Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2012

Προκήρυξη θέσης ενός επιστημονικού στελέχους στο Κέντρο Πρόληψης Θεσπρωτίας

.


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 .

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ «ΑΡΙΑΔΝΗ»


Κυρά Βασιλικής 10
46100 Ηγουμενίτσα
Τηλ : 26650- 25140
Φαξ : 26650- 28885
E-mail: mithos2@otenet.gr  

.


Ηγουμενίτσα 26/10/2012


Αριθ. Πρωτ. : 113

                            

. .
Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Νομού Θεσπρωτίας, «ΑΡΙΑΔΝΗ» προκηρύσσει 1 (μία) θέση ειδικού επιστημονικού προσωπικού, για την κάλυψη των αναγκών του, με σύμβαση ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης της με την ειδικότητα κοινωνιολόγου ή κοινωνικού ανθρωπολόγου ή κοινωνικής εργασίας και διοίκησης (Π.Ε. / Τ.Ε.), προκειμένου να στελεχώσει το Κ.Π.
.
Απαραίτητα προσόντα :
1) Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης: α. Κοινωνιολογίας β. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας γ. Κοινωνικής Εργασίας και Διοίκησης (Π.Ε. ή Τ.Ε.) με άδεια άσκησης επαγγέλματος
2) Καλή γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της αγγλικής
3) Γνώση χρήσης Η/Υ
.
Επιθυμητά προσόντα :
1) Διδακτορικό δίπλωμα σε αντικείμενο συναφές με τις ουσιοεξαρτήσεις
2) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, σε αντικείμενο συναφές με τις ουσιοεξαρτήσεις
3) Επαγγελματική εμπειρία σε σχετικούς χώρους εργασίας, στο Δημόσιο ή Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, σε ΟΤΑ ή σε προγράμματα Δήμων ή στον ιδιωτικό τομέα
4) Εκπαίδευση (ολοκληρωμένη ή σε εξέλιξη) σε κάποια θεραπευτική μέθοδο, από αναγνωρισμένο φορέα του εσωτερικού ή του εξωτερικού
5) Εκπαιδεύσεις σεμιναριακού τύπου, τουλάχιστον 100 ωρών, σε θέματα σχετικά με την πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών ή τη θεραπεία, από αναγνωρισμένους φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
6) Επιστημονικές δημοσιεύσεις.
.
Επισημάνσεις :
Για όλες τις ειδικότητες απαιτείται πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αντίστοιχης ισότιμης της αλλοδαπής και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για όποια ειδικότητα αυτό απαιτείται.
   Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίζουν :  Προκειμένου για τίτλους σπουδών ΑΕΙ, πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ για τη βεβαίωση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας ή πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας του ΥΠΕΠΘ.
Προκειμένου για τίτλους σπουδών ΤΕΙ, πράξη αναγνώρισης από το ΙΤΕ για τη βεβαίωση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας ή πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας του ΥΠΕΠΘ
 Οι άνδρες πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
 .
Απαραίτητα δικαιολογητικά :
Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν :
1) Βιογραφικό σημείωμα
2) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας από την οποία να προκύπτει η χρονολογία γέννησης
3) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών, στο οποίο να αναγράφεται αριθμητικά και ο βαθμός επίδοσης
4) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλων ξένης γλώσσας
5) Επικυρωμένο πιστοποιητικό ή υπεύθυνη δήλωση γνώσης  χρήσης Η/Υ
6)Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος (για τις ειδικότητες που απαιτείται)
7) Αποδεικτικά της εργασιακής εμπειρίας ως εξής :
  • Είτε με τυχών υπάρχουσα δικαστική απόφαση από την οποία να προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της
  • Είτε με ομοίου περιεχομένου βεβαίωσης ελληνικής ή αλλοδαπής δημόσιας αρχής,
  • Είτε με όμοια βεβαίωση του εργοδότη και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου σε συνδυασμό πάντοτε και με το κύριο βιβλιάριο ασφάλισης, αν από την προσκομιζόμενη βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας.
.
Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται είτε αυτοπροσώπως κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες από 9:00 πμ έως 13:00 μμ, είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση του Κέντρου Πρόληψης «ΑΡΙΑΔΝΗ» (Κυρά Βασιλικής 10 – 46100  Ηγουμενίτσα) με ημερομηνία αποστολής από 26/10/2012 έως 22/11/2012
.
Πληροφορίες στο τηλ. : 2665025140
.
Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, θα δώσουν συνέντευξη σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί στους ιδίους. Στη συνέχεια η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από επιτροπή η οποία ορίστηκε από το Δ.Σ του Κέντρου.
 .
                                                   
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κ.Π. «ΑΡΙΑΔΝΗ»
.
Δηλαβέρης Αναστάσιος
Εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας


.

Δεν υπάρχουν σχόλια: