Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΅ΑΛΚΥΟΝΗ΅» προκηρύσσει μια (1) θέση ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας έντεκα (11) μηνών ειδικότητας ψυχολόγου.

Απαιτούμενα προσόντα:

• Πτυχίο ΑΕΙ : Ψυχολογίας με άδεια άσκησης επαγγέλματος,
• Καλή γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της αγγλικής
• Γνώση χρήσης Η/Υ

Επιθυμητά προσόντα:

1) Διδακτορικό δίπλωμα σε αντικείμενο συναφές με τις ουσιοεξαρτήσεις.
2)Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε αντικείμενο συναφές με τις ουσιοεξαρτήσεις.
3) Επαγγελματική εμπειρία σε σχετικούς χώρους εργασίας, στο Δημόσιο ή ευρύτερο Δημόσιο τομέα, στους ΟΤΑ ή σε προγράμματα Δήμων ή στον Ιδιωτικό τομέα.
4)Εκπαίδευση (ολοκληρωμένη ή σε εξέλιξη) σε κάποια ψυχοθεραπευτική μέθοδο από αναγνωρισμένο φορέα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
5)Εκπαιδεύσεις σεμιναριακού τύπου τουλάχιστον 100 ωρών σε θέματα σχετικά με την Πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών ή την Θεραπεία, από αναγνωρισμένους φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
6)Επιστημονικές δημοσιεύσεις.


Επισημάνσεις:

Απαιτείται Πτυχίο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αντίστοιχης ισότιμης της αλλοδαπής και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίζουν:
Πράξη αναγνώρισης από ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ για τη βεβαίωση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας, ή πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

Οι υποψήφιοι, μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν:
1.Βιογραφικό σημείωμα.
2.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας, από την οποία να προκύπτει η χρονολογία γέννησης.
3.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών, στους οποίους θα αναγράφεται αριθμητικά και ο βαθμός επίδοσης.
4.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλων ξένης γλώσσας.
5.Επικυρωμένο πιστοποιητικό ή Υπεύθυνη Δήλωση γνώσης χρήσης Η/Υ.
6.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος
7.Αποδεικτικά της εργασιακής εμπειρίας, ως εξής:
• Είτε με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από την οποία να προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της.
• Είτε με ομοίου περιεχομένου βεβαίωση ελληνικής ή αλλοδαπής δημόσιας αρχής.
• Είτε με όμοια βεβαίωση του εργοδότη και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου σε συνδυασμό πάντοτε και με το κύριο βιβλιάριο ασφάλισης, αν από την προσκομιζόμενη βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας.

Σημείωση:

Θα ληφθεί σοβαρά υπόψη η μόνιμη παραμονή στην έδρα του Κέντρου Πρόληψης.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως στα γραφεία του Κέντρου Πρόληψης, οδός Αγγέλων 1 (έναντι Συνεδριακού Κέντρου) Τ.Κ. 36100, Καρπενήσι, από την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2011 έως και την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2011, καθημερινά από 9.00π.μ. με 13.00μ.μ.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2237022904

Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, θα δώσουν συνέντευξη σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί στους ιδίους. Στη συνέχεια η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από επιτροπή που θα οριστεί από το Δ.Σ. του Κέντρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: