Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2009

Προκήρυξη για 1 θέση εργασίας στο Κ.Π. Σάμου

Προκήρυξη για κάλυψη μιας θέσης ψυχολόγου ή κοινωνιολόγου ή κοινωνικού ανθρωπολόγου ή κοινωνικής εργασίας και διοίκησης στο Κέντρο Πρόληψης και Αγωγής Υγείας Νομού Σάμου «Φάρος»

Μετά από απόφαση του Δ.Σ.(9/9/2009) του Κέντρου Πρόληψης Ν. Σάμου «Φάρος» προκηρύσσει την κάλυψη μιας θέσης ψυχολόγου ή κοινωνιολόγου ή κοινωνικού ανθρωπολόγου ή κοινωνικής εργασίας και διοίκησης (Π.Ε./ Τ.Ε).
Απαραίτητα προσόντα:
1) Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης και άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
2) Καλή γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της αγγλικής
3) Γνώση χρήσης Η/Υ

Επιθυμητά προσόντα:
-Διδακτορικό δίπλωμα σε αντικείμενο συναφές με τις ουσιοεξαρτήσεις.
-Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε αντικείμενο συναφές με τις ουσιοεξαρτήσεις.
-Επαγγελματική εμπειρία σε σχετικούς χώρους εργασίας, στο Δημόσιο ή ευρύτερο Δημόσιο τομέα, στους ΟΤΑ ή σε προγράμματα Δήμων ή στο Ιδιωτικό τομέα.
-Εκπαίδευση (ολοκληρωμένη ή σε εξέλιξη) σε κάποια ψυχοθεραπευτική μέθοδο από αναγνωρισμένο φορέα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
-Εκπαιδεύσεις σεμιναριακού τύπου τουλάχιστον 100 ωρών σε θέματα σχετικά με την Πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών ή την θεραπεία, από αναγνωρισμένους φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίζουν:
Προκειμένου για τίτλους σπουδών ΑΕΙ της αλλοδαπής, πράξη αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ για τη βεβαίωση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας, ή πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Απαραίτητα Δικαιολογητικά:
Οι υποψήφιοι, μαζί με την αίτησή τους, πρέπει να υποβάλλουν:
1) Βιογραφικό σημείωμα
2) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας, από την οποία να προκύπτει η χρονολογία γέννησης
3) Αντίγραφο τίτλου σπουδών, στο οποίο να αναγράφεται αριθμητικά και ο βαθμός επίδοσης
4) Αντίγραφο τίτλων ξένης γλώσσας ή αποδεικτικά γνώσης της
5) Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται/επικυρωμένο αντίγραφο)
6) Αποδεικτικά εργασιακής εμπειρίας, ως εξής:
- Είτε με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από την οποία να προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της
- Είτε με ομοίου περιεχομένου βεβαίωση ελληνικής ή αλλοδαπής δημόσιας αρχής
- Είτε με όμοια βεβαίωση του εργοδότη και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου σε συνδυασμό πάντοτε και με το κύριο βιβλιάριο ασφάλισης, αν από την προσκομιζόμενη βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Κέντρο Πρόληψης & Αγωγής Υγείας Ν. Σάμου «Φάρος» και θα γίνονται δεκτές έως τις 2.30 μ.μ. της Δευτέρας, 26 Οκτωβρίου 2009.
Διεύθυνση Κέντρου Πρόληψης: Θεμιστοκλή Σοφούλη 261,Τ.Κ: 83100, Σάμος. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 22730.23443, 87070-1 Ώρες λειτουργίας: καθημερινά 9.00-14:30μ.μ. Εκ του Κέντρου Πρόληψης Ν. Σάμου «Φάρος»

Δεν υπάρχουν σχόλια: