Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2007

"Αορίστου χρόνου" και άλλα σημαντικά εργασιακά. Προσοχή!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓ ΑΣΙΑΣ
ΔfNΣH ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΙΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
Ν. Ιωνία:19/11 /2007 Αρ.πρωτ:4730
ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λ. Ηρακλείου 269, Ν.Ιωνία Τ.Κ: 14231
FAX: 210-2775293 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΗΛ: 210-2797890

Θέµα: Παροχή πληροφοριών
Σχετ.: Αίτησή σας από 15/11/ 2007

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού, σας γνωρίζουµε τα εξής:

1. Σύµβαση εργασίας είναι η συµφωνία (έγγραφη ή προφορική) βάσει της οποίας ένα ορισµένο άτοµο (ο µισθωτός) αναλαµβάνει την υποχρέωση να παρέχει για ορισµένο ή αόριστο χρόνο την εργασία του σε ένα ορισµένο εργοδότη (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο), ο οποίος υποχρεούται αντίστοιχα να καταβάλλει το συµφωνηθέντα ή ειθισµένο µισθό ή ηµεροµίσθιο (ΑΚ 648, ΑΠ 660/70, ΑΠ 95/71, ΑΠ 1337/77, ΑΠ 1647/80, ΑΠ 1814/82, ΑΠ 424/91).

1. Σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου υπάρχει όταν ο χρόνος λήξεως αυτής είναι εκ των προτέρων καθορισµένος υπό των συµβαλλοµένων και όταν η χρονική διάρκειά της συνάγεται σαφώς εκ του είδους, του σκοπού αυτής, του ορισµένου έργου που πρέπει να εκτελεστεί κλπ. (ΑΠ 1568/80, ΑΠ 1416/80, ΑΠ 1056/79, ΑΠ 1820/83, ΑΠ 6/89, ΑΠ 905/92). Η σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου παύει αυτοδικαίως µε τη λήξη του χρόνου για το οποίο συµφωνήθηκε. Η συνέχιση της εργασίας µετά τη λήξη της σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου χωρίς εναντίωση του εργοδότη, µετατρέπει αυτή σε αορίστου χρόνου (ΑΚ 671, ΑΠ 1373/90, Εφ. Θες/κης 443/88).

1. Σύµφωνα µε την παρ. 3, άρθρου 5 του π.Δ. 81/2003 «Ρυθµίσεις για τους εργαζόµενους µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου», (ΦΕΚ 77, τεύχος Α' της 02.4.2003), «Σε περίπτωση που η χρονική διάρκεια των διαδοχικών συµβάσεων II σχέσεων εργασίας ορισµένου χρόνου χωρίς να συντρέχει ένας από τους λόγους της παρ. 1 του άρθρου αυτού, υπερβαίνει συνολικά τα δύο (2) έτη, τεκµαίρεται ότι µε αυτές επιδιώκεται η κάλυψη παγίων και διαρκών αναγκών της επιχείρησης ή εκµετάλλευσης µε συνέπεια τη µετατροπή αυτών σε συµβάσεις αορίστου χρόνου. Αν στο χρονικό διάστηµα των δύο ετών ο αριθµός των ανανεώσεων των διαδοχικών συµβάσεων ή σχέσεων εργασίας υπερβαίνει τις τρεις (3) χωρίς να συντρέχει ένας από τους λόγους της παρ. 1 του άρθρου αυτού τεκµαίρεται ότι µε αυτές επιδιώκεται η κάλυψη παγίων και διαρκών αναγκών της επιχείρησης ή εκµετάλλευσης µε συνέπεια τη µετατροπή αυτών σε συµβάσεις ή σχέσεις εργασίας αορίστου χρόνου.( «Διαδοχικές» θεωρούνται οι συµβάσεις ή σχέσεις εργασίας ορισµένου χρόνου που καταρτίζονται µεταξύ του ίδιου εργοδότη και του ίδιου εργαζόµενου µε τους ίδιους ή παρεµφερείς όρους εργασίας και δεν µεσολαβεί µεταξύ τους χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των είκοσι (20) εργασίμων ημερών. –αρθρ. 4,Π.Δ81/2003.

ΤΡΩΪΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΒΑΡΒΑΡΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ –ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΘ/ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

και άλλα σημαντικά σημεία...


Άρθρο 667
Κατά τη διάρκεια της άδειας ο εργαζόµενος έχει δικαίωµα στο µισθό.

Η άδεια του προηγούµενου άρθρου δίνεται στην κατάλληλη, ενόψει των συνθηκών της εργασίας, εποχή. Στο χρόνο της άδειας δεν υπολογίζεται ο χρόνος που ο εργαζόµενος εµποδίζεται να εργαστεί, αλλά έχει δικαίωµα στο µισθό.
Ο εργοδότης δεν έχει υποχρέωση να δώσει άδεια, από τότε που ο εργαζόµενος κατάγγειλε τη σύµβαση.

Άρθρο 668 Δικαίωµα στις εφευρέσεις
Οι εφευρέσεις που έγιναν από τον εργαζόµενο κατά την εκτέλεση της εργασίας ανήκουν σ' αυτόν, εκτός αν αποτελούν το αντικείµενο της εργασίας που του έχει ανατεθεί ή αν ο εργοδότης επιφύλαξε για τον εαυτό του το δικαίωµα σ' αυτές. Σε περίπτωση τέτοιας επιφύλαξης του εργοδότη, ο εργαζόµενος έχει δικαίωµα σε ιδιαίτερη εύλογη αµοιβή.

Άρθρο 669
Λήξη της σύµβασης

Η σύµβαση εργασίας παύει αυτοδικαίως, όταν λήξει ο χρόνος για τον οποίο συνοµολογήθηκε. Σύµβαση εργασίας που η διάρκειά της δεν ορίστηκε ούτε και συνάγεται από το είδος και το σκοπό της εργασίας, λύνεται ύστερα από καταγγελία καθενός από τα µέρη. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο νόµο ή στη σύµβαση, η καταγγελία πρέπει να γίνει πριν από δεκαπέντε ηµέρες και επιφέρει τη λύση µετά την παρέλευση αυτής της προθεσµίας. Δεν µπορεί να συµφωνηθεί υπέρ του εργοδότη προθεσµία συντοµότερη από τη νόµιµη.

Άρθρο 670
Η σύµβαση εργασίας που η διάρκειά της ορίζεται για ολόκληρη τη ζωή ενός προσώπου ή υπερβαίνει την πενταετία µπορεί, όταν περάσουν πέντε χρόνια, να καταγγελθεί από τον εργαζόµενο οποτεδήποτε, αφού τηρηθεί εξάµηνη προθεσµίας καταγγελίας.

Άρθρο 671 Σιωπηρή ανανέωση
Η σύµβαση εργασίας που συνοµολογήθηκε για ορισµένο χρόνο λογίζεται πως ανανεώθηκε για αόριστο χρόνο, αν µετά τη λήξη του χρόνου της ο εργαζόµενος εξακολουθεί την εργασία χωρίς να εναντιώνεται ο εργοδότης.

Άρθρο 672 Καταγγελία για σπουδαίο λόγο
Καθένα από τα µέρη έχει δικαίωµα σε κάθε περίπτωση να καταγγείλει οποτεδήποτε τη σύµβαση για σπουδαίο λόγο, χωρίς να τηρήσει προθεσµία. Το δικαίωµα αυτό δεν µπορεί να αποκλειστεί µε συµφωνία.

Άρθρο 673 Αν ο σπουδαίος λόγος, για τον οποίο έγινε η καταγγελία, συνίσταται ή οφείλεται σε αθέτηση της σύµβασης, εκείνος που την αθέτησε έχει υποχρέωση σε αποζηµίωση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: