Πέμπτη, 28 Απριλίου 2011

Ερώτηση Βουλευτή Ν.Δ. για τις οφειλές του Υπουργείου Εσωτερικών προς Κέντρα Πρόληψης


Προς τoυς Υπουργούς
- Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης


Δεν έχει τακτοποιηθεί ακόμα η εκκρεμότητα των οφειλών από το Υπουργείο Εσωτερικών και τον ΟΚΑΝΑ προς τα Κέντρα Πρόληψης. Γι αυτό με Δελτίο Τύπου (28.3.2011) το Σωματείο των Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης εκφράζει την έντονη ανησυχία του. Δεν έχουν καταβληθεί, όπως αναφέρεται, από το Υπουργείο Εσωτερικών και τον ΟΚΑΝΑ οφειλές παρελθόντων ετών καθώς και η πρώτη δόση του 2011, με αποτέλεσμα η λειτουργία τους να έχει φτάσει σε οριακό σημείο.
.

Κατόπιν τούτων ερωτάστε κ.κ. Υπουργοί:

- Τι άμεσα μέτρα θα λάβετε;
- Ποιες είναι οι οφειλές;

.

Ο Ερωτών Βουλευτής


Νίκος Ι. Νικολόπουλος
Δείτε εδώ την ερώτηση του Νίκου Νικολόπουλου, βουλευτή ΑΧΑΪΑΣ

Τρίτη, 26 Απριλίου 2011

Ψήφισμα για τη λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης.

(Ένα ψήφισμα "οδηγός" για παρόμοια ψηφίσματα από όλα τα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια της χώρας. Ο αγώνας, συνάδελφοι, συνεχίζεται με μεγαλύτερη ορμή. Ας προωθήσουμε την ψήφιση τέτοιων αποφάσεων σε κάθε γωνιά της χώρας!!)
..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Από το υπ’ αριθμό 6/2011 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Προποντίδας.
Αριθμ. Πίνακα: 6/2011
Αριθμ. Απόφασης: 86/2011
Περίληψη: Ψήφισμα για τη λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης.

.
Στα Νέα Μουδανιά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7:00 μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Προποντίδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4064/23-2-2011 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των τριάντα τριών μελών, βρέθηκαν παρόντα τα τριάντα ένα μέλη, ήτοι:
.......
Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Δημοτικό Σύμβουλο Ζαχαριάδη Δημήτριο, ο οποίος εισηγούμενος το 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των Συμβούλων την υπ’ αριθμ. 79/28-2-2011 εισήγηση για την έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης.

.
Κατόπιν κάλεσε τα μέλη του Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του Ν.3463/2006, καθώς και του Ν. 3852/2010,
.
αποφασίζει ομόφωνα:

.
Την έκδοση του ακόλουθου ψηφίσματος:

.
Στο ευρύτερο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης που ταλανίζει το Πανελλήνιο, οι τοπικές κοινωνίες της χώρας μας βρίσκονται αντιμέτωπες με ακόμα μία μεγάλη πρόκληση: τη διατήρηση των Κέντρων Πρόληψης, ως εργαλεία χρήσιμα ενάντια στα ναρκωτικά, τον αλκοολισμό και κάθε μορφής νοσηρής εξάρτησης.

.
Λαμβάνοντας υπόψη τα θλιβερά αποτελέσματα των ερευνών που διεξάγουν επίσημοι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης γύρω από τις εξαρτήσεις σε Πανευρωπαϊκό και Πανελλαδικό επίπεδο, καθώς και τα ολοένα αυξανόμενα αιτήματα των συνδημοτών μας που αφορούν στις επικίνδυνα ανησυχητικές διαστάσεις του προβλήματος των εξαρτήσεων, ιδιαίτερα για τη νεολαία μας, δεν μπορούμε να δεχτούμε την υποβάθμιση και σε καμία περίπτωση το κλείσιμο των Κέντρων Πρόληψης.

.
Η προσπάθεια για τη συνέχιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης τόσο ως μέρος της ευρύτερης εθνικής στρατηγικής για το κοινωνικό κράτος, όσο και ως τμήμα της πολιτικής των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την προώθηση των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας, είναι ευθύνη όλων των αιρετών μονάδων που συμμετέχουν σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων αναφορικά με την προάσπιση ων δημοσίων αγαθών.

.
Είναι χρέος όλων μας να σταθούμε δίπλα σε κάθε προσπάθεια ενίσχυσης των Κέντρων Πρόληψης, ώστε να συμβάλλουμε αποτελεσματικά στην αποτροπή αλλά και στην αντιμετώπιση όλων εκείνων των παραγόντων που υποβαθμίζουν και στοχοποιούν το μέλλον της κοινωνίας μας, το μέλλον των συνανθρώπων μας, το μέλλον των παιδιών μας.

.
Αναγνωρίζοντας, λοιπόν το ουσιώδες έργο των εν λόγω φορέων στη δημόσια κοινωνική πολιτική και στη δημόσια πρόληψη, απαιτούμε ταυτόχρονα τη βιώσιμη συνέχιση και στήριξή τους μέσα από την εξασφάλιση της χρηματοδότησης των λειτουργικών δαπανών και των δράσεών τους, την άμεση καταβολή από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της επιχορήγησης του 2010.

.
Πρέπει να δημιουργήσουμε, να απαιτήσουμε πιο σωστά ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΦΟΡΕΑ με αποκλειστικά δωρεάν παροχή υπηρεσιών πρόληψης, απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης, στο πλαίσιο του Υπουργείου Υγείας με πλήρη χρηματοδότηση από το κράτος, με επαρκές επιστημονικό προσωπικό, χωρίς την συμμετοχή ιδιωτών.
.
Όλοι οι εργαζόμενοι του φορέα να είναι μόνιμοι, πλήρους απασχόλησης και μάλιστα αποκλειστικής.
.
Οι δομές αυτού του φορέα πρέπει να απλώνονται σε επίπεδο συνοικίας, δήμου, νομού, περιφέρειας, επικράτειας, ώστε να λειτουργεί όλο το φάσμα, πρόληψη – απεξάρτηση – επανένταξη, με ενιαία φιλοσοφία και κατεύθυνση σύγκρουσης με το πρόβλημα και τις αιτίες του.
.
Τα Κέντρα Πρόληψης πρέπει να παραμείνουν ζωντανοί θύλακες προώθησης της θέλησης για την οικοδόμηση μιας υγιούς κοινωνίας. Της θέλησης για την ίδια τη ζωή.
.
Ακριβές αντίγραφο
.

Ν. Μουδανιά, 21/3/2011
.

Ο Πρόεδρος

Σαπουντζής Σωτήριος

.

Δευτέρα, 25 Απριλίου 2011

Παρασκευή, 22 Απριλίου 2011

Σχόλιο της εφημερίδας "Ριζοσπάστης" για τις Πολιτικές Πρόληψης και τα Κέντρα Πρόληψης

.
.
Παρασκευή 22 Απρίλη 2011
.

Επικίνδυνη πολιτική για τα ναρκωτικά

.
Στο πλαίσιο της όποιας πολιτικής ενάντια στα ναρκωτικά, η έννοια της πρόληψης θα έπρεπε να είναι πρωταρχική και κυρίαρχη. Αυτό όμως δε συμβαίνει στην πολιτική των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ που έχουμε γνωρίσει όλα τα τελευταία χρόνια, όσο το πρόβλημα των ναρκωτικών απλώνεται, χτυπά όλο και περισσότερες οικογένειες, όλο και μικρότερες ηλικίες νέων.

.
Το καθεστώς με το οποίο προσπαθούν να λειτουργήσουν μέχρι τώρα τα υπάρχοντα 71 Κέντρα Πρόληψης είναι μια πλευρά της αδύναμης και προβληματικής κρατικής παρέμβασης για την πρόληψη. Τα πράγματα θα χειροτερέψουν. Αντί να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των Κέντρων, αντί να πολλαπλασιαστούν και να συντονιστούν εντασσόμενα σε έναν πανελλαδικό δημόσιο φορέα με πλήρη χρηματοδότηση από το κράτος και επαρκές επιστημονικό δυναμικό που θα παρέχει αποκλειστικά δωρεάν υπηρεσίες πρόληψης, απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης ...θεσμοθετείται η αβεβαιότητα του μέλλοντός τους. Με άρθρο σε νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, που βρίσκεται στη Βουλή, τα Κέντρα Πρόληψης αποκτούν ένα καθεστώς σαν ΜΚΟ ενταγμένες στον ΟΚΑΝΑ και σπρώχνονται να λειτουργήσουν ανταποδοτικά ή να ζητιανεύουν χρηματοδοτήσεις και στήριξη από δήμους και περιφέρειες, που επίσης παρέχουν υπηρεσίες ανταποδοτικά. Και η συγκεκριμένη υπηρεσία δεν είναι επικερδής. Από την αποσπασματικότητα θα περάσουμε στο στραγγαλισμό της πρόληψης. Και στραγγαλισμός της πρόληψης σημαίνει προώθηση της εξάρτησης.

.
Η άλλη πλευρά του ίδιου νομίσματος, της κυβερνητικής πολιτικής δηλαδή που στραγγαλίζει την πρόληψη, είναι η πολιτική που αντί για απεξάρτηση προωθεί τη συντήρηση της χρήσης, τις νόμιμες δόσεις υποκατάστατων και τη διαιώνιση του προβλήματος. Η λογική που τη διέπει κινείται, όπως είχε πει ο πρωθυπουργός, στη σχέση κόστους - οφέλους. Υπονοείται δηλαδή ότι η απεξάρτηση, το κέρδισμα μιας ζωής, είναι ακριβότερη υπόθεση από τη συντήρηση του χρήστη με υποκατάστατα, από το δρόμο που οδηγεί στο θάνατο.

.
Η πολιτική που από τη μια χτυπάει την πρόληψη και από την άλλη παρέχει απλόχερα υποκατάστατα δεν είναι πολιτική κατά των ναρκωτικών, αλλά υπέρ τους. Γι' αυτό και «πάει πακέτο», καλλιεργεί αντικειμενικά στάσεις ανοχής απέναντι στο πρόβλημα, στάσεις μοιρολατρίας ότι τάχα «πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό», ότι «δεν λύνεται», «δεν αντιμετωπίζεται», «πάντα υπήρχε και πάντα θα υπάρχει». Ομως δεν είναι έτσι. Το πρόβλημα της τοξικομανίας είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο του καπιταλισμού, είναι μια έκφραση της ακραίας αλλοτρίωσης που παράγεται και αναπαράγεται σε αυτό το σύστημα. Και θα τσακιστεί μαζί με τον καπιταλισμό και τα κατάλοιπά του. Σ' αυτόν ακριβώς το δρόμο, στην πάλη για μια άλλη κοινωνία, για το τσάκισμα του σημερινού σάπιου συστήματος μπορούν να υπάρχουν κατακτήσεις ακόμα και σήμερα, στο βαθμό που θα δυναμώνει το εργατικό και νεολαιίστικο κίνημα, στο βαθμό που θα απεγκλωβίζει μάζες από την κυρίαρχη πολιτική σ' έναν καθάριο κι αγωνιστικό τρόπο ζωής. Και η πάλη στο μέτωπο ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά μπορεί και πρέπει να δυναμώνει και για την πρόληψη και για την απεξάρτηση και την ένταξη, τώρα, σ' αυτές τις συνθήκες, σε σύνδεση με την πάλη για την οριστική εξάλειψη των αιτιών που δημιουργούν και αναπαράγουν το φαινόμενο.
.
Αναδημοσίευση από το:
http://www2.rizospastis.gr/columnStory.do?publDate=22/4/2011&id=13527&columnId=402
.

Πέμπτη, 21 Απριλίου 2011

Δημοσίευμα της εφημερίδας "ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ" για το σ/ν του Υπουργείου Παιδείας


.


.
Πέμπτη 21 Απρίλη 2011,
Σελίδα 17, ΝΕΟΛΑΙΑ
..

Στον αέρα βρίσκεται η λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών (ΚΠ), μετά από διάταξη που περιλαμβάνεται στα λοιπά θέματα (άρθρο 58) του νομοσχεδίου για τα πρότυπα σχολεία του υπουργείου Παιδείας. Καθοριστικό χτύπημα για το μέλλον των Κέντρων αποτελεί η οριστική πλέον, θεσμοθέτησή τους ως «αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα».

.
«Μονάχα με οριστική υπέρβαση αυτού του διαμελιστικού, δύσκαμπτου και διαβλητού σχήματος των 71 ασύνδετων μεταξύ τους "Αστικών Εταιρειών" μπορούν τα ΚΠ να ισχυροποιηθούν σε ενιαίο και βιώσιμο δίκτυο πρωτογενούς Πρόληψης και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας», υπογραμμίζει το Σωματείο Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης.

.
Παράλληλα στην ίδια διάταξη προβλέπεται:
Η δυνατότητα συμμετοχής των Δήμων και των Περιφερειών στις εν λόγω αστικές εταιρείες. «Τι μέλλει γενέσθαι στις περιπτώσεις που λ.χ. οι Δήμοι δεν επιθυμούν ή δε δύνανται οικονομικά να συμμετέχουν σε ΚΠ (...) Αντί δέσμευσης των Δήμων και Περιφερειών να συμμετέχουν στα ΚΠ, γεγονός που θα υποδήλωνε και πολιτική βούληση για μια έστω κακήν-κακώς συνέχιση της λειτουργίας τους, οι "αρμόδιοι φορείς" διατρανώνουν την παροχή "δυνατότητας" συμμετοχής Δήμων και Περιφερειών, γεγονός που υποδηλώνει αδιαφορία - αν όχι σκοπιμότητα», υπογραμμίζει το Σωματείο σε ανακοίνωσή του.

.
Το υπουργείο Εσωτερικών θα χρηματοδοτεί μόνο τα Κέντρα στα οποία μετέχουν Δήμοι ή Περιφέρειες. «Διατυπώνεται ευθαρσώς η θέση πως το 50% της χρηματοδότησης των ΚΠ (προερχόμενο από το υπουργείο Εσωτερικών) παύει να θεωρείται μέλημα της πολιτείας», απαντούν οι εργαζόμενοι.

.
Για το κλείσιμο υφιστάμενου Κέντρου απαιτείται προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του ΟΚΑΝΑ και μόνο αν μετέχουν Δήμοι και Περιφέρειες απαιτείται και η δική τους σύμφωνη γνώμη. «Ενα ΚΠ που θα λειτουργεί ως "αστική εταιρεία" στην οποία δε μετέχει η τοπική αυτοδιοίκηση, καταδικάζεται είτε σε διάλυση ή σε ζητιανιά προς άγραν "επιχορηγήσεων", "δωρεών", "ευγενών χορηγιών". Λόγοι για να συμβεί αυτό υπάρχουν και είναι γνωστοί σε όλους: Οι Δήμοι μπορεί να εξωθηθούν σε έξοδο από τις αστικές εταιρείες λόγω της διαρκούς υποχρηματοδότησής τους ή και λόγω των διαπλεκόμενων συμφερόντων (δημοτικές αρχές με ΜΚΟ της ψυχικής υγείας κλπ.)», τονίζεται στην ανακοίνωση.

.
Το Σωματείο καταγγέλλει τη δια νόμου αναγγελία διάλυσης των Κέντρων Πρόληψης και προειδοποιεί: «Κακώς παραβλέπει ο νομοθέτης τη δια του περιεχομένου της Διάταξης "θεσμοθέτηση" της κλιμάκωσης των αγώνων μας για την προστασία και αναβάθμιση των δομών μας, έως ότου το θεσμικό πρόβλημα των Κέντρων Πρόληψης επιλυθεί»!

.
Αναδημοσίευση από το:


..

Ανάρτηση της διαδικτυακής τηλεόρασης tvxs, για τις αντιδράσεις του σωματείου στο σ/ν του υπουργείου παιδείας

«Στον αέρα και με το νόμο» τα Κέντρα Πρόληψης του ΟΚΑΝΑ
«Στον αέρα και με το νόμο» οδηγείται ο θεσμός της Πρόληψης, όπως καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι στα κέντρα πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών του ΟΚΑΝΑ.

.
Όπως αναφέρει η «Ελευθεροτυπία», οι εργαζόμενοι τονίζουν ότι σε νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας περιλαμβάνεται διάταξη που επιχειρεί «στρεβλωτικά» να «υποχρεώσει» τους Δήμους και τις Περιφέρειες, να συμμετέχουν στα Κέντρα Πρόληψης, «διορθώνοντας» με αυτόν τον τρόπο την «μη πρόβλεψη της συμμετοχής τους» στο πλαίσιο του «Καλλικράτη».
Πάγια θέση τους είναι ότι το «θνησιγενές μόρφωμα» της «Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας» αποτελεί τον ακρόλιθο των προβλημάτων που ταλαιπωρούν τις δομές των Κέντρων Πρόληψης και σημειώνουν πως “μονάχα με οριστική υπέρβαση αυτού του διαμελιστικού, δύσκαμπτου και διαβλητού σχήματος των 71 ασύνδετων μεταξύ τους «Αστικών Εταιρειών» μπορούν τα Κέντρα Πρόληψης να ισχυροποιηθούν σε ενιαίο και βιώσιμο δίκτυο πρωτογενούς Πρόληψης και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας”.

.
Όπως δηλώνουν, η επεξεργασμένη άποψή τους για την συγκρότηση ενός ισχυρού και βιώσιμου θεσμικού πλαισίου των δομών -μετεξέλιξη των Κέντρων Πρόληψης σε 13 Αυτοδιοικούμενα Περιφερειακά ΝΠΔΔ- γνωστοποιήθηκε ευρέως τόσο μέσα από κινητοποιήσεις όσο και με την συμμετοχή μας σε θεσμικές διαδικασίες, με τελευταία την Ομάδα Διοίκησης Έργου που ήταν επιφορτισμένη με την επί του θεσμικού πλαισίου γνωμοδότηση.

.
Ωστόσο, όπως αναφέρουν, το τελικό πόρισμα τησ ΟΔΕ είναι «πισωγύρισμα», δεδομένου ότι αφήνει ανέπαφο τον σαθρό πυρήνα του προβλήματος («Αστική Εταιρεία») με ρητή εξειδίκευση προς το χειρότερο (υπαγωγή των Αστικών Εταιρειών στον Αστικό Κώδικα, δηλαδή ούτε καν στον Κώδικα των ΟΤΑ).

.
«Με τα δεδομένα αυτά, τα Κέντρα Πρόληψης αφήνονται ανοχύρωτες δομές μπρος στις κρατούσες ιδεολογίες και πολιτικές συρρίκνωσης του Κράτους Πρόνοιας», τονίζουν και προσθέτουν πως κατ’ εξακολούθηση «επιτρέπεται» στην εκάστοτε κυβέρνηση να χρηματοδοτεί τα 71 Κέντρα Πρόληψης κατά το δοκούν, χρησιμοποιώντας κάθε λογής προσχήματα, με τελευταίο το της οικονομικής κρίσης. «Ενδεικτικά, επί κυβερνήσεων ΝΔ έλειπε η προερχόμενη από το Υπουργείο Υγείας χρηματοδότηση, ενώ με την σημερινή κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ λείπει η προερχόμενη από το Υπουργείο Εσωτερικών, δηλαδή 11εκ. ευρώ για το 2010 και το πρώτο τετράμηνο του 2011».

.
Οι εργαζόμενοι τέλος αναφέρουν ότι η διάταξη του υπουργείου Παιδείας εξαφάνισε και τα λίγα που είχαν συμφωνηθεί σε ένα θεσμικό όργανο, την ΟΔΕ –μαζί με το σχετικό πόρισμα, που δεν έχει καν τεθεί υπ’ όψιν της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης της Λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης. Στη θέση τους, επισημαίνουν, ως δια μαγείας αποτυπώνεται η «πρόταση» του ΟΚΑΝΑ, αντί της πρότασης της ΟΔΕ.

.

Αναδημοσίευση από το: http://tvxs.gr/news/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1/%C2%AB%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B1%CE%AD%CF%81%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%BF%C2%BB-%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B1-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B1

Τετάρτη, 20 Απριλίου 2011

Δημοσίευμα της εφημερίδας "ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ" για το Ν/Σ του Υπ. Παιδείας


Έντυπη Έκδοση Ελευθεροτυπία, Τετάρτη 20 Απριλίου 2011
.

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΟΚΑΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΝ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
«Θνησιγενής η Πρόληψη»
.

Στον αέρα και με τον «νόμο» ανακάλυψαν -όπως καταγγέλλουν- ότι οδηγείται ο θεσμός της Πρόληψης οι περίπου 400 εργαζόμενοι, μα και μαχόμενοι από κάθε άποψη στα 71 Κέντρα Πρόληψης του ΟΚΑΝΑ πανελλαδικά.

.
Σε νομοσχέδιο του υπ. Παιδείας καταγγέλλουν πως περιλαμβάνεται διάταξη που επιχειρεί «στρεβλωτικά» από την πίσω πόρτα να «υποχρεώσει» τους δήμους και τις περιφέρειες να συμμετάσχουν στα Κέντρα Πρόληψης, «διορθώνοντας» μ' αυτόν τον τρόπο τη «μη πρόβλεψη συμμετοχής» τους στο πλαίσιο του «Καλλικράτη», πρόβλεψη που απλούστατα θα είχε λύσει το πρόβλημα από την αρχή.

..
Το θνησιγενές μόρφωμα της «Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας», σύμφωνα με πάγια θέση των εργαζομένων, αποτελεί τον ακρόλιθο των τεράστιων προβλημάτων που ταλαιπωρούν τις δομές των Κέντρων Πρόληψης του ΟΚΑΝΑ και μονάχα με οριστική υπέρβαση αυτού του διαμελιστικού, δύσκαμπτου και διαβλητού σχήματος των 71 ασύνδετων μεταξύ τους «Αστικών Εταιρειών» μπορούν τα Κ.Π. να ισχυροποιηθούν σε ενιαίο, βιώσιμο δίκτυο πρωτογενούς Πρόληψης-Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας.

.
Η επεξεργασμένη άποψη για τη συγκρότηση ενός ισχυρού θεσμικού πλαισίου των δομών -μετεξέλιξη των Κέντρων Πρόληψης σε 13 Αυτοδιοικούμενα Περιφερειακά ΝΠΔΔ- γνωστοποιήθηκε ευρέως και στην Ομάδα Διοίκησης Εργου που επιφορτίστηκε με την επί του θεσμικού πλαισίου γνωμοδότηση, δηλώνουν.

.
Το πόρισμα της Ομάδας Διοίκησης Εργου είχε θεωρηθεί «πισωγύρισμα», αφήνοντας ανέπαφο τον σαθρό πυρήνα του προβλήματος («Αστική Εταιρεία») με ρητή εξειδίκευση προς το χειρότερο (υπαγωγή των Αστικών Εταιρειών στον Αστικό Κώδικα, δηλαδή ούτε καν στον Κώδικα των ΟΤΑ).

.
Ετσι «επιτρέπεται» στην εκάστοτε κυβέρνηση να χρηματοδοτεί τα 71 Κέντρα Πρόληψης κατά το δοκούν. Ενδεικτικά, επί κυβερνήσεων Ν.Δ. έλειπε η προερχόμενη από το υπουργείο Υγείας χρηματοδότηση, ενώ με τη σημερινή κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ λείπει η προερχόμενη από το υπουργείο Εσωτερικών, δηλαδή 11 εκατ. ευρώ για το 2010 και το πρώτο τετράμηνο του 2011.
Η διάταξη στο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας εξαφάνισε και τα λίγα που είχαν συμφωνηθεί σ' ένα θεσμικό όργανο, την ΟΔΕ -μαζί με το σχετικό πόρισμα, που δεν έχει καν τεθεί υπ' όψιν της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης της Λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης.

.
Στη θέση τους ως διά μαγείας, δηλώνουν, αποτυπώνεται η «πρόταση» του ΟΚΑΝΑ, αντί της πρότασης της ΟΔΕ.

.
Ν. ΓΙΑΝΝΙΡΗ
.

Αναδημοσίευση από το: http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=269046

.

Επιστολή Δημάρχου Θήρας προς Υπουργείο Εσωτερικών για την καταβολή των οφειλών του στα Κέντρα ΠρόληψηςΤρίτη, 19 Απριλίου 2011

Περιφέρεια Αττικής: Ορισμός Εκπροσώπων στα Κέντρα Πρόληψης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Λεωφ. Συγγρού 15-17
τ.κ. 117 43 Αθήνα
τηλ. 213 2063532
.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


.
Συνεδριάζει την Μ. Τρίτη 19 Απριλίου 2011 και ώρα 15:00, το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής στον Πολυχώρο «Απόλλων» (Ερμουπόλεως και Πηλίου 1, Καμίνια-Πειραιάς).
.
Συνεδρίαση 10η
Θέματα Ημερησίας Διατάξεως
1. Επικύρωση πρακτικών 7ης συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.
2. Παραγωγικές και επαγγελματικές άδειες λαϊκών αγορών.
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Κισκήρα)
3. Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Αττικής στα Κέντρα Πρόληψης Ενάντια στα Ναρκωτικά (ΚΕΠΕΝ).
(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Λ. Βασιλάκου)
4. Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Αττικής στην κοινή επιτροπή της
Προγραμματικής Σύμβασης με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την υλοποίηση του έργου «Επισκευή – Συντήρηση Ανοικτών Γηπέδων Μπάσκετ στον Περιβάλλοντα Χώρο του ΣΕΦ (ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ).
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Σ. Χρήστου)
5. Ερωτήσεις Περιφερειακών Συμβούλων.
.

Κυριακή, 17 Απριλίου 2011

Δημοσίευμα εφημερίδας "Η Καθημερινή" για τις παλαιότερες εξαγγελίες Ντόλιου και την απάντηση του Σωματείου

Kυριακή, 17 Aπριλίου 2011,
Hμερομηνία : 30-03-11
.
Ντόλιος: Στόχος η επέκταση της δράσης των Κέντρων Πρόληψης
Βούληση μας να επεκταθεί η δράση των Κέντρων Πρόληψης στο σύνολο των περιφερειακών ενοτήτων, δηλώνει ο υφυπουργός Εσωτερικών, Γ. Ντόλιος.
.

Βούληση της Πολιτείας είναι να συνεχιστεί η λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης, με προσπάθεια να επεκταθεί η δράση τους στο σύνολο των περιφερειακών ενοτήτων όπου λειτουργούν, καθώς και με διεύρυνση των δραστηριοτήτων τους στην πρόληψη κάθε μορφής εξαρτήσεων. Τη σχετική διαβεβαίωση δίνει ο υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Γιώργος Ντόλιος, με έγγραφό του, που διαβιβάστηκε στη Βουλή.

.....Ο υφυπουργός αναφέρει ότι η κυβέρνηση προτίθεται να προωθήσει νομοθετική παρέμβαση, για τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων των Κέντρων Πρόληψης και επισημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία ρύθμιση στο πρόγραμμα του «Καλλικράτη», που να επιβάλλει την κατάργηση των Κέντρων Πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, τη διάλυση, τη συγχώνευση τους ή την ενσωμάτωση τους σε άλλες επιχειρήσεις και συνεπώς αυτές οι αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν και να πραγματοποιούν τις δράσεις που είχαν.

.....Επιπλέον, ο κ. Ντόλιος υπογραμμίζει ότι η επιλογή του συγκεκριμένου τύπου εταιρείας για μια δομή που έχει ως αντικείμενο την πρόληψη κρίνεται χρήσιμη, καθώς πέραν της συμμετοχής του κράτους υπό οιανδήποτε μορφή του, μπορούν επιπλέον να συμμετέχουν μεγάλα τμήματα της ελληνικής κοινωνίας, όπως για παράδειγμα ιατρικοί, φαρμακευτικοί ή δικηγορικοί σύλλογοι, η Εκκλησία και άλλοι φορείς. Προσθέτει δε ο υφυπουργός, ότι «πρόκειται για ένα σύστημα που υιοθετήθηκε σε όλη τη χώρα και στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων έχει αποδώσει χάριν κυρίως στο ιδιαίτερο ενδιαφέρον των τοπικών αρχών, καθώς και των εργαζομένων στα Κέντρα».

.....Ελλιπές έχουν χαρακτηρίσει το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τα Κέντρα Πρόληψης οι ανεξάρτητοι βουλευτές, Φώτης Κουβέλης, Θανάσης Λεβέντης, Νίκος Τσούκαλης και Γρηγόρης Ψαριανός, και όπως εκτιμούν επιτείνεται με την εφαρμογή του «Καλλικράτη». Με ερώτησή τους επικαλούνται ως πρόσφατο παράδειγμα ότι «γνωστοποιήθηκε στους εργαζόμενους του Κέντρου Πρόληψης Αχαρνώ-Θρακομακεδόνων ΔΙΕΞΟΔΟΣ, η βούληση του Δήμου να απεμπλακεί από τη συμμετοχή του ως εταίρος στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, γεγονός που οδηγεί με βάση το καταστατικό της εταιρείας, στην άμεση διάλυσή της». Οι βουλευτές αναφέρουν ότι σύμφωνα με το Δήμο, ο «Καλλικράτης», δεν προβλέπει τη συμμετοχή δήμων σε Αστικές Εταιρείες.

.....Στην ερώτηση των βουλευτών έχει απαντήσει εγγράφως και το υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και δια του υφυπουργού, Μιχάλη Τιμοσίδη, ενημερώνει ότι ο ΟΚΑΝΑ έχει διαβεβαιώσει τους αρμοδίους στον Δήμο Αχαρνών ότι δεν πρέπει να υφίστανται, ούτε να τίθενται ζητήματα παύσης λειτουργίας-διάλυσης Κέντρων Πρόληψης, εφόσον το πρόγραμμα «Καλλικράτης» δεν επηρεάζει ούτε εμποδίζει τη συμμετοχή Περιφερειών και Δήμων στις αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες του αστικού κώδικα που ιδρύουν και λειτουργούν Κέντρα Πρόληψης.

.....Ο υφυπουργός Υγείας ενημερώνει επίσης ότι ο ΟΚΑΝΑ, ως μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για τη λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης της εξάρτησης, συνυπέγραψε με τα άλλα μέλη της Επιτροπής επιστολή προς το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, προκειμένου να επισπευσθεί το ζήτημα της νομοθετικής ρύθμισης που θα δώσει τέλος στο θεσμικό ζήτημα των Κέντρων Πρόληψης.

.....Ο κ. Τμοσίδης αναφέρει, επίσης, ότι από την Ομάδα Διοίκησης Έργου, η οποία συστήθηκε για την επεξεργασία θεσμικού πλαισίου και αποτελείται από εκπροσώπους του ΟΚΑΝΑ, του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του υπουργείου Εσωτερικών, την ΚΕΔΚΕ και το Σωματείο Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης, διαμορφώθηκε πρόταση που βρίσκεται στο τελικό στάδιο της επεξεργασίας της. Η πρόταση αυτή δεν προκρίνει την ίδρυση 13 περιφερειακών ΝΠΔΔ. Περιλαμβάνει μια σειρά από ρυθμίσεις που θα διασφαλίσουν την κεντρική και διαρκή χρηματοδότηση των Κέντρων Πρόληψης, τον ενιαίο χαρακτήρα τους και την απρόσκοπτη συνέχιση και εξέλιξη του παραγόμενου έργου τους.

.....Απάντηση εξέδωσε το Σωματείο των Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών στην οποία αναφέρει: «Ως Σωματείο των Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών βρισκόμαστε εδώ και χρόνια στις επάλξεις των αγώνων για δημόσιες, δωρεάν και ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Σήμερα περισσότερο από ποτέ είμαστε υποχρεωμένοι να κλιμακώσουμε τον αγώνα μας για την σωτηρία των δομών μας. Και τούτο για τους εξής βασικούς λόγους:

•Είτε αρέσει είτε όχι στους κάθε λογής υπεύθυνους, τα σημερινά Κέντρα Πρόληψης «δεν είναι η δουλίτσα που μας βόλεψε». Είναι, αντιθέτως, δημιούργημα των διαρκών προσπαθειών των ίδιων των εργαζομένων, κόντρα στις αντίξοες θεσμικές, οικονομικές και λειτουργικές προδιαγραφές των δομών – προδιαγραφές τις οποίες ακόμα και σήμερα εν γνώσει της η Πολιτεία προσαρτά στην εμβρυακή μορφή των «Αστικών Μη Κερδοσκοπικών Εταιρειών».

•Το θεσμικό πλαίσιο της «Αστικής Εταιρείας», που επιλέχτηκε σχεδόν πριν δεκαπέντε χρόνια ως «πιλοτικό», στην πράξη αποδείχτηκε ένα μόνιμο φυτώριο αναχρονιστικών εργασιακών σχέσεων, προπομπός της πλήρους αποδόμησης των δικαιωμάτων των εργαζόμενων, που βιώνουν και οι υπόλοιποι μισθωτοί σήμερα.

•Επί του συγκεκριμένου θεσμικού πλαισίου σωρεύονται διαρκώς προβλήματα: Υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση των δομών, αποχώρηση έμπειρων εργαζομένων και μάλιστα χωρίς αντικατάσταση των κενών θέσεων, αλληλεπικαλύψεις διοικητικών-οικονομικών αρμοδιοτήτων, ανεπαρκής επιστημονική εποπτεία με ευθύνη των Διοικήσεων του ΟΚΑΝΑ, σχεδόν ανύπαρκτη εκπαίδευση/επανακατάρτιση των εργαζομένων, απουσία συλλογικής σύμβασης εργασίας, μισθολογικές ανισότητες, ομηρία των εργαζομένων, των δομών και των ωφελούμενων πληθυσμών – τους οποίους καλούμαστε να στηρίξουμε σε περίοδο οξείας και γενικευμένης κρίσης, την στιγμή που οι ίδιοι εμείς εργαζόμαστε σε γενεσιουργά και πολλαπλασιαστικά επισφάλειας πλαίσια!

•Σήμερα ειδικά τα Κέντρα Πρόληψης κινδυνεύουν και μάλιστα με πρόταση των συναρμόδιων για την λειτουργία τους Φορέων (ΥΠΕΣ, ΚΕΔΚΕ, ΥΥΚΑ, ΟΚΑΝΑ) στην Ομάδα Διοίκησης Έργου, η οποία συστάθηκε για να επιλύσει τα αναγνωρισμένα από όλους προβλήματα που απορρέουν από το νομικό μόρφωμα της «Αστικής Εταιρείας» και κατέληξε στην… διατήρηση του ίδιου αυτού μορφώματος της «Αστικής Εταιρείας»!

•Σαν κορωνίδα της παρωδίας αυτής, εκπρόσωποι του ΟΚΑΝΑ, του ΥΠΕΣ και του ΥΥΚΑ αναφωνούν ανά διαστήματα πως η Πολιτεία καταβάλει προσπάθειες προκειμένου «να επεκταθεί η δράση [των Κέντρων Πρόληψης] με διεύρυνση των δραστηριοτήτων τους στην πρόληψη κάθε μορφής εξαρτήσεων». Δημιουργούν, έτσι, ψευδείς εντυπώσεις ακόμη και ως προς τα καθαρά επιστημονικά ζητήματα καθώς, τόσο λόγω της φιλοσοφίας μας όσο και εξ αιτίας των πραγματικών τοπικών αναγκών, εδώ και χρόνια σχεδιάζουμε και υλοποιούμε ήδη δράσεις σε πεδία που διατρούν την «επιδερμίδα» της ουσιοεξάρτησης. Ενδεικτικά αναφέρουμε: Τυχερά παιχνίδια, χρήση προϊόντων τεχνολογίας, κακοποίηση, διαζύγιο, πένθος-απώλεια, οικογενειακά προβλήματα, απόπειρες αυτοκτονίας, βουλιμία, ανορεξία, σχολικός εκφοβισμός, παραβατική συμπεριφορά νέων, κ.λ.π.

•Αυτήν την στιγμή οφείλονται στα Κέντρα Πρόληψης από το Υπουργείο Εσωτερικών οι οικονομικές υποχρεώσεις του για ολόκληρο το 2010 και η πρώτη δόση του 2011, δηλαδή κάτι παραπάνω από 11 εκ. ευρώ συνολικά.

•Σημειώνουμε ότι και από τον ΟΚΑΝΑ οφείλονται ήδη στα Κέντρα Πρόληψης εισφορές παρελθόντων ετών και η πρώτη δόση του 2011. Με τον τρόπο που λειτουργεί το σύστημα εκταμίευσης χρημάτων από τον ΟΚΑΝΑ προς τα Κέντρα Πρόληψης, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε το ακριβές ύψος των οφειλών του, αλλά με βάση συντηρητικές εκτιμήσεις μας κυμαίνονται γύρω στα 5 εκ. ευρώ. Περιμένουμε στοιχεία που θα αποδεικνύουν ότι μέσα στο 2011 κατατέθηκαν χρήματα στα Κέντρα Πρόληψης από τον ΟΚΑΝΑ.

•Τα περίπου 16 εκ. ευρώ δεν αποδίδονται, τη στιγμή που σε τουλάχιστον 7 Κέντρα Πρόληψης τα ταμεία διαθέτουν πόρους επαρκείς για κάλυψη υποχρεώσεων έως και τον Απρίλιο-Μάιο και παρ’ όλο το γεγονός ότι ο ίδιος ο Υφυπουργός Εσωτερικών, κος. Ντόλιος, σε συζήτηση επίκαιρης ερώτησης στη Βουλή (04/02/2011) είχε δηλώσει ότι εντός του 1ου δεκαπενθημέρου του Φεβρουαρίου 2011 θα εκταμιεύονταν μία δόση από το Υπουργείο Εσωτερικών (μέχρι σήμερα, δυο μήνες μετά, δεν έχει εκταμιευτεί).

.....Δηλώνουμε ότι εάν δεν ικανοποιηθούν άμεσα τα βασικά αιτήματά μας, που αφορούν την τακτική και επαρκή χρηματοδότηση και την οριστική επίλυση του θεσμικού προβλήματος των δομών, στις οποίες επί χρόνια αφιερώνουμε πολλά περισσότερα από όσα μας ζητούνται -και επειδή αγαπάμε τη δουλειά μας, αλλά και, δυστυχώς, προκειμένου να «αντισταθμίσουμε» τις επί των αυτονόητων σοβαρότατες ελλείψεις- θα κλιμακώσουμε περαιτέρω τον αγώνα μας με μορφές που θα προκαλέσουν ηχηρή έκπληξη στους αρμόδιους».

.

www.kathimerini.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

.

Αναδημοσίευση από το: http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathbreak_1_30/03/2011_385182

.

Σάββατο, 16 Απριλίου 2011

Aποτελέσματα των Εκλογών της 14/04/2011 του Σωματείου

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 15/4/2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
.
Μετά την ψηφοφορία των μελών του Σωματείου μας, που πραγματοποιήθηκε στις 14-4-2011 στο Ε.Κ.Α. στην Αθήνα, ανακοινώνουμε τα αποτελέσματα των εκλογών.
.
Έλαβαν ψήφους:
.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:

Αμπαζή Ευαγγελία του Γεωργίου 15
Αναγνωστάκη Μαρία του Ιπποκράτη 52
Γκομώλη Διονυσία του Φωτίου 25
Ζαχαράκη Μαρία του Παναγιώτη 69
Κυριάκου Μαρίνα του Οδυσσέα 21
Λάιος Νικόλαος του Κωνσταντίνου 124
Λεχουρίτης Γεώργιος του Αθανασίου 29
Λεωνίδης Βλαδίμηρος του Νικολάου 72
Μαρίνου Ιωάννα του Πασχάλη 23
Μελετίδου Λουκία του Αριστείδη 50
Μπαβέλλα Αγγελική του Κωνσταντίνου 19
Παντολέων Ιωάννης του Βασιλείου 66
Πιτσίλκας Χρήστος του Γεωργίου 100
Σταθακιός Αλέξανδρος του Δημητρίου 146
Στραβοπόδης Τίμοθεος (Τίμος) του Ανδρέα 118
Τριανταφύλλου Παναγιώτης του Βασιλείου 93
Τσούνης Ανδρέας του Γεωργίου 84
.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
:
Ζαχαρτζή Ναταλία-Ευταξία του Δημητρίου 83
Κουλονίτσιου Θεοφανή(Φανή) του Νικολάου 51
Κρυωνάς Χρήστος του Γεωργίου 15
Μαμιδάκη Μαρία του Χαραλάμπους 108
Παπαλάμπρου Βασιλική του Αναστάσιου 70
Πομόνη Ελπινίκη του Διονυσίου 45
Σαββινίδου Σοφία του Γεωργίου 46
Σπυροπούλου Ελευθερία του Γεωργίου 35
Τσελέπη Χρυσούλα (Χρύσα) του Παναγιώτη 74
Φάρκωνας Νικηφόρος του Ιακώβου 33
Χαβιάρα Αλεξάνδρα του Σάββα 36
.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Αλεξάκη Βασιλική του Αντωνίου 130
Ελευθερίου Νικόλαος του Κωνσταντίνου 30
Νικολάου-Ξενοφώντος Αγγέλα του Κων/νου 54
.
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΑ)
:
Αμπαζή Ευαγγελία του Γεωργίου 10
Κυριάκου Μαρίνα του Οδυσσέα 5
Λεχουρίτης Γεώργιος του Αθανασίου 32
Μπαβέλλα Αγγελική του Κωνσταντίνου 31
Πιτσίλκας Χρήστος του Γεωργίου 28
Στραβοπόδης Τίμοθεος (Τίμος) του Ανδρέα 72
Τσούνης Ανδρέας του Γεωργίου 58
.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ:
.
Βόρεια Αττική

Λεχουρίτης Γεώργιος του Αθανασίου 70
Σασσάνης Σπυρίδων του Ιωάννη 69
.
Νότια Αττική

Κατσιαφλιάνη Ιωάννα του Γεωργίου 26
Λυμπέρη Πηνελόπη του Ευσταθίου 92
Τσοχατζίδου Ευγενία του Αναστασίου 25
.
Κεντρική Μακεδονία

Αποστολίδου Αικατερίνη του Ιωάννη 20
Γκιούρκα Γεωργία του Αναστασίου 66
Παντελίδης Σάββας του Χρήστου 65
Τσολαϊδου Κυριακή του Γεωργίου 25
.
Δυτική Μακεδονία

Παπαμιχαήλ Ολυμπία του Χρήστου 64
Τσακμάκης Νικόλαος του Δημητρίου 64
.
Ανατολική Μακεδονία-Θράκη

Λεωνίδης Βλαδίμηρος του Νικολάου 116
.
Κεντρική Ελλάδα

Μπλέτσας Ευστάθιος του Δημητρίου 34
Σκαρλή Παναγιώτα του Σταύρου 48
Σκόνδρας Αργύρης του Γεωργίου 49
.
Ήπειρος

Κομνηνού Καλλιόπη-Πώλα του Βασιλείου 109
.
Πελοπόννησος

Γκομώλη Διονυσία του Φωτίου 31
Δελής Μαρίνος του Αναστασίου 52
Μπαβέλλα Αγγελική του Κωνσταντίνου 67
.
Βόρειο-Νότιο Αιγαίο και Κρήτη

Αμπαζή Ευαγγελία του Γεωργίου 53
Καραγεωργίου Ελένη του Ευάγγελου 11
Κυριάκου Μαρίνα του Οδυσσέα 39
Στογιάννης Σπυρίδων του Χρήστου 60

.
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:


ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:
Σταθακιός Αλέξανδρος του Δημητρίου 146
Λάιος Νικόλαος του Κωνσταντίνου 124
Στραβοπόδης Τίμοθεος (Τίμος)του Ανδρέα 118
Πιτσίλκας Χρήστος του Γεωργίου 100
Τριανταφύλλου Παναγιώτης του Βασιλείου 93
Τσούνης Ανδρέας του Γεωργίου 84
Λεωνίδης Βλαδίμηρος του Νικολάου 72
Αναπληρωματικά μέλη
Ζαχαράκη Μαρία του Παναγιώτη 69
Παντολέων Ιωάννης του Βασιλείου 66
.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Μαμιδάκη Μαρία του Χαραλάμπους 108
Ζαχαρτζή Ναταλία-Ευταξία του Δημητρίου 83
Τσελέπη Χρυσούλα (Χρύσα) του Παναγιώτη 74
Παπαλάμπρου Βασιλική του Αναστάσιου 70
Κουλονίτσιου Θεοφανή(Φανή) του Νικολάου 51
Σαββινίδου Σοφία του Γεωργίου 46
Πομόνη Ελπινίκη του Διονυσίου 45
Χαβιάρα Αλεξάνδρα του Σάββα 36
Αναπληρωματικά μέλη
Σπυροπούλου Ελευθερία του Γεωργίου 35
Φάρκωνας Νικηφόρος του Ιακώβου 33
.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Αλεξάκη Βασιλική του Αντωνίου 130
Νικολάου-Ξενοφώντος Αγγέλα του Κων/νου 54
Ελευθερίου Νικόλαος του Κωνσταντίνου 30
.
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΑ):
Στραβοπόδης Τίμοθεος (Τίμος) του Ανδρέα 72
Τσούνης Ανδρέας του Γεωργίου 58
Λεχουρίτης Γεώργιος του Αθανασίου 32
Αναπληρωματικά μέλη
Μπαβέλλα Αγγελική του Κωνσταντίνου 31
Πιτσίλκας Χρήστος του Γεωργίου 28
.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ:
Βόρεια Αττική
Λεχουρίτης Γεώργιος του Αθανασίου 70
Αναπληρωματικά μέλη
Σασσάνης Σπυρίδων του Ιωάννη 69

Νότια Αττική
Λυμπέρη Πηνελόπη του Ευσταθίου 92
Αναπληρωματικά μέλη
Κατσιαφλιάνη Ιωάννα του Γεωργίου 26
Τσοχατζίδου Ευγενία του Αναστασίου 25
.
Κεντρική Μακεδονία
Γκιούρκα Γεωργία του Αναστασίου 66
Αναπληρωματικά μέλη
Παντελίδης Σάββας του Χρήστου 65
Τσολαϊδου Κυριακή του Γεωργίου 25
.
Δυτική Μακεδονία
Τσακμάκης Νικόλαος του Δημητρίου 64 (η εκλογή έγινε κατόπιν κληρώσεως)
Αναπληρωματικά μέλη
Παπαμιχαήλ Ολυμπία του Χρήστου 64
.
Ανατολική Μακεδονία-Θράκη
Λεωνίδης Βλαδίμηρος του Νικολάου 116
.
Κεντρική Ελλάδα
Σκόνδρας Αργύρης του Γεωργίου 49
Αναπληρωματικά μέλη
Σκαρλή Παναγιώτα του Σταύρου 48
Μπλέτσας Ευστάθιος του Δημητρίου 34
..
Ήπειρος
Κομνηνού Καλλιόπη-Πώλα του Βασιλείου 109
.
Πελοπόννησος
Μπαβέλλα Αγγελική του Κωνσταντίνου 67
Αναπληρωματικά μέλη
Δελής Μαρίνος του Αναστασίου 52
Γκομώλη Διονυσία του Φωτίου 31
.
Βόρειο-Νότιο Αιγαίο και Κρήτη
Στογιάννης Σπυρίδων του Χρήστου 60
Αναπληρωματικά μέλη
Αμπαζή Ευαγγελία του Γεωργίου 53
Κυριάκου Μαρίνα του Οδυσσέα 39
.

Τετάρτη, 13 Απριλίου 2011

ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΚΑΙ «ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ»…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Στον Αέρα και "Με Το Νόμο"...

.
Εδώ και χρόνια διεξάγουμε πολυδιάστατο και σκληρό αγώνα για την επίλυση του χρόνιου Θεσμικού Προβλήματος, που σχετίζεται με την μορφή και τους όρους λειτουργίας των δομών μας. Σε όλες τις φάσεις του αγώνα αυτού και παρά τις λογής-λογής «Σειρήνες», έχουμε μέσα από τις Γενικές Συνελεύσεις μας επισημάνει αμέτρητες φορές και με τον χειρότερο τρόπο έχουμε επιβεβαιωθεί, πως το θνησιγενές μόρφωμα της «Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας» αποτελεί τον ακρόλιθο των τεράστιων προβλημάτων που ταλαιπωρούν τις δομές μας.
.
Ως εκ τούτου, ουσιαστικότερη προτεραιότητά μας αποτέλεσε και αποτελεί το αίτημα για επίλυση του Θεσμικού Προβλήματος των δομών μας, ως οριστική υπέρβαση του διαμελιστικού, δύσκαμπτου και διαβλητού σχήματος των 71 «Αστικών Εταιρειών». Μονάχα έτσι, δηλαδή με την απόδοση μιας στέρεας, σοβαρής νομικής μορφής στα Κέντρα Πρόληψης, μπορούν αυτά να ισχυροποιηθούν και αναβαθμιστούν σε βιώσιμο, ενιαίο και αξιόλογο δίκτυο πρωτογενούς Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας.

.
Α). Από την υπόσχεση για επίλυση του θεσμικού προβλήματος των Κέντρων Πρόληψης εκπτωτικά στο Πόρισμα της Ο.Δ.Ε. κι από ’κει στην Διάταξη περί Κέντρων Πρόληψης
.
Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων μηνών τόσο μέσα από κινητοποιήσεις όσο και με την συμμετοχή μας σε θεσμικές διαδικασίες, όπως αυτή της Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.), παλέψαμε για την συγκρότηση ενός ισχυρού και βιώσιμου θεσμικού πλαισίου. Η συγκροτημένη άποψή μας γι’ αυτό αποτυπώνεται στην πρόταση του Σωματείου για την μετεξέλιξη των Κέντρων Πρόληψης σε 13 Αυτοδιοικούμενα Περιφερειακά ΝΠΔΔ. Δυστυχώς, όπως έχουμε επανειλημμένα ενημερώσει, οι υπόλοιποι συμμετέχοντες στην Ο.Δ.Ε. Φορείς (ΥΠΕΣ, ΥΥΚΑ, ΚΕΔΚΕ, ΟΚΑΝΑ) θέλησαν να διατηρήσουν τα Κέντρα Πρόληψης ως 71 τσιφλίκια συμφερόντων. Εξ ου και η επιλογή της «Αστικής Εταιρείας» ως βολικότατο νομικό όχημα της τιμαριοποίησης της Πρόληψης.
.
Θεωρήσαμε λοιπόν το τελικό Πόρισμα της Ο.Δ.Ε. κοροϊδία, δεδομένου ότι αφήνει ίδιο το θεσμικό πλαίσιο (το νομικό μόρφωμα των «Αστικών Μη Κερδοσκοπικών Εταιρειών») με ρητή εξειδίκευση προς το χειρότερο (υπαγωγή με Νόμο στον Αστικό Κώδικα, δηλαδή ούτε καν στον Κώδικα των ΟΤΑ). Πρόκειται για το ήδη γνώριμο σε όλους μας θεσμικό πλαίσιο/πρόβλημα, το οποίο και αφήνει τα Κέντρα Πρόληψης ανοχύρωτες δομές μπρος στις κρατούσες ιδεολογίες και πολιτικές συρρίκνωσης του Κράτους Πρόνοιας και κατ’ εξακολούθηση «επιτρέπει» στην εκάστοτε Κυβέρνηση να χρηματοδοτεί τα 71 Κέντρα Πρόληψης «κατά το δοκούν», χρησιμοποιώντας όλα αυτά τα χρόνια διάφορα προσχήματα, με τελευταίο το της οικονομικής κρίσης. Η απλή μετατόπιση της πηγής υποχρηματοδότησης των Κέντρων Πρόληψης από το Υπουργείο Υγείας στο Υπουργείο Εσωτερικών κατά τον τελευταίο ενάμιση χρόνο είναι ενδεικτική (πριν έλειπε το 50% του Υπ. Υγείας, σήμερα λείπει το 50% του Υπουργείου Εσωτερικών).
.
Συνολικά και παρ’ όλες τις επιμέρους ρυθμίσεις που χάρη στην επιμονή του Σωματείου εισήχθηκαν στο τελικό Πόρισμα της Ο.Δ.Ε., αυτό δεν λαμβάνει υπ’ όψιν του την αναγκαιότητα για διατήρηση και ενίσχυση του έργου των Κέντρων Πρόληψης – αναγκαιότητα που προϋπήρχε και γίνεται με ακόμη πιο επείγοντα χαρακτηριστικά επιβεβλημένη, εξαιτίας της κοινωνικής και οικονομικής κρίσης. Κάπως έτσι, έξι μήνες Ο.Δ.Ε. και δώδεκα μήνες επικοινωνιακού αμόκ περί «επικείμενης επίλυσης του θεσμικού προβλήματος» κάρπισαν ένα Πόρισμα που δεν επιλύει το θεσμικό πρόβλημα, αν και περιλαμβάνει κάποιες ρυθμίσεις ευνοϊκές για τους εργαζομένους και κερδισμένες εξ ολοκλήρου «με το σπαθί τους».
.
Διαβάζοντας, όμως, την πρόσφατη Διάταξη σε Νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, η δυσαρέσκειά μας σε σχέση με τις διαδικασίες και το Πόρισμα της Ο.Δ.Ε. γίνεται οργή. Διότι και τα λίγα εκείνα που μετά κόπων συμφωνήθηκαν σε ένα Θεσμικό Όργανο, η Διάταξη στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας τα εξαφάνισε – μαζί με το Πόρισμα, που δεν έχει καν τεθεί υπ’ όψιν της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης της Λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης! Περιττό να πούμε πως η συνεδρίαση της Επιτροπής αναβάλλεται συνεχώς. Και στο αναμεταξύ, ως δια μαγείας αποτυπώνεται στην Διάταξη του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας η «πρόταση» του Ο.ΚΑ.ΝΑ., αντί της πρότασης της Ο.Δ.Ε.!

.
Β). Η Διάταξη περί Κέντρων Πρόληψης στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας
.
Αρχικά βλέπουμε την οριστική θεσμοθέτηση του γεμάτου προβλήματα νομικού μορφώματος των «αστικών εταιριών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που διέπονται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα». Πρόκειται στην ουσία για την θεσμοθέτηση του προβλήματος, το οποίο βαπτίζεται τελικά ως η «λύση» του!
.
Σαν να μην έφτανε αυτό, με την συγκεκριμένη Διάταξη δίνεται η... «δυνατότητα συμμετοχής στους Δήμους και τις Περιφέρειες στις εν λόγω αστικές εταιρείες». Υπενθυμίζουμε ότι η όλη συλλογιστική της νομοθετικής αυτής ρύθμισης κατέληξε να συμπυκνώνεται στρεβλωτικά από τους αρμόδιους Φορείς (με επικοινωνιακό προμαχώνα τους την ηγεσία του ΟΚΑΝΑ) σε μια προσπάθεια να υποχρεώσουν τους Δήμους και τις Περιφέρειες, να συμμετέχουν στα Κέντρα Πρόληψης, «διορθώνοντας» με αυτόν τον τρόπο την «μη πρόβλεψη της συμμετοχής τους» στο πλαίσιο του «Καλλικράτη». Από τη μια, λοιπόν, οι «αρμόδιοι Φορείς» υποβάθμιζαν επικοινωνιακά το δομικό και χρόνιο θεσμικό πρόβλημα των Κέντρων Πρόληψης σε πρόβλημα φάσης/συγχρονισμού, σε απλό έλλειμμα του «Καλλικράτη» – ενώ στην πραγματικότητα ο «Καλλικράτης» επέτεινε τα προϋπάρχοντα προβλήματα ακριβώς εξ αιτίας του σοφίσματος της «αχαρτογράφητης» Αστικής Εταιρείας. Από την άλλη, ενόσω θεσμοθετούσαν τον Νόμο του «Καλλικράτη» «ξέχασαν» να εισάγουν σ’ αυτόν μια πρώτη απλούστατη πρόβλεψη συμμετοχής σε Κέντρα Πρόληψης των Δήμων και των Περιφερειών (τις αρμοδιότητες των οποίων, άλλωστε, αφορούσε ο «Καλλικράτης»…) Και ολοκληρώνουν το έργο φέρνοντας τα ηδύσματά τους και κατόπιν εορτής και σε τρύπιο καλάθι: Αντί δέσμευσης των Δήμων και Περιφερειών να συμμετέχουν στα Κέντρα Πρόληψης, γεγονός που θα υποδήλωνε και πολιτική βούληση για μια έστω κακήν-κακώς συνέχιση της λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης, οι «αρμόδιοι Φορείς» διατρανώνουν την παροχή «δυνατότητας» συμμετοχής Δήμων και Περιφερειών, γεγονός που υποδηλώνει αδιαφορία – αν όχι σκοπιμότητα. Τόσο χαμηλά οι «αρμόδιοι Φορείς» κατέβασαν τον πήχυ της Πρόληψης (και των ενδεχόμενων μελλοντικών διαπραγματεύσεων για την πορεία της) όσο και τον ζητούμενο δείκτη φερεγγυότητάς τους. Ειρήσθω εν παρόδω, στο Πόρισμα της Ο.Δ.Ε., το οποίο «ξεχάστηκε» από την Διάταξη, δηλωνόταν ρητά η επισύναψη της πρότασής μας για δημιουργία 13 ΝΠΔΔ ως εναλλακτική – κι αυτό ανέβαζε τον πήχυ μελλοντικών διαπραγματεύσεων αναφορικά με το θεσμικό πρόβλημα των Κέντρων Πρόληψης.
.
Αμέσως λοιπόν γεννιούνται ορισμένα βάσιμα ερωτήματα. Τι μέλλει γενέσθαι στις περιπτώσεις, που λ.χ. οι Δήμοι δεν επιθυμούν ή δεν δύνανται οικονομικά να συμμετέχουν σε Κέντρο Πρόληψης (όπως κινδύνεψε να γίνει στην περίπτωση του Κέντρου Πρόληψης Αχαρνών-Θρακομακεδόνων και οι διάρκειας δύο μηνών αγώνες των εργαζομένων και του Σωματείου το αναχαίτισαν). Θα βγαίνουμε στους δρόμους για ένα δίμηνο, πιέζοντας να βρεθεί ένα σημείο σχετικής ισορροπίας μες στο θεσμικό και δημοσιονομικό χάος; Είναι μέρος των καθημερινών καθηκόντων των εργαζομένων κι αυτό; Γιατί των «αρμόδιων Φορέων» ούτε ήταν ούτε και γίνεται με την Διάταξη. Κι αν την επόμενη φορά το σημείο ισορροπίας δεν βρεθεί; Πώς εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των δομών της Πρόληψης, όταν το μέλλον τους επαφίεται στην «καλή θέληση» οποιουδήποτε; Και πόσο σοβαρά μπορούμε να εκλάβουμε μια νομοθέτηση της «καλής θέλησης»;
.
Και γιατί άραγε, συνεχίζοντας η Διάταξη αναφέρει ότι «το Υπουργείο Εσωτερικών θα χρηματοδοτεί μόνο τα Κέντρα στα οποία μετέχουν Δήμοι ή Περιφέρειες»; Εδώ οι συντάκτες διατυπώνουν ευθαρσώς την θέση πως το 50% τη χρηματοδότησης των Κέντρων Πρόληψης (προερχόμενο από το Υπουργείο Εσωτερικών) παύει να θεωρείται μέλημα και καθήκον της Πολιτείας. Τα γεγονότα, εξάλλου, τόσο της μη πρόβλεψης Κωδικού χρηματοδότησης στο Υπουργείο Εσωτερικών όσο και της μη καταβολής χρημάτων στα Κέντρα Πρόληψης από το Υπουργείο Εσωτερικών εδώ και 16 μήνες κινούν υποψίες ακόμη και στον πιο καλόπιστο. Αν έχουν, όμως, εναπομείνει ψήγματα «καλής πίστης» σε κάποιον, η Διάταξη φροντίζει ακόμη περισσότερο να διαλυθούν δεδομένου ότι, όπως αναφέρει, «για τη λύση υφιστάμενου Κέντρου απαιτείται προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του ΟΚΑΝΑ και μόνο αν μετέχουν Δήμοι και Περιφέρειες απαιτείται και η δική τους σύμφωνη γνώμη για τη «λύση» της εταιρείας»! Με απλά λόγια ένα Κέντρο Πρόληψης, που θα λειτουργεί ως «Αστική Εταιρεία» (πάντα από κάτω αυτό το ακροθέμελο, τόσο βολικό για κατεδάφιση του εποικοδομήματος), στην οποία δεν θα μετέχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση καταδικάζεται είτε σε διάλυση ή σε ζητιανιά προς άγραν «επιχορηγήσεων», «δωρεών», «ευγενών χορηγιών». Λόγοι για να συμβεί αυτό υπάρχουν και είναι γνωστοί σε όλους μας: Οι Δήμοι μπορεί να εξωθηθούν σε έξοδο από τις Αστικές Εταιρείες λόγω της διαρκούς υποχρηματοδότησής τους ή και λόγω διαπλεκόμενων συμφερόντων (Δημοτικές Αρχές με ΜΚΟ της ψυχικής υγείας κλπ.). Αυτό το υπόστρωμα αιτίων, άλλωστε, ο Νόμος δεν θεραπεύει. Και δεν μπορούμε να μην διερωτηθούμε αν έχει, άραγε, κάποια σχέση με τα προαναφερόμενα η νεοεισαχθείσα ρήτρα από πλευράς ΟΚΑΝΑ στις συμβάσεις που υπογράφει με κάθε Κέντρο Πρόληψης, σύμφωνα με την οποία αν δεν ανταποκριθούν οι Δήμοι στο 50% της χρηματοδότησης, η εταιρεία διαλύεται «με το αζημίωτο για τον ΟΚΑΝΑ»; Αναρωτιόμαστε...
.
Κάτι αντίστοιχο δεν προωθείται με τα Προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι», αν και βέβαια με διαφορετικές, «στοχευμένες» μεθοδεύσεις-«οδηγίες»; Αναρωτιόμαστε ποιοι έχουν σειρά...
.
Τονίζουμε δε ξανά το γεγονός, ότι η Διάταξη «επιμελώς» παραλείπει βασικά σημεία του Πορίσματος της Ο.Δ.Ε., όπως:
.
Η αναγραφή της φράσης «πάγια και διαρκής χρηματοδότηση» των Κέντρων Πρόληψης.
Ο καθορισμός ελαχίστου ποσού χρηματοδότησης από τα δύο Υπουργεία (Υγείας και Εσωτερικών).
H πρόνοια για μεταφορά του προσωπικού ενός Κ.Π. στην περίπτωση που αυτό κλείσει (π.χ. λόγω υποχρηματοδότησης) σε όμορες δομές (ΟΚΑΝΑ, γειτονικό Κ.Π., Δήμο) για να συνεχίσει το έργο του υπό νέα "ομπρέλλα" στην ίδια περιοχή
. Η αναφορά στην Πενταετή Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Υπουργείου Υγείας, Υπουργείου Εσωτερικών, ΚΕΔΚΕ, ΟΚΑΝΑ, ΕΕΤΑΑ (έναρξη και λήξη, χρονικά διαστήματα καταβολής χρηματοδότησης, ανάπτυξη νέων Κέντρων Πρόληψης κλπ.).
Η αναφορά στην Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ ΟΚΑΝΑ και Αστικών Εταιρειών.
Η πρόβλεψη για συλλογική σύμβαση εργασίας και κατ’ επέκταση για την σύνταξη ενιαίου εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας των δομών και την εφαρμογή ενιαίου μισθολογίου των εργαζομένων – ενός ενιαίου μισθολογίου περιλάλητου αλλά ακόμα ανύπαρκτου, με αποτέλεσμα να διαιωνίζεται το πρόβλημα της άνισης αμοιβής για εργαζόμενους που παράγουν το ίδιο έργο.
• Αντιθέτως, αυτά και μια σειρά άλλων μεγάλης σημασίας ζητήματα, που αφορούν στους όρους και τους τρόπους οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης, την επιστημονική παρακολούθηση και εποπτεία, τις αρμοδιότητες, την κατάρτιση και εκπαίδευση του προσωπικού, τον τρόπο άσκησης οικονομικού-διαχειριστικού ελέγχου, την διαδικασία αξιολόγησης και πιστοποίησης της λειτουργίας και του επιτελούμενου έργου, καθώς και όλα όσα προκύπτουν από τα παραπάνω: παραπέμπονται στον Ενιαίο Κανονισμό Λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης, ο οποίος μάλιστα και θα δημιουργηθεί στο μέλλον και «μετά από πρόταση του Δ.Σ. του ΟΚΑΝΑ»… Με λίγα λόγια, ο Νόμος σχεδόν αναγορεύει τους εκάστοτε Πρόεδρο και Δ.Σ. του ΟΚΑΝΑ σε δικτατορίσκους των Κέντρων Πρόληψης, αφού και όλη την εξουσία συγκεντρώνουν και δεν ορίζονται ως εργοδότες μας. Με άλλα λόγια, με το νομοθέτημα επιδίδονται και τελετουργικά πλέον πεπόνι και μαχαίρι στην εκάστοτε Διοίκηση του Ο.ΚΑ.ΝΑ., χωρίς παράλληλα να αποδίδεται η ευθύνη χρηματοδότησης, πρόσληψης προσωπικού, λειτουργίας των δομών, καθορισμού στόχων και διαμόρφωσης ενός ξεκάθαρου πλαισίου λειτουργίας των δομών. Ο Ο.ΚΑ.ΝΑ. θα προτείνει, οι Διοικήσεις των Αστικών Εταιρειών θα κάνουν τις προσλήψεις και οι εργαζόμενοι θα τρέχουν προς αναζήτηση πόρων. Καθεστώς ομηρίας σε τεχνητό κλίμα εκπτώσεων του τύπου «πάλι καλά να λες»...
• Συνεπεία των παραπάνω, ο ενιαίος και δημόσιος χαρακτήρας των 71 Κέντρων Πρόληψης, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους ανά την Ελλάδα, όχι μόνο δεν εξασφαλίζεται, αλλά δυναμιτίζεται μετά πολλών επαίνων.
.
Σημειώνουμε πως το τελευταίο -προπαρασκευαστικό από την άποψη αυτή- χρονικό διάστημα ανακοινώνονταν τα σημεία της νομοθετικής ρύθμισης (ακόμη και μέσα στη Βουλή). Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνονταν όχι τόσο στο περιεχόμενο της ρύθμισης (θα ήταν, εξάλλου, από αστείο έως επικίνδυνο) όσο στην συλλογιστική της. Τονίστηκε, λοιπόν, εμφατικά πως προτιμήθηκε η συγκεκριμένη «ρύθμιση», προκειμένου να εξασφαλίζεται η συμμετοχή τοπικών φορέων. Αποκρύπτεται, λοιπόν, το γεγονός ότι στην πρόταση του Σωματείου, η οποία υιοθετείται πλέον από εκατοντάδες κοινωνικούς και πολιτικούς Φορείς, εξασφαλίζεται ως υποχρεωτική η συμμετοχή των σχετικών με το αντικείμενο Φορέων των τοπικών κοινωνιών (Ιατρικοί Σύλλογοι, Σύλλογοι Εκπαιδευτικών, Σύλλογοι Γονέων κλπ.). Και μάλιστα όχι μόνο χωρίς οικονομική συνεισφορά αυτών, αλλά και σ’ ένα οριοθετημένο πλαίσιο κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ των εκπροσώπων αυτών και της επιστημονικής ομάδας κάθε Κέντρου Πρόληψης. Πράγμα που από πουθενά δεν προκύπτει στο πρόχειρο νομοθέτημα. Το δε αρνητικό επιχείρημα περί έλλειψης δυνατότητας πρόσθεσης του 50% εξ Υπουργείου Εσωτερικών με το 50% του Υπουργείου Υγείας και υπαγωγή του 100% σε έναν Πολιτειακό Φορέα θεωρούμε πως δεν χρίζει καν σχολιασμού.
.
Τέλος, η προσπάθεια περαιτέρω συρρίκνωσης του μεγέθους και της ποιότητας του θεσμικού προβλήματος των Κέντρων Πρόληψης σε ζήτημα μετονομασίας τους και αντίστοιχης αναδιάταξης αρμοδιοτήτων τους, είναι εξοργιστική. Κι αυτό τόσο διότι λόγω φιλοσοφίας και κοινωνικών αιτημάτων ήδη επιτελούμε έργο πολύ ευρύτερο της «Πρόληψης των Ναρκωτικών», όσο και διότι η συγκεκριμένη αυτή πρόταση της Επιστημονικής Επιτροπής του Σωματείου μας ρητά συνδεόταν με την επίλυση του θεσμικού προβλήματος των Κέντρων Πρόληψης στο έγγραφό της προς την Πρόεδρο του Ο.ΚΑ.ΝΑ., με κοινοποίηση στα Μέλη Δ.Σ. και το Τμήμα Εφαρμογών Πρόληψης του Ο.ΚΑ.ΝΑ. (αρ. πρωτοκόλλου εξερχομένων εγγράφων Σωματείου: 473/28.03.10).
.
Όλα λοιπόν όσα προβλέπονται καθώς και όσα σκόπιμα δεν προβλέπονται εγείρουν ανησυχίες. Το συγκεκριμένο νομοθέτημα όχι μόνο δεν επιλύει απτά και γνωστά «στους παροικούντες» προβλήματα, αλλά αντιθέτως διατηρεί την ομηρία των ανθρώπων, οι οποίοι καθημερινά καταθέτουν ψυχή στις παρεμβάσεις που καλούνται να φέρουν εις πέρας (όντας για χρόνια απαξιωμένοι από την επίσημη Πολιτεία) και «ανακοινώνει» το τέλος της Πρόληψης. Η διατύπωση «Τα Κέντρα Πρόληψης […] συμβάλλουν […] στην υλοποίηση και στην επίτευξη των ιδρυτικών σκοπών του ΟΚΑΝΑ που αφορούν και στην πρόληψη των εξαρτήσεων» σε συνδυασμό με την πρόσφατη «πρόταση» του αναρμόδιου Κλιμακίου του Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για «συνδρομή» εργαζομένων Κέντρων Πρόληψης στις Μονάδες Χορήγησης Υποκαταστάτων του ΟΚΑΝΑ με “training on the job” (!) απλώς κάνει την αναγγελία του τέλους πιο κακόγουστη.

***

Θα θέλαμε πολύ να χαρούμε το Διάταγμα που αναφέρεται στα Κέντρα Πρόληψης – το πρώτο θεσμικής τάξης σημαντικό αποτέλεσμα των δυναμικών και, κυρίως, αποτελεσματικών πιέσεων και γενικότερα τακτικών επιλογών μας. Και, παρ’ όλο το εξοργιστικό της έκπτωσης περιεχομένου και των προσπαθειών επικοινωνιακής διασκέδασής της, δεν μπορούμε να μην χαμογελάμε με την αναφορά των Κέντρων Πρόληψης σ’ έναν Νόμο της Πολιτείας και μάλιστα στην παρούσα φάση, όπως και με την υιοθέτηση της πρότασης της Επιστημονικής Επιτροπής μας για μετονομασία των δομών μας και, έτσι, για μια πρώτη αναγνώριση του πραγματικού έργου μας στις κοινωνίες που δραστηριοποιούμαστε – ακόμη κι αν αυτό αποκρύπτεται και από το νομοθέτημα (βλ. «Τα ανωτέρω Κέντρα επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους […]») και από τους «αρμόδιους Φορείς» που το προπαγανδίζουν, κομίζοντες γλαύκες.
.
Ωστόσο, τα χαμόγελα αναζητούν -κι αυτά- μια θέση ανάμεσα στην σοβαρότητα της κατάστασης και τις ευθύνες μας για το μέλλον των δομών μας. Το νομοθέτημα μάς υπενθυμίζει ακριβώς αυτό το συνεχές με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο. Από τη μια σχηματίζει ένα νέο αντιφατικό σημείο συνάντησης των αγώνων και πιέσεών μας και των κεντρικών (και διαχρονικών) πολιτικών επιλογών αναφορικά με το Κράτος Πρόνοιας γενικά και με την Πρόληψη των Εξαρτήσεων και την Προαγωγή της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ειδικότερα (συρρίκνωση και, αναλόγως των αντιστάσεων, άμεση ή σταδιακή εκχώρηση της «πίττας» σε ιδιωτικά συμφέροντα). Από την άλλη, το νέο αυτό σημείο ισορροπίας, εφ’ όσον νομοθετηθεί τελικά με το συγκεκριμένο περιεχόμενο, θα συνιστά και αποτύπωμα μιας αναδιάταξης του συσχετισμού μεταξύ αυτών των πολιτικών επιλογών και των αντιστάσεων των εργαζομένων: Με τις πρώτες να έχουν ισχυρότερα νομικά ερείσματα και τις δεύτερες να απλώνονται σε μεγαλύτερο πεδίο, να έχουν να υπερασπιστούν λιγότερα αυτονόητα κι από τα ελάχιστα αυτά που έχουμε έως σήμερα – και να διεκδικούν περισσότερα.
.
Μπροστά μας έχουμε αγώνες. Το γεγονός ότι, «στο πνεύμα των ημερών», το Πόρισμα μιας Θεσμικής Διαδικασίας (Ο.Δ.Ε.) κουρελιάστηκε προκειμένου να πέσει ο πήχυς των διαπραγματεύσεων, δεν σημαίνει πως χάνονται ο ορίζοντας των διαπραγματεύσεων και η συγκροτημένη πορεία πιέσεων ώστε να οριστούν και υλοποιηθούν οι επιδιωκόμενες διαπραγματεύσεις. Όποιοι τέτοια φαντασιώνονται, θα απογοητευθούν. Αλλά και στο επικοινωνιακό επίπεδο, η -εγγίζουσα την κοροϊδία- προπαγάνδα δεν θα μείνει αναποδόμητη.
.
Έχουμε μπροστά μας αγώνες: Αντλούμε δύναμη από μια υποδειγματική παρακαταθήκη αγώνων. Από τις Γενικές μας Συνελεύσεις. Από την ενότητά μας, που μέσα απ’ αυτές μ’ ενάργεια προστατέψαμε και καλλιεργήσαμε, κόντρα στο κλίμα φόβου, ομφαλοσκόπησης και εξατομίκευσης/ωφελιμισμού, που απ’ άκρη σ’ άκρη, καθέτως και οριζοντίως διεγείρεται τεχνηέντως.
.
Η προστασία των δομών μας δεν μπορεί ν’ αναζητηθεί Εκτός και μάλιστα a priori. Η… θεσμοθέτηση του θεσμικού μας προβλήματος αυτό αποδεικνύει, ως αντιφατικό σημείο συνάντησης αποκλινουσών δυναμικών, όπως περιγράφηκε παραπάνω. Κακώς παραβλέπει ο νομοθέτης την δια του περιεχομένου της Διάταξης «θεσμοθέτηση» της κλιμάκωσης των αγώνων μας για την προστασία και αναβάθμιση των δομών μας, έως ότου το θεσμικό πρόβλημα των Κέντρων Πρόληψης επιλυθεί!


Το Δ.Σ. του Σωματείου
.

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ"

Οι τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της Υγείας, διαπνέονται από πνεύμα «νοικοκυρέματος» και «διαρθρωτικών» αλλαγών για να επιτευχθεί «εξορθολογισμός» υλικών και ανθρώπινων πόρων. Με άλλα λόγια, η προσπάθεια αυτή, αποτελεί το τελικό στάδιο προκειμένου να ιδιωτικοποιηθούν –μεταξύ άλλων- και οι εξαιρετικά κερδοφόροι τομείς της Υγείας με κριτήρια που θα διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη εμπορευματική κυκλοφορία, τόσο της κλινικής έρευνας, όσο και των δημόσιων θεραπευτικών υπηρεσιών. Τα πρώτα δείγματα, είναι ήδη γνωστά. Μείωση κοινωνικών δαπανών για την υγεία, αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών υγείας για τους συνταξιούχους, συγχωνεύσεις νοσοκομειακών Μονάδων, πληρωμή από τον εργαζόμενο μέρους του κόστους διαγνωστικών εξετάσεων, επιβολή τροφείων σε δομές για άτομα με αναπηρίες, κ.α. Η κυβερνητικές εξαγγελίες για μετατροπή των δημόσιων νοσοκομείων σε «αυτοτροφοδοτούμενες οικονομικές μονάδες», παραπέμπει άμεσα σε οικονομικοκεντρικά κριτήρια επιβίωσής τους και έμμεσα στην περαιτέρω συρρίκνωση της Δημόσιας Υγείας. Το κριτήριο των συγχωνεύσεων κλινικών ή νοσοκομείων, δεν φαίνεται να είναι η βελτίωση της κάλυψης των κοινωνικών ή προνοιακών αναγκών, αλλά η κερδοφόρα επιχειρηματική δράση και η μετατροπή των εργαζόμενων (γιατροί-νοσηλευτές-τεχνολόγοι, διοικητικό προσωπικό, κ.α) σε εύπλαστο, φθηνό και αναλώσιμο ανθρώπινο δυναμικό, τόσο με την μείωση των αμοιβών, όσο και με την εισαγωγή όλων των μορφών ευέλικτων και περιστασιακών εργασιακών σχέσεων, στις δομές της υγείας και της πρόνοιας(ιδιωτικά συνεργεία για φύλαξη-σίτιση-τεχνικές υπηρεσίες-καθαριότητα, κάλυψη εφημεριών, εργαζόμενοι με «μπλοκάκι», πληρωμή μέρους υπερωριακής απασχόλησης μέσω των εσόδων-εξόδων από τους ασθενείς - πελάτες. κ.α). Παράλληλα, η άμβλυνση περιορισμών και προϋποθέσεων που αφορούσαν στις ιδιωτικές επιχειρήσεις υγείας και η έμμεση εμπλοκή των τραπεζών στην δημόσια υγεία ( μέσω πληρωμής των προμηθευτών των νοσοκομείων), επιταχύνει την αλλαγή του τοπίου στην Δημόσια Υγεία, σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σε συνθήκες γενικευμένης «μνημονιακής» κρίσης και πειθαρχίας, η παραπάνω πορεία συνδέεται με την μείωση των μισθών αλλά και του «μη μισθολογικού κόστους» των εργαζομένων (παιδεία, υγεία, ασφάλιση, κλπ). Η απειλή της ανεργίας ή της αδυναμίας πληρωμής μισθών και συντάξεων και η επαναλαμβανόμενη ενοχική υπενθύμιση για το «σπάταλο» κράτος των προνομιούχων, δημιουργούν το απαραίτητο ψυχολογικό κλίμα αποδοχής των παραπάνω και την απονεύρωση των όποιων αντιστάσεων θα μπορούσαν να υπάρξουν. Επιπλέον, η αύξηση των επισκέψεων στις δημόσιες δομές υγείας, σε συνθήκες ξαφνικής και απρογραμμάτιστης αναδιάρθρωσης, από την μια ρίχνουν των επίπεδο των όποιων κοινωνικών υπηρεσιών και από την άλλη εκβιάζουν την στροφή των ανθρώπων προς τους ιδιώτες γιατρούς, δεδομένου της επιβάρυνσης ή των καθυστερήσεων στην φροντίδα ακόμα και σοβαρών περιπτώσεων νοσηλείας ή χρόνιας θεραπείας. Στο σκηνικό που διαμορφώνεται, έντονο πεδίο αλλαγών και επιπτώσεων αποτελεί και ο τομέας της Ψυχικής Υγείας. Ένας τομέας, μάλιστα, στον οποίο προβάλλεται και ενσαρκώνεται η επιβάρυνση των βίαιων αλλαγών που επιφέρει η οικονομική κρίση. Αύξηση των αυτοκτονιών και των καταθλίψεων, διεύρυνση παραβατικών συμπεριφορών, αποδιάρθρωση των οικογενειακών σχέσεων, επιδείνωση περιστατικών βίας και αύξηση της κατάχρησης αλκοόλ και εξαρτησιογόνων ουσιών ή προβλημάτων τζόγου, κ.α, εντείνουν την ανάγκη κοινωνικής διαχείρισης των επιπτώσεων αυτών, καθώς τα περιθώρια «ατομικών λύσεων» στην προσωπική κρίση μοιάζει να παραπέμπουν σε βελουδένιες ημέρες, άλλων εποχών. Οι προτεινόμενες πολιτικές, κάθε άλλο όμως, οδηγούν στην κατεύθυνση αυτή. Η αλλαγή των όρων παροχής υπηρεσιών στην Ψυχική Υγεία - πέρα από τον εγχώριο κατακερματισμό και τις εγγενείς αδυναμίες που παρουσίαζε τα προηγούμενα χρόνια- σχετίζεται και με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία στην δεδομένη συγκυρία της οικονομικής κρίσης και παρ’όλες τις αγαθές προθέσεις που ο καλοπροαίρετος αναγνώστης θα μπορούσε να προσδώσει, μοιάζει να επιταχύνει την ανατροπή και εγκατάλειψη, όσων καλών πρακτικών δημιουργήθηκαν στον χώρο αυτό. Σύμφωνα, με την συνθήκη της Λισσαβόνας, οι στρατηγικές που προωθούνται στην Ψυχική Υγεία, αφορούν στην μείωση του κράτους ως βασικού φορέα παροχής υπηρεσιών, στην μεταφορά αρμοδιοτήτων στην Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση, στην μετακύλιση του κόστους στην οικογένεια και το άτομο (αγορά υπηρεσιών, ασφαλιστικό, ιδιωτική ασφάλιση, κλπ), στην ενίσχυση του εθελοντισμού και στην μείωση των δαπανών τόσο σε υλικούς πόρους όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό, κ.α. Αλλά και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, έχει αποφανθεί, πως: «Οι εξειδικευμένες υπηρεσίες καλής ποιότητας είναι δαπανηρές λόγων των μεγάλων επενδύσεων που απαιτούνται καθώς και του υψηλού κόστους μισθοδοσίας… είναι σαφές πως οι περισσότερες πρέπει να είναι άτυπες κοινοτικές υπηρεσίες υγείας» και επίσης «Οι περισσότεροι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τα προβλήματα ψυχικής υγείας μόνοι τους, με την στήριξη της οικογένειας και των φίλων. Γι’αυτό η αυτοφροντίδα πρέπει να αποτελέσει τη βάση της πυραμίδας οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας». Βέβαια η αυτοφροντίδα δεν πρέπει να συγχέεται με την αυτοβοήθεια και την φροντίδα από το υποστηρικτικό περιβάλλον του εξυπηρετούμενου, ή με μια κοινωνικοποίηση της λύσης των προβλημάτων από μια αυτενεργούσα κοινότητα, αλλά ως το ιδεολογικό όχημα, που θα μεταφέρει την υποβάθμιση και την υποχρηματοδότηση των υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, με επακόλουθο την ανάθεσή τους σε επιχειρηματικές ιδιωτικές δομές. Στην χώρα μας, πολλά από τα παραπάνω, έχουν ξεκινήσει τόσο στο ευρύτερο πλαίσιο της Δημόσιας Υγείας, όσο και στον ειδικό τομέα της Πρόληψης και της Θεραπείας των Εξαρτήσεων. Ανάλογες πιέσεις προσαρμογής δέχονται όλοι οι φορείς υλοποίησης του θεραπευτικού έργου στον τομέα αυτό. Η οικονομική βιωσιμότητα διακυβεύεται, ενώ η μη έγκριση προσλήψεων δημιουργεί σοβαρά εμπόδια στην καθημερινή λειτουργία των Μονάδων. Κατ’αυτό τον τρόπο και ανάλογα το πλαίσιο λειτουργίας και τον τρόπο διοίκησης του κάθε Οργανισμού ( Κέντρα Πρόληψης, ΚΕΘΕΑ, 18 ΑΝΩ, ΟΚΑΝΑ ), οι στρατηγικές που αναφέρθησαν, διαμορφώνουν την ιδιαιτερότητα των οικονομικών και πολιτικών δυσχερειών που αντιμετωπίζουν. Συνδυαστικά, με τα παραπάνω, η σταδιακή κατεδάφιση του εναπομείναντος Ε.Σ.Υ, συμπαρασύρει μαζί του και όλες τις συστηματικές πρακτικές υποστήριξης των εξαρτημένων –τόσο σε επίπεδο Πρόληψης, όσο και Θεραπείας - που επιτυγχάνονταν μέσω της επαρκούς δικτύωσης, με βασικό πυλώνα παροχής τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας ( διαγνωστικές εξετάσεις, νοσηλεία, κάλυψη προνοιακών αναγκών, ιατροπαιδαγωγικές δομές, υποστήριξη οικογενειών, κα.) Οι αλλαγές στη διοικητική δομή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τον Καλλικράτη, επιταχύνουν την ανάληψη τομέων, όπως η Εκπαίδευση και η Υγεία, από τοπικές διοικήσεις με μειωμένους οικονομικούς πόρους για την λειτουργία τους, η οποία σύντομα θα οδηγήσει σε συγχωνεύσεις ή σε… λουκέτο. Ήδη τα Κέντρα Πρόληψης ζουν την εξέλιξη αυτή σε καθεστώς απειλής, απαξίωσης και αβεβαιότητας, προαναγγέλλοντας τις προθέσεις της Πολιτείας για το πώς βλέπει πια την προληπτική προαγωγή κοινωνικών σχέσεων που μειώνουν την κοινωνική παθογένεια. Η εντεινόμενη εξάπλωση του εθελοντισμού, προσφέροντας μια διέξοδο στην αδυναμία προσλήψεων, εγκυμονεί το ενδεχόμενο να μετατραπεί σε ένα είδος «άτυπα επαγγελματικού» εθελοντισμού και να δημιουργήσει οιονεί «επαγγελματικές» θέσεις χωρίς αμοιβή. Παράλληλα, η αποδόμηση των εργασιακών σχέσεων (περικοπές, Συλλογικές Συμβάσεις, αναγκαστικές μετατάξεις, κ.α), η εισαγωγή όλων των μορφών εργασιακής ευελιξίας και οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όπως έδειξε και το πόρισμα του Γενικού Διευθυντή Δημόσιας Διοίκησης για τον ΟΚΑΝΑ, αποτελούν επίσης, μια πραγματικότητα στον χώρο της Απεξάρτησης, με καθολικές τάσεις εξάπλωσης. Τα παραπάνω, συνδεόμενα με την έλλειψη εθνικού σχεδίου δράσης και την υιοθέτηση πολιτικών ανάπτυξης χωρίς θεσμικό πλαίσιο, αξιολόγηση και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, καταλήγουν στην αντιστροφή των προηγούμενων κοινωνικά αποδεκτών αντιλήψεων για τις εξαρτήσεις. Από εκεί που η πολιτεία αναγνώριζε ότι το θέμα των εξαρτήσεων είναι και ένα κοινωνικό πρόβλημα και όφειλε να κάνει κάτι για αυτό, έχουμε περάσει στην περίοδο που η πολιτεία βλέπει μόνο τα αριθμητικά αποτελέσματα, την άσχημη βιτρίνα, και θεωρεί ότι οι εξαρτημένοι είναι το πρόβλημα. Η οπτική των κυβερνητικών επιλογών, σταματάει στα όρια ενός έτους. Είναι εστιασμένη στο μισθολογικό κόστος, στον προϋπολογισμό, στη λίστα, στην αναβάθμιση στο κέντρο της Αθήνας. Το επόμενο βήμα, δείχνει να είναι η απαξίωση των εργαζομένων, η πιθανή συκοφάντησή της και η σταδιακή υποτίμηση του «δαπανηρού» επιστημονικού τους έργου, βασισμένο σε μια τακτική, που ακολουθείται συστηματικά τον τελευταίο χρονικό διάστημα στο κοινωνικό πεδίο, για μια σειρά επαγγελμάτων. Η ισοπεδωτική λογική στην απεξάρτηση δείχνει να έχει ένα κοινό παρανομαστή, την φθήνια: φθηνά φάρμακα, φθηνοί χρήστες ναρκωτικών, φθηνό προσωπικό, φθηνή ποιότητα, φθηνή προοπτική, φθηνό όραμα. Κι όλα αυτά σε ένα χώρο που βασικό «εργαλείο» αλλαγής είναι η ανθρώπινη σχέση με τον θεραπευόμενο και όχι η διαχειριστική λογική. Που χαρακτηρίζεται – ή τουλάχιστον έτσι οφείλει να είναι - από υψηλή δέσμευση, επαγγελματική συνείδηση και ευθύνη. Και είναι δεδομένο πως η φύση της ψυχοπαθολογίας της εξάρτησης και η αλλαγή της, δεν αφήνει περιθώρια στον επαγγελματία να αμελήσει βασικές αρχές ποιότητας και δικής του, προσωπικής εξέλιξης και αλλαγής. Οι ανάγκες - αλλά και υποχρεώσεις θα λέγαμε - αυτές ( εκπαίδευσης, εξωτερικής εποπτείας, προσωπικής θεραπείας) του εργαζόμενου στην Ψυχική Υγεία και στην Απεξάρτηση ειδικότερα, αποτελούν το αναγκαίο «μη μισθολογικό» κόστος των εργαζομένων και την απαραίτητη «πρώτη ύλη» για αποτελεσματικές και υπεύθυνες υπηρεσίες θεραπείας. Ανάλογα το Οργανισμό, παρέχεται ένα μέρος ή είδος τους, αλλά σε μεγάλο βαθμό καλύπτονται οικονομικά από το εργαζόμενο και αποτελούν ποιοτικά κέρδη στην υπόθεση της απεξάρτησης. Αναπόφευκτα, οι οικονομικές περικοπές και οι προσωπικές ή οικογενειακές ανάγκες επιβίωσης θα οδηγήσουν στην αναγκαστική παύση τους και στην σταδιακή αλλαγή ποιότητας εργαζομένων και υπηρεσιών. Η κυβερνητική πολιτική του μνημονίου έχει επιλέξει οι ανελαστικές ποιοτικές δαπάνες των Οργανισμών να θεωρούνται μισθολογικό βάρος και όχι προϋπόθεση. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως το πόρισμα για τον τακτικό έλεγχο λειτουργίας του OKANA, από τον Γενικό Διευθυντή Δημόσιας Διοίκησης, έπειτα από ανακοινώσεις σελίδων επί σελίδων, προβάλλει ως πρώτη αιτία για την «οικονομική ζημία σε βάρος του Οργανισμού» την : «... αυξημένη δαπάνη για μισθοδοσία του μόνιμου προσωπικού, το οποίο απολαμβάνει οικονομικών προνομίων, μέσω των Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, τα οποία υπερβαίνουν κατά πολύ την μισθοδοσία αντίστοιχων κατηγοριών υπαλλήλων του δημόσιου Τομέα.» Παρά τις όποιες ενστάσεις ή αντιρρήσεις, για την παράγραφο αυτή, σχετικά με υπαρκτές μισθολογικές ή άλλες διαφορές - που πρέπει άλλωστε, να αποτελούν ζήτημα διεκδικήσεων προς τα επάνω - το πνεύμα που διαχέεται, ορίζεται από τον τρόπο που θα την αναγνώσει κάποιος, αν καταφέρει να μείνει ανεπηρέαστος από την λογική του κοινωνικού αυτοματισμού και την αλληλοεξόντωση επαγγελμάτων και επαγγελματιών. Η αποσάθρωση των εργασιακών δικαιωμάτων και η εισαγωγή των ελαστικών σχέσεων απασχόλησης, περνάει κι από εδώ: «…για μισθοδοσία του μόνιμου προσωπικού», καθώς όπως φαίνεται και ορίζει η κυβερνητική δημοσιονομική επίθεση, το αναλώσιμο, ευκαιριακό, ημι-απασχολούμενο, προσωπικό έχει μειωμένες δαπάνες και δικαιώματα ή παρακάτω: «…το οποίο απολαμβάνει οικονομικών προνομίων, μέσω των Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας…». Η γενικότερη πολιτική της κατακρεούργησης των Συλλογικών διαπραγματεύσεων και των διεκδικήσεων των εργαζομένων, είναι παρούσα και δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησής της, καθώς καταλήγει σε … «προνόμια». Άλλωστε, η επίθεση που δέχονται οι εργαζόμενοι στην τόσο στην Ελλάδα, όσο και αλλού, δεν απέχει μακριά από το να καταλήξει στην διεκδίκηση του αυτονοήτου : «όποιος εργάζεται δικαιούται να αμείβεται». Στην νέα έρημο που διαμορφώνεται, με την πλήρη αποδυνάμωση του όποιου κοινωνικού κράτους, το βάθος και η έκταση των μέτρων θα επιφέρει μόνιμες πληγές. Οι υποστηριζόμενοι και οι επαγγελματίες της ψυχικής υγείας - χρήστες κι αυτοί υπηρεσιών άλλων τομέων της Υγείας – θα υποστούν μεγάλο κτύπημα από την κυβερνητική επίθεση. Ο κατακερματισμός των διεκδικήσεων ή οι τακτικές μερικής συντεχνιακής συναίνεσης, μοιάζουν ανώφελες και επιβλαβείς, όταν αναιρούνται, συνολικά και βάρβαρα, βασικοί και αυτονόητοι τομείς κοινωνικών δικαιωμάτων, όπως η Παιδεία, η Υγεία και η Ασφάλιση. Τα κοινωνικά και συλλογικά ζητήματα, θέτουν και την ανάγκη κοινωνικών και συλλογικών δυναμικών λύσεων και συμμαχιών, ώστε η διεκδίκηση και η ανατροπή των παραπάνω, να μιλούν για τα γενικά θέματα που επηρεάζουν τις μικρές πλευρές της καθημερινότητας των ανθρώπων που πλήττονται. Στην συγκυρία αυτή, μένει να φανεί η πολιτική και η δυναμική που θα ακολουθήσουν οι ηγεσίες των Οργανισμών στους τομείς της Δημόσιας Υγείας και Ψυχικής υγείας. Θα ακολουθήσουν τις ανάγκες και τα αιτήματα των υποστηριζόμενων και των εργαζομένων στο πλαίσιο μιας νέας κοινωνικής «πολιτικοποίησης» που θεωρεί αναπόδραστο συστατικό της, την συνολική διατήρηση της ποιότητας και των εργασιακών δικαιωμάτων ή θα αποτελέσουν τους καταλύτες των κυβερνητικών επιλογών, μένοντας στον ορίζοντα του αναπότρεπτου? ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ Αντιπρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων ΚΕΘΕΑ

Τρίτη, 12 Απριλίου 2011

Κάλυψη της κοινής συνέντευξης τύπου από το Αθηναϊκό "ράδιο9"ΚΟΙΝΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Σε κοινή αγωνιστική δράση εναντίον των πολιτικών της κυβέρνσησης και του μνημονίου, προχωρούν κοινωνικοί φορείς και συνδικαλιστικές οργανώσεις.
Σε κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν σήμερα, επεσήμαναν τα βαθύτατα κοινωνικά προβλήματα που παρατηρούνται ως αποτέλεσμα της κρίσης και των κυβερνητικών επιλογών, που οδηγούν μεταξύ άλλων σε απαξίωση των δημόσιων αγαθών και ιδιωτικοποίηση τομέων όπως η υγεία, η παιδεία και τα δημόσια έργα.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ομοσπονδίας νοσοκομειακών γιατρών Ελλάδας, Δημήτρη Βαρνάβα, εργολάβοι έχουν αναλάβει να διαχειριστούν το σύστημα υγείας, την ίδια ώρα που παρατηρούνται φαινόμενα, όπως πολίτες που ζητούν να εγκλειστούν σε ψυχιατρία για να εξασφαλίσουν ένα πιάτο φαΐ. Από την πλευρά τους οι εκπρόσωποι των γιατρών του ΙΚΑ, επεσήμαναν τη ζήτημα της υποχρηματοδότησης της υγείας, κάνοντας λόγω για υποκατάσταση των δημόσιων δομών από ιδιωτικές επιχειρήσεις.
Απαξιωμένη και υποχρηματοδοτημένη είναι και η παιδεία, όπου, όπως ανέφερε ο αντιπρόδρος της ΟΛΜΕ Δημήτρης Γκίνης, η υπουργός Παιδείας προσπαθεί με φωτοβολίδες να πείσει πως κάτι καινούργιο γίνεται στην παιδεία, ενώ ο Καλλικράτης οδηγεί στη δημιουργία μαθητών 2 και περισσότερων ταχυτήτων. Στη Ρόδο, ωρομίσθοιοι καθηγητές δεν έχουν πληρωθεί από την πρόσληψη τους.

Οι εργαζόμενοι στα κέντρα πρόληψης, κάνουν λόγο για έλλειψη πολιτικής βούλησης και απαξίωση του ρόλους τους καθώς λειτουργούν σε ένα θεσμικό κενό, δεν διαθέτουν ΣΣΕ, ενώ δεν έχουν καταβληθεί τα ποσά χρηματοδότησης τους από το Υπουργείο Εσωτερικών και τον, επίσης υποχρηματοδοτημένο, ΟΚΑΝΑ.
Για ιδιωτικοποίηση και των δημοσίων έργων, έκανε λόγο ο πρόεδρος των μηχανικών του δημοσίου Παναγιώτης Μούζιος, γεγονός που θα κοστίσει ακριβά στους πολίτες. Ήδη, 79 σχολεία θα κατασκευαστούν με σύμπραξη ιδιωιτικού και δημόσιου τομέα.

Παρασκευή, 8 Απριλίου 2011

ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ 30 ΜΑΡΤΗ 2011Κάλυψη των κινητοποιήσεων μας από τον τοπικό τύπο.


Δημοκρατική Εφημερίδα Σάμου-Ικαρίας-Φούρνων
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ Πρειδοποίησαν με στάση εργασίας Τρίωρη προειδοποιητική στάση εργασίας πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι στα Κέντρα Πρόληψης (30/3) απαιτώντας την τακτική και επαρκή χρηματοδότησή τους και την οριστική επίλυση του θεσμικού προβλήματος των δομών, δηλαδή τα Κέντρα Πρόληψης να γίνουν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, ενταγμένα στη δημόσια κοινωνική πολιτική, στη δημόσια πρόληψη. Τονίζουν δε με ανακοίνωσή τους ότι θα κλιμακώσουν περαιτέρω τον αγώνα τους «με μορφές που θα προκαλέσουν ηχηρή έκπληξη στους αρμόδιους». Στην ανακοίνωσή τους τονίζεται ότι αυτή τη στιγμή οφείλονται στα Κέντρα Πρόληψης από το Υπουργείο Εσωτερικών ολόκληρο το 2010 και η πρώτη δόση του 2011, δηλαδή κάτι παραπάνω από 11 εκ। ευρώ συνολικά.

Παράλληλα η κυβέρνηση έχει επιλέξει να μην λύσει το θεσμικό πρόβλημα των Κέντρων Πρόληψης, εμμένοντας στο νομικό μόρφωμα των Αστικών Εταιρειών. Αποτέλεσμα 15 χρόνια μετά οι εργαζόμενοι στα 71 Κέντρα Πρόληψης να διεκδικούν ακόμα συλλογική σύμβαση εργασίας! «Το θεσμικό πλαίσιο της ‘’Αστικής Εταιρείας’’ που επιλέχτηκε πριν 15 χρόνια ως ΄΄πιλοτικό΄΄, στην πράξη αποδείχτηκε ένα μόνιμο φυτώριο αναχρονιστικών εργασιακών σχέσεων, προπομπός της πλήρους αποδόμησης των δικαιωμάτων των εργαζομένων που βιώνουν και οι υπόλοιποι μισθωτοί σήμερα…» τονίζεται χαρακτηριστικά

http://www.xaravgi-samos.gr/issueitem.php?issue=175&issueitem=6262

Πέμπτη, 7 Απριλίου 2011

Παρουσίαση κοινής συνέντευξης τύπου από την "ΑΥΓΗ"

Η ΑΥΓΗ

.


.

. Βενιζέλος Β. Ημερομηνία δημοσίευσης: 07/04/2011


..


Το ενδεχόμενο να μη συμμετάσχει τελικά στον κοινωνικό διάλογο για τις συγχωνεύσεις νοσηλευτικών μονάδων της χώρας θα εξετάσει σήμερα η Εκτελεστική Γραμματεία της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ). Αυτό ανέφερε χθες ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δημ। Βαρνάβας, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την οποία παραχώρησαν από κοινού συνδικαλιστικοί κοινωνικοί φορείς προκειμένου να εκφράσουν την αντίθεσή τους στην κυβερνητική πολιτική. .

Υπενθυμίζεται ότι την άρνησή της να λάβει μέρος στον κοινωνικό διάλογο για τις συγχωνεύσεις στο ΕΣΥ έχει ανακοινώσει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), η οποία χαρακτηρίζει τη σχετική διαδικασία ως "προσχηματική, με προειλημμένες αποφάσεις".
.
Κατά τα λοιπά, την ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης και την προάσπιση των δημοσίων αγαθών δήλωσαν ότι επιδιώκουν οι εκπρόσωποι των διοικήσεων των συνδικαλιστικών κοινωνικών φορέων, οι οποίοι εμφανίσθηκαν από κοινού σε μία προσπάθεια να συντονίσουν τη δράση τους για να "αποκρούσουν" τις πολιτικές του Μνημονίου. Πρόκειται για την ΟΕΝΓΕ, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Επιστημονικού Υγειονομικού Προσωπικού ΙΚΑ (ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ), την Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ), την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ), τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ), την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ένωση Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΕΜΔΥΔΑΣ), τον Σύλλογο Συμβασιούχων Ιατρών ΙΚΑ Αττικής, το Σωματείο των εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το Συντονιστικό Πρωτοβάθμιων Σωματείων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα και το Συντονιστικό Επιτροπών - Πρωτοβουλιών Κατοίκων και Ανοιχτών Συνελεύσεων.

.

Ο πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ τόνισε μεταξύ άλλων ότι "η κρίση έχει μετατραπεί από οικονομική σε ανθρωπιστική" και έκανε λόγο για "τεράστια κρίση στην Υγεία που μετακυλίεται στους πολίτες", καθώς και ότι "ένας εσμός υπεργολάβων έχει αναλάβει να διαχειρισθεί το σύστημα". .

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ Μιχ. Βλασταράκος υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι "μπαίνουμε σε μία περίοδο που οι ασφαλισμένοι θα αντιμετωπίσουν προβλήματα στην περίθαλψή τους", ενώ ο πρόεδρος του Συλλόγου Συμβασιούχων Ιατρών ΙΚΑ Αττικής Παν. Ψωμιάδης εκτίμησε ότι "πολλές μονάδες του ΙΚΑ θα πάψουν να υπάρχουν". .

Τέλος, η Μ। Αναγνωστάκη, μέλος του Δ.Σ. του Σωματείου των εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης, κατήγγειλε το υπουργείο Εσωτερικών και τον ΟΚΑΝΑ για τη μη καταβολή των χρεωστουμένων οφειλών τους προς τα Κέντρα, οι οποίες φθάνουν συνολικά τα 16 εκατ. ευρώ.

.

Αναδημοσίευση από το: http://www.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=609768

.

Τετάρτη, 6 Απριλίου 2011

Άρθρο για τις τελευταίες εξελίξεις στα Κέντρα Πρόληψης από την εφημερίδα "Δρόμος"


.

Η πρόληψη σε επικίνδυνα μονοπάτια .

Δευτέρα, 04 Απρίλιος 2011, 10:35 ..

.
Τα Κέντρα Πρόληψης κατά της εξάρτησης κινδυνεύουν από τη συνεχή υπoχρηματοδότηση.

. Αυτή την πραγματικότητα, που βιώνουν πολύ καλά οι εργαζόμενοι και με αλλεπάλληλες καταγγελίες και προτάσεις τους την αναδεικνύουν μέσα από το σωματείο τους, προσπαθούν μάλλον να συσκοτίσουν οι πραγματικά υπεύθυνοι με το πόρισμα των ελεγκτών δημόσιας διοίκησης, το οποίο φθάνει στο σημείο να προτείνει και το είδος των υπηρεσιών που πρέπει να παρέχουν τα κέντρα.

. Τα 71 Κέντρα Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών από την αρχή δομήθηκαν ως αστικές εταιρίες με χρηματοδότηση κατά το ήμισυ από την τοπική αυτοδιοίκηση, μέσω ειδικής επιδότησης από το υπουργείο Εσωτερικών, και κατά το άλλο ήμισυ από το υπουργείο Υγείας, μέσω του ΟΚΑΝΑ। Όπως καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι, το υπουργείο Εσωτερικών δεν έχει καταβάλει τις υποχρεώσεις του για όλο το 2010 και την πρώτη δόση του 2011 -κάτι παραπάνω από 11 εκατ. ευρώ συνολικά-, ενώ και ο ΟΚΑΝΑ, από τη μεριά του, χρωστά χρήματα από προηγούμενα χρόνια και το 2011 γύρω στα 5 εκατ. ευρώ, γεγονός που οδηγεί σε στάση πληρωμών. Βάσει του νομικού πλαισίου λειτουργίας των αστικών εταιριών, οι αυτοδιοικητικοί φορείς είναι υποχρεωμένοι να καλύψουν αυτά τα ποσά (το 50%) ως εταίροι των κέντρων, γεγονός που έχει καταστεί αδύνατο με τις πιεστικές ανάγκες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στις συμβάσεις που υπογράφουν αυτά τα κέντρα με τον ΟΚΑΝΑ προβλέπεται ότι, αν δεν καταβάλλουν οι αυτοδιοικητικοί φορείς το 50% της χρηματοδότησής τους, μπορεί και ο ΟΚΑΝΑ να αποσυρθεί από τις δικές του υποχρεώσεις. Το σωματείο των εργαζομένων θεωρεί ότι έτσι δημιουργείται η βάση για να λειτουργήσει στην πράξη η κεντρική πολιτική επιλογή της κυβέρνησης: «Δήθεν ευέλικτες “Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες του Αστικού Κώδικα”, χωρίς πάγια κεντρική χρηματοδότηση από την πολιτεία, “ζήτουλες” της όποιας έκτακτης επιχορήγησης θα δύνανται ή θα δέονται να δώσουν δημόσιοι ή και ιδιωτικοί φορείς».

. Οι εργαζόμενοι θεωρούν αυτές τις δομές «δημιούργημα των διαρκών προσπαθειών τους» και εντοπίζουν το κύριο πρόβλημά τους στο μόρφωμα της αστικής εταιρίας, «που επιλέχτηκε σχεδόν πριν από δεκαπέντε χρόνια ως “πιλοτικό”, στην πράξη αποδείχτηκε ένα μόνιμο φυτώριο αναχρονιστικών εργασιακών σχέσεων, προπομπός της πλήρους αποδόμησης των δικαιωμάτων των εργαζόμενων, που βιώνουν και οι υπόλοιποι μισθωτοί σήμερα». Δεν είναι τυχαίο που, δεκαπέντε χρόνια τώρα, παλεύουν -χωρίς να το έχουν καταφέρει- για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης. Κι όμως, το κλιμάκιο των ελεγκτών δημόσιας διοίκησης, που έλεγξε τον ΟΚΑΝΑ και τα Κέντρα Πρόληψης και υποτίθεται ότι αντικείμενό του είναι τα διοικητικά και οικονομικά ζητήματα, εξέδωσε πόρισμα που φθάνει μέχρι και να προτείνει τη «συνδρομή» εργαζομένων των -ήδη σοβαρά υποστελεχωμένων- Κέντρων Πρόληψης στις Μονάδες Χορήγησης Υποκατάστατων του ΟΚΑΝΑ, ώστε «να απορροφηθεί η λίστα αναμονής»! .

Οι εργολαβίες κοστίζουν

Επιφυλάξεις για την προβολή του πορίσματος των ελεγκτών και των συμπερασμάτων του εκφράζουν, από τη μεριά τους, και οι εργαζόμενοι στον ΟΚΑΝΑ। Με ανακοίνωσή του, ο σύλλογός τους εκφράζει έκπληξη για τη σύνδεση του «οργίου ατασθαλιών, κακοδιαχείρισης και σπατάλης», που εντόπισαν οι ελεγκτές, με τη νοσηρότητα και θνητότητα των εξαρτημένων από ηρωίνη. Το «όργιο» αυτό οι ίδιοι οι εργαζόμενοι το γνώριζαν, «αν και όχι με όλες τις λεπτομέρειες», αλλά, όπως εύλογα αναφέρει η ανακοίνωση του σωματείου, η προβολή με μελανά χρώματα των θεραπευτικών δομών έχει προφανή αντίκτυπο στα 5.000 μέλη των προγραμμάτων απεξάρτησης. Και επισημαίνει ότι τα διαχειριστικά προβλήματα, που εντοπίζει η έκθεση των ελεγκτών, συνδέονται με τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα -τα περίφημα ΣΔΙΤ- που «τουλάχιστον στο χώρο της υγείας και κοστίζουν περισσότερο στο Δημόσιο και αποδεικνύονται προβληματικές».

. Γεγονός είναι ότι και στο παρελθόν εκθέσεις του Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης έχουν χρησιμοποιηθεί εναντίον των εργαζομένων: οι πρώτες απολύσεις εργαζομένων από επιχείρηση του Δημοσίου –την εταιρία λειτουργίας του Μετρό- στηρίχτηκαν σε ένα τέτοιο πόρισμα.

. Και τώρα, οι εργαζόμενοι στον ΟΚΑΝΑ μιλούν για «ανακρίβειες» του πορίσματος, «γενικεύσεις» και «αυθαίρετα συμπεράσματα, που αφορούν τόσο τη λειτουργία όσο και τη φιλοσοφία των προγραμμάτων, τη θεραπευτική λειτουργία και την αποτελεσματικότητά τους». Ενώ, από την άλλη, όπως αναφέρουν, λείπουν στοιχεία που αφορούν την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων και άλλα, που αφορούν την ουσία της απεξάρτησης, όπως η ποιότητα συγκεκριμένου φαρμάκου.

. «Δεδομένου ότι το κλιμάκιο είναι πλήρως αναρμόδιο για επιστημονικά ζητήματα, φοβούμαστε ότι οι σχετικές “προτάσεις” του είναι κατευθυνόμενες», αναφέρει στη δική του ανακοίνωση το σωματείο των εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης.

.

Οι εργαζόμενοι σε αυτά, την περασμένη Τετάρτη (30/3), πραγματοποίησαν τρίωρη προειδοποιητική στάση εργασίας και συμμετείχαν στην πορεία των φορέων της υγείας και της παιδείας.

. Δηλώνουν ότι, «εάν δεν ικανοποιηθούν άμεσα τα βασικά αιτήματά μας, που αφορούν την τακτική και επαρκή χρηματοδότηση και την οριστική επίλυση του θεσμικού προβλήματος των δομών, στις οποίες επί χρόνια φτύνουμε αίμα για τα αυτονόητα, θα κλιμακώσουμε περαιτέρω τον αγώνα μας με μορφές που θα προκαλέσουν ηχηρή έκπληξη στους αρμόδιους».

. Η πολιτική αδιαφορίας απέναντι στην πρόληψη και την αντιμετώπιση της εξάρτησης αλλά και η γενικότερη πολιτική απέναντι στη δημόσια υγεία συσπειρώνει τους εργαζόμενους στις διάφορες δομές.

.

Γ. Κ.

.

Αναδημοσίευση από το:


.