Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2009

Προκήρυξη για 2 θέσεις εργασίας στο Κ.Π. Ρόδου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία Κέντρο Πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών και προαγωγής της υγείας «ΔΙΟΔΟΣ» προκηρύσσει 2 (δύο) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη των αναγκών της, εκ των οποίων η μία θα καλυφθεί από την ειδικότητα του/της ψυχολόγου.

Απαιτούμενα προσόντα
1) Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης: α. Ψυχολογίας β. Κοινωνιολογίας γ. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας δ. Κοινωνικής Εργασίας και Διοίκησης (ΠΕ ή ΤΕ).
2) Καλή γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της αγγλικής.
3) Γνώση χρήσης Η/Υ.


Επιθυμητά προσόντα
1) Διδακτορικό δίπλωμα σε αντικείμενο συναφές με τις ουσιοεξαρτήσεις.
2) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, σε αντικείμενο συναφές με τις ουσιο-εξαρτήσεις.
3) Επαγγελματική εμπειρία σε σχετικούς χώρους εργασίας, στο Δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, σε ΟΤΑ ή σε προγράμματα Δήμων ή στον ιδιωτικό τομέα.
4) Εκπαίδευση (ολοκληρωμένη ή σε εξέλιξη) σε κάποια ψυχοθεραπευτική μέθοδο, από αναγνωρισμένο φορέα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
5) Εκπαιδεύσεις σεμιναριακού τύπου, τουλάχιστον 100 ωρών, σε θέματα σχετικά με την πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών ή τη θεραπεία, από αναγνωρισμένους φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
6) Επιστημονικές δημοσιεύσεις.

Επισημάνσεις
Για όλες τις ειδικότητες απαιτείται πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αντίστοιχης ισότιμης της αλλοδαπής.
Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίζουν:
· προκειμένου για τίτλους σπουδών ΑΕΙ, πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ για τη βεβαίωση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας ή πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας του ΥΠΕΠΘ.
· προκειμένου για τίτλους σπουδών ΤΕΙ, πράξη αναγνώρισης από το ΙΤΕ για τη βεβαίωση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας ή πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας του ΥΠΕΠΘ.
Οι άνδρες πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, κατ’ αναλογία του αρ. 5 του Ν.2683/1999.
Δικαιολογητικά
Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν:
1) Βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία.
2) Επικυρωμένο φ/ο του δελτίου Αστυν. Ταυτότητας.
3) Επικυρωμένο φ/ο τίτλου σπουδών, στον οποίο να αναγράφεται και ο βαθμός επίδοσης.
4) Επικυρωμένο φ/ο άδειας άσκησης επαγγέλματος (για τις ειδικότητες που απαιτείται).
5) Επικυρωμένο φ/ο τίτλου ξένης γλώσσας.
6) Επικυρωμένο πιστοποιητικό γνώσης χρήσης Η/Υ.
7) Αντίγραφο ποινικού μητρώου.
8) Αποδεικτικά της εργασιακής εμπειρίας, ως εξής:
· Είτε με βεβαίωση ελληνικής ή αλλοδαπής δημόσιας αρχής, από την οποία να προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας και η χρονική διάρκεια παροχής.
· Είτε με όμοια βεβαίωση του εργοδότη και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου σε συνδυασμό πάντοτε και με το κύριο βιβλιάριο ασφάλισης, αν από την προσκομιζόμενη βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας.
· Είτε με τυχόν υπάρχουσα σχετική δικαστική απόφαση.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται στα γραφεία του Κέντρου Πρόληψης (Ερυθρού Σταυρού 37, Ρόδος) από την Τρίτη 6-10-2009 έως και την Τρίτη 27-10-2009, ώρες 8.00 - 14.45. Πληροφορίες στο τηλ. 22410.77205.

Διαδικασία
Οι ενδιαφερόμενοι/-ες που έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα θα δώσουν συνέντευξη σε ημερομηνία που θα τους ανακοινωθεί. Στη συνέχεια η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από επιτροπή που ορίζεται από το Δ.Σ του Κέντρου.

Ρόδος 1-10-2009
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ του Κ.Π «Δίοδος»
Γιάννης Δαδήρας

Δεν υπάρχουν σχόλια: