Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2010

Νέα Θέση Εργασίας στο Κ.Π. Δήμων Αχαρνών – Θρακομακεδόνων, «Διέξοδος»

Στέλεχος πρόληψης στο ΚΠτΧΕΟ «Διέξοδος»
Λήξη: 10/02/2010
Το Κέντρο Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών Δήμων Αχαρνών – Θρακομακεδόνων, «Διέξοδος», σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ, πρόκειται να προσλάβει, 1 στέλεχος πρόληψης για την κάλυψη των αναγκών του με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.
Απαιτούμενα Προσόντα-Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης ειδικότητας Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης ή Κοινωνικής Εργασίας (ΠΕ-ΤΕ).- Καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση Αγγλικής.- Γνώση χρήσης Η/Υ.
Επιθυμητά Προσόντα
- Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με τις ουσιοεξαρτήσεις.- Επαγγελματική εμπειρία σε σχετικούς χώρους εργασίας (Δημόσιο, ΟΤΑ, Ιδιωτικούς Φορείς).- Εκπαίδευση (ολοκληρωμένη ή σε εξέλιξη) σε κάποια ψυχοθεραπευτική μέθοδο από αναγνωρισμένο φορέα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.- Εκπαιδεύσεις σεμιναριακού τύπου τουλάχιστον 100 ωρών σε θέματα σχετικά με την Πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών ή τη θεραπεία, από αναγνωρισμένους φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
Οι υποψήφιοι, μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν:
1. Βιογραφικό σημείωμα.2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας, από την οποία να προκύπτει η χρονολογία γέννησης.3. Αντίγραφο τίτλου σπουδών, στους οποίους θα αναγράφεται αριθμητικά και ο βαθμός επίδοσης.4. Αντίγραφο τίτλων ξένης γλώσσας ή αποδεικτικά .5. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος (επικυρωμένο αντίγραφο).6. Αποδεικτικά της εργασιακής εμπειρίας.
Οι υποψήφιοι πρέπει:1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.2. Να μην έχουν κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.3. Οι άρρενες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται στα γραφεία του Κέντρου Πρόληψης, Πλ. Αγ. Νικολάου 3, 2ος όροφος, από 14/1/2010 – 10/2/2010, Δευτέρα ως Παρασκευή 9:30 – 13:00. Οι υποψήφιοι που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, θα κληθούν σε συνέντευξη σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί στους ίδιους. Πληροφορίες στο τηλέφωνο του Κέντρου: 210 2409015.
http://www.diorismos.gr/Dpages/agreements/viewagreement.php?id=1975&s=0

Δεν υπάρχουν σχόλια: