Τρίτη, 26 Απριλίου 2011

Ψήφισμα για τη λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης.

(Ένα ψήφισμα "οδηγός" για παρόμοια ψηφίσματα από όλα τα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια της χώρας. Ο αγώνας, συνάδελφοι, συνεχίζεται με μεγαλύτερη ορμή. Ας προωθήσουμε την ψήφιση τέτοιων αποφάσεων σε κάθε γωνιά της χώρας!!)
..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Από το υπ’ αριθμό 6/2011 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Προποντίδας.
Αριθμ. Πίνακα: 6/2011
Αριθμ. Απόφασης: 86/2011
Περίληψη: Ψήφισμα για τη λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης.

.
Στα Νέα Μουδανιά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7:00 μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Προποντίδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4064/23-2-2011 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των τριάντα τριών μελών, βρέθηκαν παρόντα τα τριάντα ένα μέλη, ήτοι:
.......
Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Δημοτικό Σύμβουλο Ζαχαριάδη Δημήτριο, ο οποίος εισηγούμενος το 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των Συμβούλων την υπ’ αριθμ. 79/28-2-2011 εισήγηση για την έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης.

.
Κατόπιν κάλεσε τα μέλη του Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του Ν.3463/2006, καθώς και του Ν. 3852/2010,
.
αποφασίζει ομόφωνα:

.
Την έκδοση του ακόλουθου ψηφίσματος:

.
Στο ευρύτερο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης που ταλανίζει το Πανελλήνιο, οι τοπικές κοινωνίες της χώρας μας βρίσκονται αντιμέτωπες με ακόμα μία μεγάλη πρόκληση: τη διατήρηση των Κέντρων Πρόληψης, ως εργαλεία χρήσιμα ενάντια στα ναρκωτικά, τον αλκοολισμό και κάθε μορφής νοσηρής εξάρτησης.

.
Λαμβάνοντας υπόψη τα θλιβερά αποτελέσματα των ερευνών που διεξάγουν επίσημοι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης γύρω από τις εξαρτήσεις σε Πανευρωπαϊκό και Πανελλαδικό επίπεδο, καθώς και τα ολοένα αυξανόμενα αιτήματα των συνδημοτών μας που αφορούν στις επικίνδυνα ανησυχητικές διαστάσεις του προβλήματος των εξαρτήσεων, ιδιαίτερα για τη νεολαία μας, δεν μπορούμε να δεχτούμε την υποβάθμιση και σε καμία περίπτωση το κλείσιμο των Κέντρων Πρόληψης.

.
Η προσπάθεια για τη συνέχιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης τόσο ως μέρος της ευρύτερης εθνικής στρατηγικής για το κοινωνικό κράτος, όσο και ως τμήμα της πολιτικής των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την προώθηση των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας, είναι ευθύνη όλων των αιρετών μονάδων που συμμετέχουν σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων αναφορικά με την προάσπιση ων δημοσίων αγαθών.

.
Είναι χρέος όλων μας να σταθούμε δίπλα σε κάθε προσπάθεια ενίσχυσης των Κέντρων Πρόληψης, ώστε να συμβάλλουμε αποτελεσματικά στην αποτροπή αλλά και στην αντιμετώπιση όλων εκείνων των παραγόντων που υποβαθμίζουν και στοχοποιούν το μέλλον της κοινωνίας μας, το μέλλον των συνανθρώπων μας, το μέλλον των παιδιών μας.

.
Αναγνωρίζοντας, λοιπόν το ουσιώδες έργο των εν λόγω φορέων στη δημόσια κοινωνική πολιτική και στη δημόσια πρόληψη, απαιτούμε ταυτόχρονα τη βιώσιμη συνέχιση και στήριξή τους μέσα από την εξασφάλιση της χρηματοδότησης των λειτουργικών δαπανών και των δράσεών τους, την άμεση καταβολή από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της επιχορήγησης του 2010.

.
Πρέπει να δημιουργήσουμε, να απαιτήσουμε πιο σωστά ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΦΟΡΕΑ με αποκλειστικά δωρεάν παροχή υπηρεσιών πρόληψης, απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης, στο πλαίσιο του Υπουργείου Υγείας με πλήρη χρηματοδότηση από το κράτος, με επαρκές επιστημονικό προσωπικό, χωρίς την συμμετοχή ιδιωτών.
.
Όλοι οι εργαζόμενοι του φορέα να είναι μόνιμοι, πλήρους απασχόλησης και μάλιστα αποκλειστικής.
.
Οι δομές αυτού του φορέα πρέπει να απλώνονται σε επίπεδο συνοικίας, δήμου, νομού, περιφέρειας, επικράτειας, ώστε να λειτουργεί όλο το φάσμα, πρόληψη – απεξάρτηση – επανένταξη, με ενιαία φιλοσοφία και κατεύθυνση σύγκρουσης με το πρόβλημα και τις αιτίες του.
.
Τα Κέντρα Πρόληψης πρέπει να παραμείνουν ζωντανοί θύλακες προώθησης της θέλησης για την οικοδόμηση μιας υγιούς κοινωνίας. Της θέλησης για την ίδια τη ζωή.
.
Ακριβές αντίγραφο
.

Ν. Μουδανιά, 21/3/2011
.

Ο Πρόεδρος

Σαπουντζής Σωτήριος

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: