Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2015

1 θέση ψυχολόγου και 1 θέση κοινωνικού λειτουργού στα Κέντρα Πρόληψης Δήμου Αθηναίων


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «Αθηνά Υγεία» σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ προκηρύσσει  δύο(2) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού  με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, προκειμένου να στελεχώσει το Κέντρο Πρόληψης.
  •  Μία (1) θέση Ψυχολόγου (Π.Ε.) ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 01
  •  Μια (1) θέση Κοινωνικού Λειτουργού (Τ.Ε.) ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 02

Απαιτούμενα προσόντα:
  •  Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή αντίστοιχο ισότιμο της αλλοδαπής
  •  Καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας κατά προτίμηση της αγγλικής
  •  Γνώση χρήσης Η/Υ
Επιθυμητά προσόντα:
1)  Διδακτορικό δίπλωμα ή Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε αντικείμενο συναφές με τις ουσιοεξαρτήσεις, τη σχολική κοινότητα ή  τη συμβουλευτική. 

2)  Επαγγελματική εμπειρία ή πρακτική άσκηση σε σχετικούς χώρους εργασίας, στο Δημόσιο ή ευρύτερο Δημόσιο τομέα, στους ΟΤΑ ή σε προγράμματα Δήμων ή στον Ιδιωτικό τομέα.

3)  Εκπαίδευση (ολοκληρωμένη ή σε εξέλιξη) σε κάποια ψυχοθεραπευτική μέθοδο από αναγνωρισμένο φορέα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

4)  Εκπαιδεύσεις σεμιναριακού τύπου τουλάχιστον 100 ωρών σε θέματα σχετικά με την Πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών ή την Θεραπεία, από αναγνωρισμένους φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

5)  Επιστημονικές δημοσιεύσεις.
Επισημάνσεις:

Για όλες τις ειδικότητες απαιτείται Πτυχίο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αντίστοιχης ισότιμης της αλλοδαπής.


Για τους ψυχολόγους και τους κοινωνικούς λειτουργούς απαιτείται άδεια  ασκήσεως επαγγέλματος.Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν: 

Πράξη αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τη βεβαίωση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας, ή πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Απαραίτητα Δικαιολογητικά:
Οι υποψήφιοι, μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν:
1)  Βιογραφικό σημείωμα.


2)  Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας3)  Φωτοαντίγραφο τίτλων σπουδών στους οποίους θα αναγράφεται και ο βαθμός επίδοσης.4)  Φωτοαντίγραφο τίτλων ξένης γλώσσας.5)  Πιστοποιητικό ή Υπεύθυνη Δήλωση γνώσης χρήσης Η/Υ .6)  Φωτοαντίγραφο Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος όπου απαιτείται.7)  Αποδεικτικά της εργασιακής εμπειρίας, στο οποίο να φαίνεται το είδος της παραχθείσας εργασίας, ο φορέας και η χρονική διάρκεια της παροχής της ως εξής:

  •  Είτε με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από την οποία να προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της.

  •  Είτε με ομοίου περιεχομένου βεβαίωση ελληνικής ή αλλοδαπής δημόσιας αρχής.

  •  Είτε με όμοια βεβαίωση του εργοδότη και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου σε συνδυασμό πάντοτε και με το κύριο βιβλιάριο ασφάλισης, αν από την προσκομιζόμενη βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας.

8)  Αποδεικτικά της πρακτικής άσκησης, όπου υπάρχει, στο οποίο να φαίνεται η χρονική διάρκεια της παροχής.9)  Βεβαίωση από το φορέα εκπαίδευσης
Διευκρινίζουμε ότι σύμφωνα με το αρθ.1. του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις- Καταργήσεις- Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση διατάξεων του π.δ.318/92(4161) και λοιπές ρυθμίσεις», ΦΕΚ Α74/26.3.2014 :
α.  Τα δικαιολογητικά που προέρχονται από φορείς του Δημοσίου αρκεί να προσκομίζονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα. Ως δημόσιοι φορείς νοούνται το Δημόσιο, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα Δικαστήρια όλων των βαθμών, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, τις δημόσιες επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3429/2005, καθώς και στα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α..


β.  Αρκεί να υποβάλλονται ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α'.γ.  Αρκεί να υποβάλλονται ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει από τους υποψήφιους αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή αναγράφοντας τον κωδικό θέσης (λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία αποστολής που αναγράφεται στο φάκελο), στο γραφείο του Κέντρου Πρόληψης στη διεύθυνση: Πατησίων 189 καθημερινά από 12-10-2015έως 30-10-2015 και ώρες 9.00 έως 13.00 Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210-2114566, Φάξ: 210-2114566 E-mail:kpolias@otenet.gr


Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει και την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση FORMA_AITHSHS_2015.doc για πρόσληψη.

Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα (και το μέγιστο των επιθυμητών προσόντων), θα δώσουν συνέντευξη σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί στους ιδίους. Στη συνέχεια η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από επιτροπή που θα οριστεί από το Δ.Σ. του Κέντρου.


Ο Πρόεδρος Δ.Σ. του Κέντρου Πρόληψης  «Αθηνά Υγεία»
Φίλιππος Δραγούμης
Δημοτικός Σύμβουλος ΑθηναίωνΔεν υπάρχουν σχόλια: