Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2008

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ

Η παρακάτω πρόταση κατατέθηκε στον Πρωθυπουργό και τους Αρμόδιους Υπουργούς, στην ΚΕΔΚΕ, στις κοινοβουλευτικές ομάδες όλων των κομμάτων. Είναι ένα αρχικό σχέδιο για την πάγια επίλυση του θεσμικού και χρηματοδοτικού προβλήματος των Κ.Π.

1.Η πρόταση μας είναι ίδρυση αυτοδιοικούμενων Ν.Π.Δ.Δ. που θα συσταθούν με νομοθετική πράξη και οι αστικές εταιρίες θα μετεξελιχθούν με αυτό τον τρόπο. (Εναλλακτικά μπορούμε να δεχτούμε και άλλου τύπου Νομικά Πρόσωπα, αλλά με δημόσια χρηματοδότηση πάγια και τακτική, προβλεπόμενη από την νομοθετική ρύθμιση). Η χρηματοδότηση να εγγράφεται ως δαπάνη στον κρατικό Προϋπολογισμό .
2. Πιστοποίηση των στελεχών και των Κέντρων Πρόληψης ως Φορέων Πρόληψης Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών και Προαγωγής της Ψυχο-κοινωνικής Υγείας.
3. Το προσωπικό των σημερινών αστικών εταιρειών, με βάση και την πιστοποίηση του ως επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό για την πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, μετατάσσεται αυτόματα στα ειδικά αυτά Ν. Π. Δ. Δ. , ως προσωπικό ειδικό για τις εξαρτήσεις που έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία του Α. Σ. Ε. Π. με βάση τον ιδρυτικό του Νόμο.
4. Το Υπουργείο Υγείας μπορεί να διορίζει 1 ή 2 εκπροσώπους στο κάθε Δ. Σ.
5. Στα Δ.Σ. των νέων Νομικών Προσώπων συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των οργανισμών Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που υπάρχουν στην περιφέρειά τους.
6. Στα Δ.Σ. των νέων Νομικών Προσώπων μπορεί να υπάρχουν «αρωγοί φορείς» (Οι οποίοι θα αντιπροσωπεύονται στο Δ.Σ. κατά αναλογία 2 προς 5 σε σχέση με τους εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης και θα εκλέγουν σε ειδική συνέλευση τους αντιπροσώπους τους.
Ειδική «μεταβατική διάταξη» θα ορίζει ότι όσοι κοινωνικοί φορείς είναι σήμερα στην σύνθεση των αστικών εταιρειών θα συνεχίσουν να υπάρχουν, εφ΄ όσον το επιθυμούν και στα κατά τόπους νέα Νομικά Πρόσωπα. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η περιφερικότητα και η ευελιξία στην λειτουργία των Κ. Π. που βοήθησε ώστε να αναδειχθούν σε πρωτοπόρες κοινωφελείς υπηρεσίες υγείας, αναγνωρισμένες διεθνώς.)
7. Τα Δ.Σ. ασκούν τον Οικονομικό και διοικητικό έλεγχο, ενώ η κατάρτιση του επιστημονικού προγράμματος είναι αποκλειστικά ευθύνη της επιστημονικής ομάδας
8. Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας (μπορεί να είναι και ο ΟΚΑΝΑ) διασύνδεει , εποπτεύει επιστημονικά με βάση σαφείς όρους τα Κ. Π.( Ορίζεται η διά βίου εκπαίδευση )
9. Η δραστηριότητα των Κέντρων Πρόληψης είναι η πρόληψη των Εξαρτήσεων, καθώς και όλων των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων που συνδέονται αιτιωδώς με τις εξαρτήσεις.
10. Η Περιοχή ευθύνης των Κ.Π παραμένει ως έχει μέχρι σήμερα. Για τις περιοχές στις οποίες σήμερα (1/2008) δεν υπάρχει Κ. Π., ορίζεται χρονοδιάγραμμα δημιουργίας ανά Νομό, πλην της Νομαρχίας Πειραιά, στην οποία μπορούν να ιδρυθούν περισσότερα Κ. Π.
11. Ανά υγειονομική περιφέρεια δημιουργείται Εποπτική Επιτροπή στην οποία συμμετέχουν 1 εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας, 1 εκπρόσωπος των Δ.Σ. των κατά τόπους Ν. Π. Δ. Δ εκλεγμένος από συνέλευση των Προέδρων τους, 1 εκπρόσωπος των εργαζομένων των Ν. Π. Δ. Δ της περιφέρειας, εκλεγμένος από ειδική περιφερειακή συνέλευση, ο αρχαιότερος κατά σειρά ανάληψης των καθηκόντων του Επιστημονικά Υπεύθυνος Κ. Π. της περιφέρειας, 1 εκπρόσωπος της Κοινωνικής Επιτροπής της Κ. Ε. Δ. Κ. Ε.
Η επιτροπή αυτή εξετάζει διαφορές που προκύπτουν ανάμεσα σε εργαζομένους και Δ. Σ., εργαζομένους και επιστημονικά υπευθύνους και εισηγείται μέτρα για την λύση τους στην Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας.
Σε Πανελλαδικό επίπεδο συγκροτείται τριτοβάθμιο όργανο με έναν αιρετό εκπρόσωπο των Δ.Σ., εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας, 1 εκπρόσωπο του Σωματείου, 1 εκπρόσωπο της Κοινωνικής Επιτροπής της ΚΕΔΚΕ, στο οποίο μπορεί να παραπέμπονται θέματα από τις περιφερειακές επιτροπές.
12. Κάθε Κέντρο Πρόληψης μέχρι ένα ποσοστό του προϋπολογισμού του μπορεί να συνάπτει συμφωνίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία μπορεί να τα αξιοποιεί ως επιστημονικούς συμβούλους, επόπτες, εκπαιδευτές, κ.λ.π.

Το Σωματείο μας θα κρίνει και θα τοποθετηθεί σε πιθανές άλλες προτάσεις με κριτήρια:
Α. Την Εργασιακή εξασφάλιση του προσωπικού.
Β. Την πιστοποίηση των στελεχών και των Κέντρων Πρόληψης ως Φορέων Πρωτογενούς Πρόληψης και Προαγωγής της Ψυχο-κοινωνικής Υγείας.
Γ. Την αναγνώριση και συνέχιση του έργου που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα και την μη αλλαγή του επιστημονικού ρόλου των Κ. Π..
Δ. Την εξασφάλιση της περιφερικότητας και της ευελιξίας στην λειτουργία τους που βοήθησε ώστε να αναδειχθούν σε πρωτοπόρες κοινωφελείς υπηρεσίες υγείας, αναγνωρισμένες διεθνώς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: