Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2009

ΔΕΊΤΕ ΑΥΤΟ!

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 263
23 Δεκεμβρίου 2008

NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3731
Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθ−
μίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών.
.......
Άρθρο 18
Υπηρεσιακά θέματα υπαλλήλων Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., Τ.Ε.Δ.Κ.,
Συνδέσμων και ΟΤΑ
......
Ο 5.α. Στις ρυθμίσεις των παραγράφων 3, 7 και 8 του
άρθρου 269 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς
και της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 3613/2007
(ΦΕΚ 263 Α) υπάγεται και το προσωπικό, που είχε προ−
σληφθεί σε αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χα−
ρακτήρα, μέχρι 31.12.2005 και απησχολείτο με σχέση
εργασίας αορίστου χρόνου, εφόσον οι εταιρείες αυτές
λυθούν μέχρι 31.12.2009 και υπό την προϋπόθεση, ότι
η πλειοψηφία του κεφαλαίου τους δια των εταιρικών
εισφορών, που είχαν καταβληθεί, κατά τη σύσταση τους,


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 263
23 Νοεμβρίου 2007
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3613
Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθε−
ωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών
Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.ανήκει σε Δήμους ή Κοινότητες, καθώς και σε νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών.
.....
Άρθρο 25
Ρυθμίσεις θεμάτων επιχειρήσεων Ο.Τ.Α.
πρώτου βαθμού
.....
2. α. Το προσωπικό των παραγράφων 3, 7 και 8 του
άρθρου 269 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, εφόσον
δεν έχει μεταφερθεί στον οικείο Ο.Τ.Α., σε νομικό πρόσω−
πο αυτού ή σε ανώνυμη εταιρεία του, κατά τις ειδικότε−
ρες ρυθμίσεις του ίδιου άρθρου, μπορεί να μεταφερθεί,
κατόπιν αιτήσεώς του, με την ίδια σχέση εργασίας, σε
οποιαδήποτε Περιφέρεια ή Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση της
Χώρας, καθώς και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου
και ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα, όπως αυτός
είναι οριοθετημένος κατά την υποβολή της οικείας αι−
τήσεως, με εξαίρεση όσα από αυτά έχουν εισαχθεί στο
Χρηματιστήριο.
β. Η αίτηση μεταφοράς υποβάλλεται εντός προθεσμίας
έξι μηνών, η οποία αρχίζει από τη δημοσίευση της σχε−
τικής απόφασης του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.
Για την αποδοχή της αποφαίνεται, κατά παρέκκλιση των
σχετικών διατάξεων, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέ−
ρειας, το οικείο Νομαρχιακό Συμβούλιο ή το διοικούν το
νομικό πρόσωπο όργανο αντιστοίχως, εντός προθεσμίας
δύο μηνών από την υποβολή της. Περίληψη της απόφασης
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
γ. Το μεταφερόμενο προσωπικό καταλαμβάνει προσω−
ποπαγείς θέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας, διέπεται
δε ως προς τους όρους και το ύψος αμοιβής της εργασίας
από τις αντίστοιχες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, λαμ−
βανομένης υπόψη της προϋπηρεσίας του στους φορείς
από τους οποίους προέρχεται. Η σύσταση των ανωτέρω
προσωποπαγών θέσεων γίνεται με απόφαση του αρμό−
διου για το διορισμό οργάνου.
δ. Σε όσες περιπτώσεις η λύση της εργασιακής σχέσης,
σύμφωνα με τα ανωτέρω, έχει γίνει πριν από την αίτηση
μεταφοράς, η αποζημίωση που έχει καταβληθεί συμψηφί−
ζεται με το ισόποσο των αποδοχών του προσωπικού από
τον αντίστοιχο φορέα της μεταφοράς του και αποδίδεται
από αυτόν στους εκκαθαριστές της οικείας δημοτικής
επιχείρησης ή, αν έχει περατωθεί η εκκαθάριση, στον
οικείο Ο.Τ.Α.

Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας

 http://www.eetaa.gr/nomothesia/dkk3463/index.html

Άρθρο 269

Συγχώνευση − Μετατροπή − Λύση Επιχειρήσεων

 3. Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, με βάση τις υφιστάμενες ανάγκες του οικείου Ο.Τ.Α. και των νομικών του προσώπων, είναι δυνατόν να μεταφερθεί πλεονάζον προσωπικό των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων ανεξαρτήτως ειδικότητας και χωρίς αίτησή του, σε αντίστοιχες υπηρεσίες αυτού ή των νομικών του προσώπων. Το προσωπικό αυτό πρέπει να απασχολείτο στις επιχειρήσεις με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου μέχρι 31.12.2005.

7. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται αναλόγως και σε περίπτωση λύσης ή διάσπασης αμιγούς επιχείρησης του άρθρου 277 του π.δ. 410/1995, η οποία λαμβάνει χώρα εντός του χρόνου που αναφέρεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, καθώς επίσης και στην περίπτωση που η προσαρμογή των καταστατικών σκοπών επιχείρησης αυτής της μορφής προς τις προβλέψεις των διατάξεων του άρθρου 254 του παρόντος συνεπάγεται, σύμφωνα με την οικονομοτεχνική μελέτη, μείωση του αναγκαίου αριθμού προσωπικού για τη λειτουργία της.

8. Υφιστάμενες αμιγείς επιχειρήσεις του άρθρου 277 του π.δ. 410/1995 είναι δυνατόν, έως τις 31.12.2007 και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 263 παράγραφος 2, να μετατραπούν, ως προς τους εμπορικούς ή βιομηχανικούς σκοπούς που επιδιώκουν, χωρίς στάδιο εκκαθάρισης, σε ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α. ή σε δημοτικές ή κοινοτικές ανώνυμες εταιρείες, με ανάλογη εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 67 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920.

Δεν υπάρχουν σχόλια: