Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2008

Νέα απάντηση από το εσωτερικών σε ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ
7. Στην με αριθμό 9106/26.3.08 ερώτηση των Βουλευτών κύριων Χαράλαμπου Χαραλάμπους και Κωνσταντίνου Αλυσσανδράκη δόθηκε με το υπ’ αριθμ. 23682/15.4.2008 έγγραφο από τον Yφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης η ακόλουθη απάντηση:


«Σε απάντηση της υπ' αριθμ. 9106/26-3-2008 ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Μπάμπης Χαραλάμπους κα Κώστας Αλυσανδράκης, αναφορικά με προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Κέντρα Πρόληψης κατά των Ναρκωτικών και ιδιαίτερα σε ότι αφορά στο Κέντρο Πρόληψης «Ν. Μώρος» του Νομού Κέρκυρας, σας γνωρίζουμε κατά λόγο αρμοδιότητάς μας, ότι το Υπουργείο Εσωτερικών, βάσει των εγγεγραμμένων στην Κ.Υ.Α. περί Κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων και Κοινοτήτων για το έτος 2007 πιστώσεων, η οποία εκδόθηκε ύστερα από πρόταση και συμφωνία με την ΚΕΔΚΕ και στο πλαίσιο της από 19-2-2004 Προγραμματικής Σύμβασης με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τον Ο.Κ.Α.Ν.Α. την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., για τη λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης, έχει εγκαίρως, με σχετική απόφασή του αποδώσει στο ακέραιο το προβλεπόμενο ποσό, ήτοι 5.000.000 ευρώ, για την υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων πρωτογενούς πρόληψης κατά των ναρκωτικών.


Επισημαίνεται ότι, το Υπουργείο μας κατά το τρέχον έτος (2008) με συμπληρωματικές του αποφάσεις του, διέθεσε ήδη 1.502.000,00 ευρώ, επιπλέον του προβλεπόμενου ποσού από τους ΚΑΠ έτους 2007, για τα Κέντρα Πρόληψης κατά των Ναρκωτικών.


Όσον αφορά στις οφειλές παρελθόντων ετών σας γνωρίζουμε ότι, στο πλαίσιο των συμβατικών του υποχρεώσεων το Υπουργείο μας, έχει αποδώσει για χρηματοδότηση των Κέντρων Πρόληψης, από το έτος 2004 έως και το έτος 2006, συνολικό ποσό 15.002.693,00 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο συνολικό αναλογούν ποσό της χρηματοδότησής τους, βάσει των Οικονομικών Προϋπολογισμών αυτών για τα εν λόγω έτη, όπως αυτοί μας γνωστοποιήθηκαν με σχετικά έγγραφα του ΟΚΑΝΑ.


Κατά τα λοιπά και σε ότι αφορά στην λειτουργία του ΕΚΤΕΠΝ, αρμόδιο να απαντήσει είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που έχει και την ευθύνη για τα θέματα αντιμετώπισης των ναρκωτικών και της εξασφάλισης των απαιτούμενων κονδυλίων για το σκοπό αυτό.


Ο Υφυπουργός


ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΑΚΟΣ»


Από τα πρακτικά της βουλής


Δεν υπάρχουν σχόλια: