Σάββατο, 23 Ιουνίου 2007

Άρθρο παρέμβασης για τις κινητοποίησεις μας


Τα Κέντρα Πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών λειτουργούν εντασσόμενα στο χωροταξικό, διοικητικό και κοινωνικό ιστό των τοπικών κοινωνιών και έχουν τη μορφή Αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών. Την επιστημονική εποπτεία των Κέντρων παρέχει ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) ενώ η χρηματοδότηση καλύπτεται κατά 50% από τον ΟΚΑΝΑ και το υπόλοιπο από το Υπουργείο Εσωτερικών. Σε όλη την Ελλάδα λειτουργούν 70 Κέντρα Πρόληψης.
Τα Κέντρα Πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών στηρίζουν το πρόγραμμα τους και τις δράσεις τους σε μία βασική φιλοσοφία για το τι είναι πρόληψη.
Η πρόληψη είναι μία συνεχής διαδικασία που βοηθά στην ψυχοκοινωνική ωρίμανση του ατόμου, στην προαγωγή της υγείας και της ποιότητας στην καθημερινή ζωή. Απευθύνεται σε όλα τα μέλη της κοινότητας και έχει ως κύριο στόχο την υιοθέτηση στάσεων και συμπεριφορών που αντιστέκονται στη χρήση και την εξάρτηση και προάγουν μία θετική στάση ζωής.
Με βάση τον εναλλακτικό αυτό χαρακτήρα της πρόληψης, ως κύριος σκοπός τίθεται η ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των ατόμων-μελών της τοπικής κοινωνίας στους τρόπους επικοινωνίας, ανάπτυξης ουσιαστικών κοινωνικών σχέσεων και απόκτησης βασικών στάσεων και δεξιοτήτων που ενισχύουν τα πρόσωπα και ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους στην άρνηση εξαρτητικών προτύπων συμπεριφοράς.
Γι’ αυτό το λόγο, τα Προγράμματα Πρόληψης χρησιμοποιούν ως έννοια-κλειδί τον Ενήλικά Υποστηρικτή. Ενήλικοι Υποστηρικτές είναι συνήθως οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί ως οι πρωταγωνιστές στη διαδικασία κοινωνικοποίησης του νέου. Είναι οι αρωγοί στην ανάπτυξη του νέου ανθρώπου, μια πορεία αναζήτησης, δόμησης μιας κοινωνικής και προσωπικής, ενήλικης ταυτότητας. Η εκμάθηση, η ενδυνάμωση των προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των νέων, η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησής τους, η ανάπτυξη μηχανισμών άμυνας και δημιουργικής αντίστασης στις αρνητικές επιρροές ομηλίκων και ενηλίκων, ιδεολογιών και πρακτικών υιοθέτησης μιας παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς που έχει ως σύμπτωμα τη χρήση ουσιών, αποτελεί το γενικότερο πλαίσιο στόχευσης των Κέντρων για τους νέους ανθρώπους μέσα από την κινητοποίηση των Ενήλικων Υποστηρικτών.
Ειδικότεροι στόχοι των προγραμμάτων, είναι η ευαισθητοποίηση και δημιουργική κινητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας, η ανάδειξη του κοινωνικού προσώπου του σχολείου, η ενδυνάμωση του γονεϊκού ρόλου καθώς και η υιοθέτηση θετικών στάσεων και συμπεριφορών και η ενίσχυση των προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των νέων.
Προκειμένου να πραγματοποιήσουμε τους στόχους που θέτουμε υλοποιούμε δράσεις που αφορούν στην ορθή και έγκυρη πληροφόρηση – ενημέρωση, στην οργάνωση προγραμμάτων πρόληψης στην εκπαιδευτική κοινότητα, στην υλοποίηση προγραμμάτων υποστήριξης της οικογένειας, στην εφαρμογή προγραμμάτων ενδυνάμωσης εφήβων και νέων, καθώς και στην συμβουλευτική υποστήριξη σε άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα τοξικοεξάρτησης, με στόχο την ενημέρωση και την παραπομπή τους στις υπάρχουσες δομές και υπηρεσίες θεραπείας και αποκατάστασης.
Επιστημονικοί φορείς, όπως το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας στην Ετήσια Έκθεση του 2005 για την κατάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών στην Ευρώπη αναφέρει: «Η Ελλάδα αποτελεί ένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικό παράδειγμα της μετατόπισης των πολιτικών πρόληψης από τις παραδοσιακές, βασισμένες στη πληροφόρηση και ατομικές (συμβουλευτικές) προσεγγίσεις, στην υλοποίηση μιας πραγματικής στρατηγικής για την δημόσια υγεία, η κάλυψη της οποίας μπορεί να μεγιστοποιηθεί μέσω προσεγγίσεων πρόληψης στο πλαίσιο προγραμμάτων. Ο αριθμός των προγραμμάτων πρόληψης στα σχολεία υπερδιπλασιάσθηκε στην Ελλάδα στο διάστημα από το 2000 – 2003, τα δε προγράμματα που βασίζονται στην οικογένεια τριπλασιάσθηκαν στο ίδιο διάστημα» (σελ. 31)
Από την άλλη, η Ελληνική Πολιτεία:
Ø Υποχρηματοδοτεί τα Κέντρα, καθώς ο ΟΚΑΝΑ καθυστερεί ή χορηγεί μέρος των δόσεων, ενώ το Υπουργείο Εσωτερικών ενέκρινε χρηματοδότηση μικρότερη των πραγματικών οικονομικών αναγκών λειτουργίας των Κέντρων,
Ø δεν μεριμνεί νομοθετικά για την μετατροπή των συμβάσεων των εργαζομένων των Κέντρων Πρόληψης σε αορίστου χρόνου, καθώς καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες,
Ø δεν προβλέπει δυνατότητα βαθμολογικής ανέλιξης στα στελέχη των Κέντρων, δεν τους αναγνωρίζει επαγγελματικά δικαιώματα, ενώ δεν πιστοποιεί και τις αντίστοιχες δομές / Κέντρα Πρόληψης ως Φορείς Πρόληψης,
Ø κατήργησε έμμεσα την εκπαίδευση / κατάρτιση / εποπτεία των στελεχών των Κέντρων καθώς ο ΟΚΑΝΑ δεν ανανέωσε τις συμβάσεις συνεργασίας με τους αντίστοιχους σχετικούς φορείς,
Ø δε διευκολύνει τη συνεργασία των Κέντρων Πρόληψης με τα Υπουργεία Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού, Άμυνας και Εργασίας καθώς συνάπτει μνημόνια συνεργασίας και όχι νομοθετικές πράξεις.

Για αυτόν τον λόγο το Δ.Σ. του Σωματείου Στελεχών Πρόληψης σας προσκαλεί σε Συνέντευξη Τύπου, την Πέμπτη 21 Ιουνίου και ώρα 11.30 στην αίθουσα «Κώστα Τσατσαρώνη» της Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου, Ακαδημίας 23 Αθήνα.


Τριανταφύλλου Παναγιώτης
Γ. Γραμματέας Δ.Σ. Σωματείου Στελεχών Πρόληψης

Δεν υπάρχουν σχόλια: