Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2009

Ψήφισμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Σάμος)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΘΕΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 337/2009
Της υπ’ αριθ. 12/2009, δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βαθέος

Στη Σάμο, σήμερα 7 Ιουλίου 2009,ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00΄ μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Βαθέος, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση ύστερα από την Α.Π 7169/30-6-2009 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, με 47ο θέμα της ημερήσιας διάταξης:

«ΕΓΚΡΙΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ»

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα ανέφερε ότι: Προτείνεται έγκριση του ακόλουθου ψηφίσματος διαμαρτυρίας για την κατάσταση των Κέντρων Πρόληψης του ΟΚΑΝΑ και την αποστολή του σε :
· Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας
· Πρόεδρο της Κυβέρνησης
· Υπουργό Εσωτερικών
· Υπουργό Οικονομικών
· Υπουργό Υγείας
· Πρόεδρο ΚΕΔΚΕ

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη:
1) Την εισήγηση του Προέδρου
2) Τις διατ. των άρθρων 95,96-100 του Δ.Κ.Κ ν.3463/2006

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την έκδοση του ακόλουθου ψηφίσματος για το θέμα της λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης του ΟΚΑΝΑ ως εξής:


ΨΗΦΙΣΜΑ
Τα κέντρα πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών του ΟΚΑΝΑ και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δεξαμενές αιτημάτων των τοπικών κοινωνιών, έχουν κατακτήσει την αποδοχή των πολιτών, ενώ οι υπηρεσίες τους ξεπερνούν τα όρια της πρόληψης των εξαρτήσεων και καλύπτουν πληθώρα ψυχοκοινωνικών αναγκών οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν διαφορετικά λόγω σημαντικών ελλείψεων σε δημόσιες δομές ψυχοκοινωνικής στήριξης.
Οι δράσεις τους περιλαμβάνουν την ευαισθητοποίηση , συμβουλευτική και στήριξη της ελληνικής οικογένειας, του σχολείου, των νέων γενικότερα, δράσεις πρόληψης σε εργασιακούς χώρους, παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης στα ΜΜΕ, την Αστυνομία, τις Ένοπλες Δυνάμεις και την Εκκλησία, διαδραματίζοντας ουσιαστικό ρόλο στις τοπικές κοινωνίες.
Ωστόσο η κατάσταση των Κέντρων Πρόληψης αυτή τη στιγμή χαρακτηρίζεται ως τραγική λόγω της συνεχούς και συστηματικής υποχρηματοδότησης , καταδικάζοντάς τα σε συρρίκνωση ή ακόμα και σε διάλυση.
Για τους παραπάνω λόγους εμείς, οι εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ζητάμε:
· Να δοθούν στο ακέραιο οι οφειλές του ΟΚΑΝΑ
· Να τηρηθεί η προγραμματική σύμβαση που θα επιτρέψει την τακτική χρηματοδότηση
· Να γίνει θεσμική κατοχύρωση των Κέντρων και να διασφαλισθούν οι κατάλληλες συνθήκες εργασίας για το προσωπικό τους.
Η πρόληψη είναι υπόθεση και υποχρέωση όλων και η πολιτεία οφείλει να στηρίξει τα Κέντρα που ξέρουν τη δουλειά τους καλύτερα από τον καθένα: Δηλ. τη στήριξη σε νέους και οικογένειες που προσπαθούν να προσδιορίσουν και να αντιμετωπίσουν τα σύγχρονα αδιέξοδα.
2. Η παρούσα να κοινοποιηθεί σε :
· Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας
· Πρόεδρο της Κυβέρνησης
· Υπουργό Εσωτερικών
· Υπουργό Οικονομικών
· Υπουργό Υγείας
· Πρόεδρο ΚΕΔΚΕ
Συντάχτηκε το παρόν και υπογράφεται.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Τ.Υ
Τ.Υ .Σ
Σάμος 8-7-2009
Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΑΘΕΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΡΟΥΣΚΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: