπων και αυτού που γνωρίσαμε ως δυτική αστική δημοκρατία. Σημαίνουν τηνπραγματική και εξ ολοκλήρου υπαγωγή όλων των τομέων της κοινωνικής ζωής στο κεφάλαιο:διατροφή, υγεία, παιδεία, ψηφιακός κόσμος, ενέργεια, πολιτισμός, γνώση, πνευματικά δικαιώματα, ψυχαγωγία, φυσικοί πόροι κτλ. Σημαίνουν την απόπειρα «κατασκευής» ενός νέου μοντέλου ανθρώπου που θα αντιστοιχεί στον τρόπο που αντιλαμβάνονται οι κυρίαρχοι τη σημερινή φάση του ύστερου καπιταλισμού.


  Πανευρωπαϊκή ημέρα δράσης – Κινητοποίηση και στην Αθήνα, Σάββατο 10 Οκτώβρη, στις 11:30!

  Πλήθος κινητοποίησεων, ενάντια στα παραπάνω, έχουν λάβει χώρα ανά τον κόσμο και ποικίλουν από συγκέντρωση υπογραφών (3.263.920 υπογραφές  συγκεντρώθηκαν από τους EUROPEAN CITIZENS INITIATIVE  από το Γιβλαρτάρ ως το Ταλίν) μέχρι μαχητικές διαδηλώσεις και ακτιβισμούς στη Μαδρίτη, το Μόναχο, τις Βρυξέλλες, στην Λειψία, τη Βαρκελώνη, τη Νέα Υόρκη, το Σαν Φρανσίσκο και δεκάδες άλλες πόλεις. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου καλείται και στην Αθήνα στην πλατεία Συντάγματος αντίστοιχη συγκέντρωση. Όπως φαίνεται, όμως, αυτά δεν αρκούν για να αποτρέψουν τη θύελλα που έρχεται. Η πραγματικότητα κάνει ορατή την ανάγκη ενός νέου ισχυρού πολιτικού ρεύματος διεθνώς που θα αποτελέσει στρατηγικά και εν συνόλω το αντίπαλο δέος και θα θέσει το ζήτημα μιας άλλης εξουσίας και μιας άλλης κοινωνικής οργάνωσης.

  Αναδημοσίευση από Το Περιοδικό

  Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2015

  Λέων Τολστόι: Περί Τρέλας


  Το 23ο Γράμμα  Περί Τρέλας


  Ces sont des imbéciles.
  Un imbécile est avant tout
  un homme qu’ on ne comprend pas.
  (Πρόκειται για παράφρονες.
  Παράφρων είναι ο άνθρωπος
  τον οποίο οι άλλοι δεν καταλαβαίνουν.)
  Ζούμε μια ζωή παράλογη, εντελώς παράλογη, εξωφρενική, κι αυτά δεν είναι μόνο λόγια, κάποιο ρητορικό σχήμα, μια υπερβολή, αλλά η απλή διαπίστωση του τι συμβαίνει. Τις προάλλες, είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ δύο μεγάλα ιδρύματα για ψυχικά αρρώστους, κι αποκόμισα την εντύπωση ότι βρισκόμουν σε άσυλα που έχτισαν άνθρωποι ψυχικά ασθενείς, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από μία γενικευμένη, πανδημική μορφή τρέλας, προκειμένου να περιθάλπουν ασθενείς οι οποίοι πάσχουν από διάφορες μορφές τρέλας, με συμπτώματα όμως που δεν ταιριάζουν μ’ αυτά της πανδημικής. Όλες αυτές οι ποικίλες μορφές τρέλας χωρίζονται σε κατηγορίες, καθώς εκείνοι που έχουν καταληφθεί απ’ την πανδημική τρέλα διακρίνουν πληθώρα από υπομορφές και υποδιαιρέσεις. Έτσι, έχουμε την ταξινόμηση των Γκυλαίν, Τσέλλερ, Γκρίζινγκερ, Κραφφτ-Έμπινγκ, Μορέλ, Μάυνερτ, Λουί, Μανιάν, Κρέπελιν, Μορσέλλι, Κλούστον, Χακ Τιούκ, Κόρσακοφ, Ιγκνάτιεφ και πολλών πολλών άλλων. Όλοι τους εμφανίζονται διχασμένοι, υποστηρίζοντας μάλιστα αλληλοαντικρουόμενες απόψεις. Κάθε ψυχίατρος ορίζει τις δικές του ψυχονευρώσεις, μανίες, παράνοιες και τις διάφορες vesaniae, κατανονικές και άλλες, την psychopathia degenerativa και λοιπές ψυχοπάθειες. Σε γενικές γραμμές, όπως αναφέρει στο σύγγραμμά του ένας επιστήμονας, όσον αφορά τις περισσότερες ψυχώσεις δεν έχει βρεθεί ακόμα το παθογνωμονικό και ανατομοπαθολογικό υπόστρωμά τους (sic), γι’ αυτό και δεν μπορεί να γίνει ακριβής ταξινόμησή τους. Όσο για τις υπάρχουσες ταξινομήσεις, η μόνη χρησιμότητά τους είναι να τις αποστηθίζουν οι φοιτητές και, στις εξετάσεις, ν’ απαντούν χρησιμοποιώντας τα ίδια λόγια που ακούνε και απ’ τους καθηγητές τους ούτως ώστε να πάρουν το πτυχίο τους και χάρη σ’ αυτό να διοριστούν σ’ ένα πόστο μ’ απολαβές που υπερβαίνουν 20, 30, 50 φορές τον μισθό ενός εργάτη, ο οποίος κάνει μια δουλειά αναμφίβολα ωφέλιμη για την κοινωνία.
  Ουσιαστικά, υπάρχει μόνο μία σαφής και κατανοητή ταξινόμηση των ψυχικά ασθενών: αυτή με βάση την οποία τοποθετούνται στις ανάλογες πτέρυγες των νοσοκομείων και η οποία καθορίζει το είδος της μεταχείρισης που τυγχάνουν. Έτσι λοιπόν διακρίνονται στους:
  α) ανήσυχους (παλιότερα ονομάζονταν βίαιοι)
  β) μετρίως ανήσυχους
  γ) ήσυχους
  δ) υποκείμενα πειραμάτων.
  Η ίδια ακριβώς ταξινόμηση ισχύει και για το τεράστιο πλήθος ανθρώπων που έχουν κυριευτεί απ’ την τρέλα του λεγόμενου πολιτισμού της εποχής μας.
  Λέων Τολστόι, Περί Τρέλας – VIII (εκδ. Ροές) – απόσπασμα
  Αναδημοσίευση από Το 23ο Γράμμα